Knut Rune Olsen

Dosent - Emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5409)
Jeg er dosent i pedagogikk og har vært tilsatt ved USN siden 1994. Før det arbeidet jeg 14 år i grunnskolen som lærer, sosiallærer, karrièreveileder og rektor.

Ansvarsområder

I dag arbeider jeg mest med forskning knyttet til veiledning som fagfelt. Jeg underviser i pedagogisk veiledning, og har i flere år vært faglig ansvarlig for veilederutdanningen ved USNs campus i Drammen. Siden 2003 har jeg vært med i Det nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede lærere og har ledet arbeidet i regionen «Ny som lærer» som omfatter Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold.

Mine faglige spesialområder er didaktikk og læreplanarbeid, og veiledning med særlig vekt på veiledning av nyutdannede lærere.

Jeg deltar i forskningsprosjektet STEP ved USN, Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap.

Internasjonale forskernettverk:

Nordic Educational Research Association - NERA, Nettverk 25 Mentoring, Guidance and Counselling  

European Educational Research Association EERA/ECER, Nettverk 1 Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders and Organizations and Network 22 Research in Higher Education 

Kompetanse

Lærerprøve 1974, Eik lærerhøgskole

Cand.polit embetseksamen 1980, Norges lærerhøgskole i Trondheim, hovedfag i pedagogikk på temaet «Undervisningsteknologi og programmert undervisning i grunnskolen i Norge 1962-1980», grunnfag i samfunnskunnskap og lærerprøve som uspesifisert mellomfag.

Forskerkurs ved UV-fakultetet ved Universitetet i Oslo i perioden fra 2005-2007, i alt 21 studiepoeng.

Publikasjoner

Artikler

Eik, L. T., & Olsen, K.-R. (1999). Undervisning som kalkulert risiko- storyline i et kritisk lys. I: L. T. Eik (Red.), Storyline: Tverrfaglig tilnærming til aktiv læring (s. 89-105). Oslo: Tano Aschehoug.

Olsen, K.-R. (1999). Aktive elever eller nasjonalt fellesstoff? Ja takk begge deler! I L. T. Eik (Red.), Storyline: Tverrfaglig tilnærming til aktiv læring (s. 41-59). Oslo: Tano

Aschehoug.

Olsen, K.-R. (2001). Mord på en stråmann? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 5 (s. 501-506)

Olsen, K.-R. (2002). Praksisskoleprosjektet- iakttakelser og antakelser: en underveisrapport. I

FOU i praksis.  Trondheim: Program for lærerutdanning.

Olsen, K.-R. (2008). Når plan møter praksis- kvalitetsutvikling og arbeid med lokale læreplaner. I Kunnskapsløftet. Fra ord til handling, (s. 24-25). Hentet fra https://www.udir.no/Upload/skoleutvikling/5/prosjektkatalog_fraordtilhandling_2006.pdf

Olsen, K.-R. (2010). Aktører og roller. I E. K. Høihilder, & K.-R. Olsen (Red.), Veiledning avnye lærere i skole og barnehage (s. 14-18). Oslo: PEDLEX Norsk Skoleinformasjon.

Olsen, K.-R. (2010). Faglige nettverksgrupper- en strategi for læring og utvikling. I E. K.Høihilder, & K.-R. Olsen (Red.), Veiledning av nye lærere i skole og barnehage (s.93-98). Oslo: PEDLEX Norsk Skoleinformasjon.

Olsen, K.-R. (2011). Reflekterende veiledning. I E. K. Høihilder, & K.-R. Olsen (Red.), Pedagogisk veiledning: Metoder og tilnærmingsmåter (s. 13-20). Oslo: PEDLEX Norsk Skoleinformasjon.

Olsen, K.-R. (2011). Reflekterende team. I E. K. Høihilder, & K.-R. Olsen (Red.), Pedagogisk veiledning: Metoder og tilnærmingsmåter (s. 38-42). Oslo: PEDLEX Norsk

Skoleinformasjon.

Olsen, K.-R. (2011). Faglige nettverksgrupper. I E. K. Høihilder, & K.-R. Olsen (Red.), Pedagogisk veiledning: Metoder og tilnærmingsmåter (s. 32-37). Oslo: PEDLEX Norsk Skoleinformasjon.

