Ketil Eide

Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-212)
Jeg er sosiolog med Phd fra Universitetet i Bergen innenfor fagområdet Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner(IMER). Jeg er også utdannet som sosialarbeider og har lang yrkeserfaring innenfor ulike velferdsinstitusjoner. Mitt forskningsområde er primært innen de to fagområdene: 1. BARNDOM OG MIGRASJON og 2. SOSIALT ARBEID I ET MINORITETSPERSPEKTIV. Jeg er nå involvert i to forskningsprosjekter: "Coming of Age in Exile" - som er et nordisk forskningsprosjekt (se www.cage.uc.dk) (Nordforsk), og et prosjekt om "Flyttinger i regi av barnevernet" (Bufdir). Når det gjelder undervisning er jeg primært knyttet til PhD i Person, helse og samfunn (emnekurs kvalitativ metode), master i Barnevernsarbeid, master i Samfunn og helse - studieretning Forebyggende arbeid med barn og unge, og bachelor i barnevern.

Ansvarsområder

Undervisning - master i helse og samfunn

                      - master i barnevernsarbeid

                      - bachelor barnevern og vernepleie

                      

Forskning - barndom og migrasjon

                 - sosialt arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn

Veiledning - masterstudenter og PhD-stipendiater

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (fagfellevurdert):

Ryan, T.E., Eide, K., Hjern, A., Manhica, H. & Dunlavy, A. (2023) Narcotic offences and drug use disorders among young refugees in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 1-9. SAGE.

Vassend, E.L.F., Kittelsaa, A.M., Eide, K. & Hauge, H.A. (2023) Tause bekymringer. Om oppvekst og familierelasjoner for unge med intellektuelle funksjonsnedsettelser. Fokus på familien (50)1. s. 28-46.

Dunlavy, A.C., Gauffin, K., Berg, L., De Montgomery, C.J., Europa, R., Eide, K., Ascher, H. & Hjern, A. (2021) Health outcomes in young adulthood among former child refugees in Denmark, Norway and Sweden: A cross-country comparative study. Scandinavian Journal of Public Health, 1-9.

Dybdahl, R., Sørensen, T., Hauge, H.A., Røsvik, K., Lien, L. & Eide, K. (2021) Same but different: Meaning-making among refugee and non-refugee youth. International Journal of Migration, Health and Social Care.  

Eide, K., Lidén, H., Haugland, B., Fladstad, T. & Hauge, H.A. (2020) Trajectories of ambivalence and trust: experiences of unaccompanied minors resettling in Norway. European Journal of Social Work, 23(4) 554-565.

Kjelaas, I., Eide, K. og Hauge, H. (2020) Å føle seg angrepet intellektuelt. Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. Acta Didactica Norden 14(1).

Børsch, A.S.R., Montgomery, C.J., Gauffin, K., Eide, K., Heikkilä, E. og Jervelund, S.S. (2018) Health, Education and Employment Outcomes in Young Refugees in the Nordic Countries: A Review. Scandinavian Journal of Public Health.

Lidén, H., Stang, E.G. og Eide, K. (2017) The gap between legal protection, good intentionsand political restrictions. Unaccompanied minors in Norway. Social Work & Society, 15 (1).

Eide, K., Kjelaas, I. og Larsgaard, A.K. (2017) Hjem eller institusjon? Om tvetydigheten i  omsorgsarbeid med enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunene.(Artikkel godkjent i første uttaksrunde til spesialnummer om flyktninger i: Tidsskrift for velferdsforskning. 

Rugkaasa, M., Ylvisaker og Eide, K. (2017) Et tve-egget sverd. En diskusjon om kulturkompetansebegrepets konsekvenser i profesjonelt arbeid med minoritetsetniske barn og familier. I: Tidsskriftet Barn. Forskning om barn og barndom i Norden.Nr. 2-3/2017, s. 121-139. Temanr.: Barn, innvandring og integrering.

Kjelaas, I. og Eide, K. (2017): «Vi skal ha fest hver dag». – Om kommunikative utfordringer iomsorgsarbeid med enslige asylbarn. Barn i Norge 2017: KONFLIKT. Voksne for barn.

Rugkåsa, M., Ylvisaker, S. og Eide, K. (2017): Barnevern i et minoritetsperspektiv. Sosialtarbeid med barn og familier. Oslo: Gyldendal Akademisk

Moshuus, G. og Eide, K. (2016) The Indirect Approach: How to discover context when studying marginal youth. International Journal of Qualitative Methods, 2016:1-10. DOI: 0.1177/1609406916656193.

