Praksisnær forskning innen rus- og psykisk helsearbeid

Senter for psykisk helse og rus - praksisnær forskning
Senter for psykisk helse og rus - praksisnær forskning

Vi ønsker å bidra til å forstå og utvikle, samt evaluere eksisterende og nye tjenestetilbud.


I Senter for psykisk helse og rus (SFPR) er det et ønske om å bidra til å forstå og utvikle, samt evaluere eksisterende og nye tjenestetilbud innen rus- og psykisk helsearbeid.

Utviklings- og evalueringsarbeidet søker å ha en praksisnær og samarbeidsbasert tilnærming innen forskningen. Vi legger særlig vekt på at personer som har erfaringer innen temaet som utforskes deltar i hele forskningsprosessen, og er med på å utvikle prosjekt i samarbeid med praksisfeltet.

Hvem kan være med i forskningen?

Personene kan bære brukere, pårørende, frivillige, ledere, fagpersoner, politikere mm. Dette aksjonsrettet forskningssamarbeidet retter seg mot ulike retninger innenfor en aksjonsforskningstilnærming (slik som handlingsrettet forskningssamarbeid, Participatory Action Research, brukerinvolvert og samarbeidsbasert forskning).

Vår målsetting

Utgangspunktet er en grunnleggende målsetting om å løfte fagpersoners og personers erfaringer med å tilby hjelp og å motta hjelp i ulike kontekster. Sammen med fagfolk, personer, pårørende og andre aktuelle deltakere, ønsker SFPR å utvikle relevante problemstillinger og å sette denne kunnskapen i og på spill. Målsettingen er å utvikle meningsfulle og tilpassede tjenestetilbudet til de som skal benytte seg av det.

Dette inkluderer også utvikling og påvirkning av det lokalmiljø og de rammebetingelser hjelpen og støtten inngår i. Et siste element handler om systematisk evaluering av samarbeidet mellom fagpersoner og personer med den samme konkrete hensikt.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om praksisnær forskning eller forskningssenteret? Ta kontakt med oss. Vi møter alle våre henvendelser ansikt til ansikt.