Lingås, L. G., & Olsen, K.-R. (2013). En vei til læring og profesjonalitet. I L. G. Lingås, & K.-R. Olsen (Red.), Pedagogisk veiledning (s. 13-21). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Olsen, K.-R. (2013). Veiledning og praksislærerrollen i lærerutdanning- mester eller reflekterende samtalepartner? I L. G. Lingås, & K.-R. Olsen (Red.), Pedagogisk veiledning (s. 23-41). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Olsen, K. R. (2013). Veiledning av nyutdannede lærere. Resultater og utfordringer. I L. G. Lingås, & K.-R. Olsen (Red.), Pedagogisk veiledning (s. 150-165). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Olsen, K. R. (2015). Praksislærerrollen, mester eller kritisk venn? I E. K. Høihilder, E. (Red.), Praksisboka for lærerutdanning (s. 55-66). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lund-Kristensen, H., & Olsen, K.-R. (2015). Didaktisk kompetanse. I Høihilder, E. K. (Red.). Praksisboka for lærerutdanning (s. 116-133). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Antologier

Høihilder, E. K., & Olsen, K.-R. (Red.). (2010). Veiledning av nye lærere i skole og barnehage. Oslo: PEDLEX Norsk Skoleinformasjon.

Høihilder, E. K., & Olsen, K.-R. (Red.). (2011). Pedagogisk veiledning: Metoder og tilnærmingsmåter. Oslo: PEDLEX Norsk Skoleinformasjon.

Lingås, L G., & Olsen, K.-R. (Red.) (2013). Pedagogisk veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Olsen, K.-R.; Bjerkholt, Eva; Heikkinen, Hannu L.T. (2020) (ed.) New Teachers in Nordic countries – Ecologies of induction and mentoring; Open Access; Cappelen Damm Akademisk

Monografier

Lund-Kristensen, H., & Olsen, K.-R. (1997). Læreplanutvikling og lek i skolen. Tønsberg: Forlaget Norsk Studieguide.

Olsen, K.-R., & Wølner, T. A. (2003). Storyline for ungdomstrinnet. Oslo: Universitetsforlaget.

Eik L. T., Fagernes, M., Fauskanger, J., & Olsen, K.-R. (2004). Storyline på småskoletrinnet. Oslo: Universitetsforlaget.

Olsen, K. R., & Wølner, T. A. (2017). Lesson Study og læreres læring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Didaktiske opplegg

Bjørnsrud, H., & Olsen, K.-R. (1996). Refleksjon og dialog: Skolebasert arbeid med prinsipper og retningslinjer i L97. Statens utdanningskontor i Vestfold.

Eik, L. T., & Olsen, K.-R. (2001). Alle barn har rett til å gå på skole. Redd Barnas

undervisningspakke 2001-2002. Undervisningsopplegg for mellom- og

ungdomstrinnet i grunnskolen med vekt på u-landsspørsmål. Oslo: Redd Barna.

Rapporter

Bjerkholt, E., Eik, L. T., Olsen, K.-R., Karlsen, T. J., & Ødegård, E. (2005). Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole: Forankring i lokal arbeidsgiverpolitikk,       med fokus på kvalitet. Høgskolen i Telemark: Region Telemark, Østfold, Vestfold, Buskerud.

Lekang, T., Olsen, K.-R., & Engvik, G. (2009). Veiledning for nyutdannede lærere: et speil for kvalitetsutvikling i lærerutdanningen? Notodden: Norsk Nettverk- veiledning av nyutdannede lærere. Utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Olsen, K-R & Kaarstad Lie, A. L (2019) Lærere i kombinasjonsstilling- Praksisnær teori og teorinær praksis. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge. Nr. 36.

Olsen, K.-R., Wedde, E., Antonsen, Y., Bjerkholt, E., Brokke, T.H., Gallavara, G., Gilberg, H., Havre, S., Hjardemaal, F. R., Jakhelln, R., Madsen, J., Sandsmark, J., & Stenseth, A.-M. (2022). Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen. Resultater fra en spørreundersøkelse i regi av NFR-prosjektet STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke. Skriftserien nr. 105. Universitetet i Sørøst-Norge

Publikasjoner i Cristin