Rugkåsa, M., Eide, K. og Ylvisaker, S. (2015): Kulturalisering og symbolsk mening  i barnevernsarbeid. I:Tidsskrift for velferdsforskning nr 2:2015.

Eide, K., Rugkåsa, M. og Ylvisaker, S. (2015): Omsorg for andre(s) barn. Barnevern, profesjon og integrering. I: Fontene forskning, nr 1:2015

Kjelaas, I. og Eide, K. (2015): Barnets stemme i tolkemedierte samtaler. I: Norges Barnevern nr 2:2015.

Ylvisaker, S., Rugkåsa, M. og Eide, K. (2015):  Silenced stories of social work with ethnic minority families in Norway. I: Critical and Radical Social Work, nr 2:2015.

Eide,K. og Hjern,A. (2013): Unaccompanied Refugee Children – Vulnerability and  Agency. I: Acta Paediatrica 

Young,E., Eide,K. og Fransson,E. (2013): Adopsjon som tekster i barnevernet. I: Norges barnevern nr. 1/2013

Damsgaard,H.L. og Eide,K. (2012):   Utfordringer i velferdsstatens yrker –slik nyutdannede profesjonsutøvere ser det. I: Fontene forskning nr 2 2012.

Shala, A. og Eide, K. (2012): Somalieres møte med Nav. I: Tidsskrift for Velferdsforskning nr. 1. 2012. Fagbokforlaget

Christie, H.J., Døhlie, E. og Eide, K. (2011): Omsorgen for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere – introduksjon av en arbeidsmetode. I: Barn i Norge 2011- Vold og traumer. Voksne for barn

Eide, K.(2007). Recognition and Social Integration: The Interpretation of Children on the Move. In: Language and Intercultural Communication Vol 7:2, 2007 - special issue "Intercultural Approaches to the Integration of Migrating Minorities. Multilingual Matters

Eide,K. (2007): Enslige asylbarn og historiens tvetydighet. I:  Nordiske Tidsskriftet Barn.  Nr. 3/4 2007. Norsk senter for barneforskning, NTNU. Temanummer med tittel: ”Barn og kulturmøter”.

Eide, K. og Mekonen, L. (2007): Flexid – om anerkjennelse og mulighet. Et prosjekt om «mine muligheter med flere kulturer». Barn i Norge 2007: Respekt, Voksne for barn

Eide,K. (2005):  Tvetydige barn.  Om barnemigranter i et historisk komparativt perspektiv. Avhandling dr.polit. IMER/Universitetet i Bergen

Eide, K. (1997): Foreldreskap i eksil – tilpasning og motstand. Nordisk Sosialt Arbeid nr. 3/1997

 

Bokkapitler (fagfellevurdert):

Eide, K, Gullslett, M.K. & Hauge, H.A. (2021) Sosial innovasjon i overgangen til arbeidslivet. I: Gjertsen, H., Melbøe, L. & Hauge, H,A. (red.) (2021) Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Oslo: Universitetsforlaget.

Eide, K., Guribye, E. og Lidén, H. (2014): Refugee Children – Ambiguity in Care and Education. I: Øverland, G.; Lie, B. og Guribye, E. (ed.) Do we really care? Nordic work with refugees. Cambridge Scholars Publishing

Eide, K. og Lidén, H. (2012): Mottak av enslige mindreårige asylsøkere. I: Berg, B. og Valenta, M. (red.): Asylsøker. I velferdsstatens venterom.

Universitetsforlaget

Eide, K. (2012) Hvem er de enslige mindreårige flyktningene? I: Eide, K. (red.) (2012): Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårig flyktninger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eide, K. (2012): Flyktningbarn i historien. I: Eide, K. (red.) (2012): Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårig flyktninger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eide, K. (2012): Omsorg, utvikling og alderens betydning. En kunnskapsoversikt. I: Eide, K. (red.) (2012): Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Vike, H. og Eide, K. (2009): Kulturanalyse, minoritetsperspektiv og psykososialt arbeid. I: Eide,K., Rugkåsa,M.,Qureshi,N.A. og Vike,H. (red.)(2009): Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eide, K. (2009): Omsorg, integrasjon og grenser. Hvordan forstå flyktningbarns historiske posisjoner i det norske samfunnet. I: Eide,K. et al.(red.) (2009): Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eide, K. (1996): Tilpasning og motstand.  Om foreldreskap i eksil. I: Knudsen, J.C. (red.): Likeverdighet og utestengning - forskningsmessige utfordringer. Tema Nord 1996:634.  Nordisk ministerråd.

