Liv Torunn Eik

Førsteamanuensis Emeriti
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C3-16)
Underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og Ph.D.-nivå. Forskningsinteresser: veiledning som læringsstrategi for studenter og nyutdannede lærere i barnehage og skole, barnehagelæreres profesjonslæring, kompetansebygging for personalet i barnehagen og lek i barnehage og skole.

Ansvarsområder

  • Videreutdanning i veiledning
  • Masteremne Endringsledelse og veiledning
  • Undervisning og veiledning av studenter på bachelor-, master- og Ph.D.-nivå
  • Ulike forskningsprosjekter på barnehagefeltet

Kompetanse

2018 Kurs i Ph.d.-veiledning, Universitetet i Sørøst-Norge

2014 Ph.d. i pedagogikk, Universitetet i Oslo. Monografi: Ny i profesjonen En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket

1995 Hovedfag i barnehagepedagogikk, Høgskolen i Oslo. Hovedfagsoppgave: På sin plass med lek? Om lekens plass i det pedagogiske tilbudet til seks-åringer i skolen

1979 Førskolelærerutdanning, Eik lærerhøgskole

CV

Liv Torunn Eik

Førsteamanuensis i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap

Institutt for pedagogikk

Telefon: 41623316 Liv.T.Eik@usn.no

Utdanning:

2018                Kurs i Ph.d.-veiledning, Universitetet i Sørøst-Norge

2014                Ph.d. i pedagogikk, Universitetet i Oslo. Monografi: Ny i profesjonen En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket

1995                Hovedfag i barnehagepedagogikk, Høgskolen i Oslo. Hovedfagsoppgave: På sin plass med lek? Om lekens plass i det pedagogiske tilbudet til seks-åringer i skolen

1979                Førskolelærerutdanning, Eik lærerhøgskole

Arbeidserfaring:

2017                Fagansvarlig for ph.d.-kurs Profesjonsbegrepet - ressurs eller hindring? (5 stp) sammen med Jakob Ditlev Bøje, Syddansk Universitet

2016-              Hovedveileder for doktorgradsstipendiat Merete Mortensen, PEDRES, USN

2016 - 2018    Førsteamanuensis II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, senere fusjonert til Høgskulen på Vestlandet med ansvar for forskergruppen Kvardagsliv i barnehagen og veiledning av personalet i førstekvalifiseringsløp (20% stilling)

2014 -             Førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, senere Høgskolen i Sørøst-Norge, nå Universitetet i Sørøst-Norge. Undervisning i bachelorutdanning for barnehagelærere, på videreutdanningsenhetene Innføring i veiledningsteori og -metoder (15 stp), Veiledning, profesjon og organisasjon (15stp), Veiledning for praksislærere (30 stp) og på masteremnene Profesjonskunnskap og profesjonsutøvelse (20stp), Barns utvikling, lek, læring og danning (20 stp) og Endringsledelse og veiledning (15 stp).

2008 – 2013    Doktorgradsstipendiat i 75% stilling i tillegg til 25 % undervisning

2004 –             Leder for Ny som lærer i Vestfold, del av det nasjonale tiltak for veiledning av                  nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring.

1995- 2008     Høgskolelektor i pedagogisk teori og praksis, Høgskolen i Vestfold med arbeidsfelt førskolelærerutdanning, videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, veiledningspedagogikk, flerkulturell pedagogikk og etterutdanningskurs for førskolelærere og lærere.

1993 – 1995    Høgskolelærer i pedagogisk teori og praksis, Eik lærerhøgskole

1992                Faglig leder for videreutdanning i adm. og ledelse for barnehagestyrere i Drammen kommune (10 vekttall), Folkeuniversitetet

1991-1993      Timelærer i pedagogikk ved Eik lærerhøgskole

1987-1993      Styrer ved Tyttebærløkka barnehage, Tønsberg, fylkeskommunal barnehage med fire avdelinger

1981-1986      Avdelingsleder Tyttebærløkka barnehage, Tønsberg, avd. for barn fra 0-3 år

1979-1981      Avdelingsleder Honningsvåg barnehage, avd. for barn fra 3-6 år

Nettverk, ulike verv, deltakelse i komiteer etc.

