Kai Peter Østberg

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Bø (2-344)

Ansvarsområder

 • Undervisning:
 • Norsk og europeisk historie før 1800
 • Politisk kultur 1750-2000; Frankrike, England, Tyskland, Italia
 • Patriotisme, frihetsideer og nasjonal selvstendighet i Norge, 1750-1814 
 • Leder av forskergruppen "Politisk kultur"

 

Kompetanse

 • Fransk historie, spesielt den franske revolusjon
 • Demokratiutvikling og offentlighet i Norge og Norden på 1700- og 1800-tall.
 • Politisk kultur, Vest-Europa og Norden

CV

1990–91 Studieopphold i Paris ved Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Veiledning av forskningsleder François Furet.
1991 Cand.philol. ved Universitetet i Oslo: Historie hovedfag, fransk mellomfag og statsvitenskap grunnfag.
1992 Praktisk-pedagogisk utdanning v/SLS, UiO 
1997–1998 Forskningsopphold i Aix-en-Provence. Samarbeid med professor Michel Vovelle.
2004 Disputerte for dr.art.-graden ved Universitetet i Oslo, 7. februar, med avhandlingen Flyktige evigheter. Lojalitetsbånd og sivilisering i Aix-en-Provence og den franske revolusjons verden, 1775–1815.
KURS:
2918–2019 Kurs i veiledning av PhD’er, USN.

ARBEIDSERFARING
1994–1995 Amanuensisvikar ved Historisk Institutt, UiO.
1996–2001 NFR-stipendiat samme sted.
2002–2004 Timelærer, universitetslektor og prosjektmedarbeider, UiO. Timelærer ved Høgskolen i Vestfold.
2004–2005 Førstelektor i fransk kulturkunnskap ved ILOS, UiO
2005–2006 Timelærer ved IAKH, UiO.
1. oktober 2005 – 31. mars 2006, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier (50% stilling). 
Fra 1. juni 2006 Postdok-stipendiat ved IAKH, UiO
Fra 1. januar 2009 Førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskolen i Telemark, Bø (senere USN).
Fra januar 2021 Professor i historie ved USN.  

VERV
1982–84 og 1987–1991 Kurslærer i Acem, meditasjonsskole og kulturorganisasjon. 
2001–2003: Medlem av styret i den norske avdeling av selskapet for 1700-talls-studier
2008–2015: Medlem av redaksjonskomitéen i Revue d’histoire nordique, Toulouse. Fra 2011 som en av fire directeurs scientifiques.
2009–2010: Medlem av arrangementskomitéen for Historiedagene i Bø, 2010.
2018–2019: Medlem av arrangementskomitéen for Historiedagene i Vestfold, 2019.