 

Redaktøransvar:

Eide, K. (red.) (2020): Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger, 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eide, K. og Rugkåsa, M. (gjesteredaktører) (2015): Tidsskriftet Norges Barnevern  nr. 2, 2015. Vol 92. Temanummer om Barnevern i et minoritetsperspektiv.

Eide, K. (red.) (2012): Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eide,K., Rugkåsa,M.,Qureshi,N.A. og Vike,H. (red.) (2009): Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Forskningsrapporter:

Geert-Andersen, T., Eide, K., Krane, V. og Kvello, Ø. (2022) Fosterhjemsplassering i familie og nære nettverk. En oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen. Delrapport 1; Flyttinger i regi av barnevernet. Universitetet i Sørøst-Norge/Buf.dir.  

Geert-Andersen, T., Eide, K., Krane, V. og Kvello, Ø. (2022) Tilbakeføring til foreldrehjemmet etter en plassering i fosterhjem eller institusjon. En oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen. Delrapport 2; Flyttinger i regi av barnevernet. Universitetet i Sørøst-Norge/Buf.dir. 

Møller, G., Bjerklund, M., Haukelien, H. og Eide, K. (2021) Kompetanse om vold i nære relasjoner i asylmottak. Telemarksforskning: TF-rapport nr. 632

Jervelund, S.S., Krasnik, A. Eide, K. et al. (2020) Coming of Age in Exile. Health and socio-economic inequalities in young refugees in the Nordic welfare societies. University of Copenhagen, Department of Public Health.

Pastoor, L.d.W., Eide, K. et al. (2020) Hvordan går det med unge flyktninger i Norden?CAGE-rapporten kort versjon. Nordisk ministerråd.  

Lynnebakke, B., Pastoor, L.dW. og Eide, K. (2020) Young refugees pathways in(to) education  CAGE report 3A. NKVTS og USN.

Lidén,H., Eide,K., Hidle,K., Nilsen,A.K. og Wærdahl,R. (2013): Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Institutt for samfunnsforskning, Høgskolen i Telemark, Agderforskning. ISF-rapport 2013:3.

Pastoor,L.d.W., Eide,K. og Mekonen,L. (2010): Reception of asylum seeking and refugee children in the Nordic countries: The Norwegian report. Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) and Centre for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway  (RBUP).

Eide,K. og Broch,T. (2010): Enslige mindreårige flyktninger. Kunnskapsstatus og forskningsmessige utfordringer. Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør. Anbefaling gitt til BLD desember 2009.

Eide, K. (2000): Barn i bevegelse. Om oppvekst og levekår for enslige mindreårige flyktninger. Rapport Høgskolen i Telemark, Avdeling for helse- og sosialfag.

Eide, K. (2006): Sluttrapport prosjekt; Styrking av FoU-virksomheten i helse- og sosialfag knyttet til ny mastergrads fagområde. Høgskolen i Telemark, Avdeling for helse- og sosialfag.

Kroken, R. og Eide, K. (1992): Kompetansestyrking i barnevernet – med særlig fokus på veiledning og samarbeid. Sluttrapport fra kompetanseteam i Telemark 1991-92. Fylkesmannen i Telemark

 

Fagartikler:

Sandvig, B.M., Eide, K. og Jacobsen, S. (2016): Lykkes som veiledere. Tidsskrift for Helsesøstre, nr 3.-2016.

Rugkåsa, M., Eide,K. og Ylvisaker,S. (2015): Barnevernsarbeideres møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn. I: Norges Barnevern nr 2:2015.

Eide,K., Christie,H.J. og Bræin,M.K. (2012): Barn som flykter alene. Om risiko og beskyttelse. I: Paidos, Tidsskrift for norsk barnelegeforening. 2012;30(2)

Kvalvaag, H.K. og Eide, K. (2004): Barna Noreg ikkje vil ha. Hubro: magasin for Universitetet i Bergen, nr 4./2004

Eide, K. (2003): Fra onkel Lauritz til Erna Solberg. Verdens Tak. Organ for den Norske Tibet-komitè Nr. 1/2003