Dialogiske og samarbeidende psykisk helse- og rustjenester

Person i behandling, med støtte av familie. Rus og psykisk helse.

Metodikker og praksiser i alle delene av helse- og velferdstjenestene.

En følge av vektlegging av lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid medfører for oss i Senter for psykisk helse og rus (SFPR) en naturlig fordypning og konkretisering av dialogiske og samarbeidsbaserte metodikker og praksiser i alle delene av helse- og velferdstjenestene.

Tett kontakt med familie og nettverk

Alle har en familie og et nettverk som inngår i en persons erfaringer med, forståelse av og utvikling av rus- og psykisk helseproblemer. Det er sentralt å perspektivere hvordan familien og nettverket bidrar i utviklingen av hjelp og støtte i samarbeid med det offentlige tjenestetilbudet.

Dette innebærer å lage trygge rammer for at ulike personer i nettverket kan samles og gi sine stemmer til forståelse av situasjonen og hva som kan være til hjelp. I slike sammenhenger vektlegges betydningen av det konkrete møtet, situasjoner, kontekster, relasjoner og ulike måter å føre dialoger på.

Hovedtilnærmingen kan omtales som å stole på situasjonen, dem som deltar og de dialoger som utvikler seg blant dem som inngår i det konkrete samarbeidet. Samtidig er fremhevelsen av dialogene, både de indre og de ytre, troen på å språkliggjøre, artikulere og lytte til individuelle og felles erfaringer, svært sentralt.

Dialogiske og samarbeidende praksiser skriver seg inn i tradisjoner som kan omtales som en filosofisk holdning eller et ståsted. Holdningene og væremåter viser seg gjennom ulike engasjerende og samarbeidende relasjoner og samtaler. Dette arbeidet handler om at vi er sammen om å forstå, tale, respondere og dele og det kan ikke forstås som eksplisitte metoder eller intervensjoner.

Utviklings- og evalueringsarbeid

I fag- og forskningsprosjekter som SFPR utvikler og deltar i, lar vi oss inspirere av de ståsteder og dialogiske og samarbeidende praksiser som beskrives overfor. SFPR ønsker å være en samfunnsaktør som kan bidra til å utvikle og evaluere eksisterende og nye tjenestetilbudet. Utviklings- og evalueringsarbeidet søker å ha en aksjonsrettet tilnærming både hva angår generell fagutvikling og systematisering av kunnskap gjennom vitenskapelige metoder knyttet til systematiske beskrivelser og evaluering.

Særlig innenfor det siste områder ønsker en å fokuse på hva og hvordan god hjelp kan utøves av tjenestetilbudet, hva og hvordan innbyggerne kan hjelpe seg selv med vekt på bedrings- og mestringsprosesser og hvordan lokalsamfunnet kan hjelpe ved å sikre menneskerettigheter, sosial inklusjon, delaktighet og ansvarliggjøring.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om dialogiske og samarbeidende psykisk helse- og rustjenester eller forskningssenteret? Ta kontakt med oss. Vi møter alle våre henvendelser ansikt til ansikt. 

Kontakt senter for rus og psykisk helse

Bengt Karlsson

Professor i psykisk helsearbeid og leder av Senter for psykisk helse og rus

Tel: +47 31 00 88 31/+ 47 90 64 90 78

bengt.karlsson@usn.no