Publikasjoner

 • Utvalgte publikasjoner
 • ”Riss av rasjonalitetens evolusjonshistorie. Fra instinkt til rasjonell intuisjon” i Eidsfeldt & al.: Holmgang. Om førmoderne samfunn. Festskrift til Kåre Lunden, Historisk Institutt, UiO 2000, s. 79–100.
 •  ”Hinsides godt og ondt? Om den moralske dimensjon i historien og i historiefaget” i HT, 4/2000, s. 494–508. 
 •  Doktoravhandling: Flyktige evigheter. Lojalitetsbånd og sivilisering i Aix-en-Provence og den franske revolusjons verden, 1775–1815, Oslo, Unipub 2004.
 •  “Trekk av trivialitetenes historie. Skisse til et tablå av den menneskelige ånds forfall,” i Historie  2/2004.
 •  ”Stand og velstand. Økonomi og identifikasjonsmønstre innenfor den franske elite i de siste tiår før 1789”, i Historisk Tidsskrift 4/2004, s. 593–612.
 • Duksenes republikk. Fransk elitisme og dens samfunnsmessige konsekvenser, Oslo, Institutt for forsvarsstudier 2006.
 • ”Chronique. Une thèse norvégienne sur la Révolution en Provence”, i Provence Historique, bind LVI, nr. 224, april-mai-juni 2006, s.223–229. 
 • ”Står den femte republikk for fall?”, kronikk i Morgenbladet 18.–24. august 2006.  
 • ”Sosiabilitet. Omgangsformenes historie, mellom nesesnyting og demokratisk samfunnsomveltning”, i Fortid 4/2006.
 • ”Marie Antoinette: Personen og symbolet”, kronikk i Dagbladet 29/1 – 2007.
 • Anmeldelse av Anne Beathe Maurseth, Opplysningens sjonglør. Denis Diderot 1713–1784, i HT 2/2007, s.345–350.
 • ”Frihet, likhet og uhøflighet”, kronikk i Dagbladet 2/7 – 2007.
 • ”Un membre de la société jugé trop lâche. Relations conjugales et sphère publique dans un procès d’impuissance à Aix à la veille de la Révolution”, i Provence Historique, bind LVII, nr. 229, juli-august-september 2007, s.289–305. 
 • ”Frispråk eller ubehøvlethet? Den politiske dimensjon ved omgangstone og stil blant eliter i Norge og Sverige i 1814 og årene etterpå”, Heimen 4/2007, s. 325–342.
 • ”Kvinnelighet og mannlighet som dimensjoner i det politiske liv i Norge før og etter 1814”, i Åsa Karlson Sjögren (red.), Kvinnor och politik i det tidligmoderna Norden. Rapport til det 26:e Nordiska historikermötet i Reykjavik den 8–12 augusti 2007, Islands universitets förlag 2007, s.95–114.
 • ”Det revolusjonære Paris som forbilde og skrekkbilde i nordisk politikk”, i Arr. Idéhistorisk tidsskrift 1–2/2008.
 • ”Standardverk om unionen.” Anmeldelse av Bo Stråth, Union och demokrati. De förenade rikena Sverige–Norge 1814–1905, i Historisk Tidskrift för Finland 1/2008, s.99–106.
 • Anmeldelse av Rasmus Glenthøj, En Moderne Nations Fødsel. Norsk National Identifikation hos Embedsmænd og Borgere 1807–1820 [The Birth of a Modern Nation. Norwegian National Identification in Public Servants and the Urban Elite 1807–1920], iScandinavian Journal of History, Volume 34, Issue 4, 2009, Pages 455 – 459.
 • “Sociétés et sociabilité au Danemark et en Norvège : Fonction et importance dans l’évolution du système politique, 1750–1884”, i Revue d’histoire nordique nr. 8, 2009, s.197–224.
 • Artikkelen ”Bilder av folket, Frankrike 1789–1848” samt introduksjonen (medforfatter), i Hilde Sandvik (red.), Demokratisk teori og historisk praksis, Spartacus, Oslo 2010, s.7–17 og s.45–67.
 • ”Introduction” (på engelsk og fransk), i Revue d’historie nordique, no. 10, 2010, The coming of democracy / L’avènement de la démocratie 1750–1850, s.11–19 (engelskspråklig verrsjon).  Jeg har vært redaktør for dette nummeret.
 • “Fra kongens til nasjonens kultur. Fransk kulturpolitikk fra Ludvig XIV til den franske revolusjon” i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr. 2 / 2010, s.140–161.
 • “Dilettantisme, demokrati og nasjonal selvstendighet. Bernt Anker og Christiania-elitens teaterlidenskap – og ønsket om å gi Norge en plass på verdensscenen”, i Hanna Hodacs og Marie-Theres Federhofer (red.), Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap, 1660–1970, Trondheim, Tapir 2011, s.229–252.
 • ”Aux antipodes de la société de cour. La défense de la constitution norvégienne après 1814 – liberté paysanne et style des élites”, i Revue d'histoire Nordique 2012 (nr. 15) s. 177–215.
 • ”Robespierre: folkets fundamentalist”, i Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2012 (nr. 3–4) s. 95–111.
 • ”Samfunnsansvar og selskapsliv: Elitekultur 1780–1900”, i N. I. Agøy og E. Schrumpf (red.), Telemarks historie 1814–1905, bd. 2 av fylkeshistorien for Telemark, Bergen 2014, s. 199–217.
 •  «Den litterære lensherren» (Om Dag Solstad. Det uoppløselige episke element i Telemark 1591–1896), Klassekampen 20. mai 2014
 • Opsahl, Erik; Finn-Einar Eliassen; Bård Frydenlund; Kai Østberg (red.), Den rianske vending. Festskrift i anledning professor Øystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015. Novus Forlag 2015.
 •  «L'élite norvégienne en 1814-révolutionnaire malgré elle?», Nordiques 2016 (31), s. 27-38
 • «Satirens janusansikt: Maktkritikk og maktkonservering»,  Arr. Idéhistorisk tidsskrift, nr. 2, 2018, s. 57–69.
 • «Stikk mot makten. Satiriske tegninger i Danmark-Norge i den sene opplysningstiden, 1772-1799», Norsklæreren. Tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk, nr. 3, 2018, s. 29–34.
 • «Norge sett fra vrangsiden. Politiske kulturer og ukulturer på 1800-tallet», i Heimen nr. 4, 2018, s. 303–311.
 • «Satiren og demokratiet. Kometens og Krydserens spydstikk mot makten – og mot avmakten», i Heimen nr. 4, 2018, s. 343–360.
 • «Satirikeren som selvforakter. Spydighetens politikk og psykologi i kampen for norskdommen – fra Wergeland til Vinje», i Ruth Hemstad og Dag Michalsen (red.), Frie ord i Norden? Medborgerskap, ytringsfrihet og offentlighet i Norden, 1814‒1914, Oslo: Pax 2019, s. 435–463.
 • «The Power of Reputation. Navigating conflicting notions of honour within the elite of Denmark-Norway, c. 1784–1814 » in Scandinavian Journal of History 2020, DOI: 10.1080/03468755.2020.1844287.

Publikasjoner i Cristin