2020 Medlem i nordisk ekspertutvalg som skal vurdere den danske pædagoguddannelsen (barnehagelærerutdanningen)

2019 – d.d. Medlem av forskergruppa Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæringen, USN

2018 – d.d. Medlem av forskergruppa Veiledning i profesjon og utdanning, USN.

2015 -2017 Medlem av programutvalget for Ph.D-programmet PEDRES (Pedagogiske ressurser og læreprosesser) ved USN. Er nå varamedlem.

2004 - d.d. Medlem av det nasjonale nettverket for universiteter og høgskoler som arbeider med veiledningsutdanning og det nasjonale tiltaket Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring

2014 –d.d. Medlem av Special Interest Group Professionalism, EECERA

2014 – d.d. Fagfelle for Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Norsk pedagogisk tidsskrift, Uniped og Nordvei – Nordisk Tidsskrift i veiledningspedagogikk

2004 – d.d. Leder for Ny som lærer i Vestfold, en del av det nasjonale tiltaket Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring

Aktuelle prosjekter

2019 – 2020 Redaktør for et pågående tverrfaglig bokprosjekt om lekende læring og lærende lek i 1.klasse

2018-2020 Deltaker i det pågående forskningsprosjektet Min veiledning – og de andres der vi forsker på læringsprosessene til studenter som tar videreutdanning i veiledning, bl.a. gjennom analyser av studentoppgaver og eksamensoppgaver

2018-2019 Ledet sammen med Gerd Sylvi Steinnes, Høgskulen i Volda oppfølgingsprosjektet Fra prosjekt til forbedret praksis om vurderingsarbeidet i de involverte barnehagene ett år etter hovedprosjektet var avsluttet. Finansiert av Utdanningsforbundet

2016-2017 Ledet sammen med Gerd Sylvi Steinnes, Høgskulen i Volda forsknings- og utviklingsprosjektet Vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen. Finansiert av Utdanningsforbundet

2015 – 2017 Ledet sammen med Magnus Hontvedt, USN, forskningsprosjektet Profesjonslæring i Teacher Support Teams (TST), et prosjekt rettet mot kollegaveiledning på tvers av profesjonsutdanninger ved Høgskolen i Sørøst-Norge

2009-2014 Doktorgradsprosjektet Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av nyutdannede førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

 

 

 

 

Publikasjoner

Steinnes, G.S. & Eik, L.T. (2021). Professionalism and professional development in Norway. In: K. Hognestad, K. & M. Waniganayate (Eds.), Professionalism and professional development. London: Bloombury Education and Childhood Studies

Eik, L. T.,  Moxnes, A. R. & Vala, H. Ø. (2021). Spenning mellom ulike stemmer: læringsmuligheter i veiledning. Nordisk Tidsskrift i Veiledningspedagogikk, 6(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3131

Eik, L. T., Lyberg, A., & Wittek, A. L. (2020). Kollegaveiledning i “Teacher support teams”. Nordisk Tidsskrift i Veiledningspedagogikk5(1), e3041. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3041

Eik, L.T., Steinnes, G.S. & Ødegård, E. (2020). Fra intensjon til praksis i barnehagen. Dilemmaer som omdreiningspunkt i kompetansebygging. Bergen: Fagbokforlaget 

Eik, L.T.& Steinnes, G.S. (2019). Systematikk eller tilfeldighet? Erfaringer fra et FoU-prosjekt om vurdering i barnehagen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 02-03 (145-158) (Nivå 1)

Eik, L.T. & Steinnes, G.S. (2019). Fra prosjekt til forbedret praksis: Vurderingsprosjektet ett år etter. Skriftserien nr. 34, Universitetet i Sørøst-Norge.

Eik, L.T. & Steinnes, G.S. (2019). Observation and Assessment in Early Childhood Education in Norway. In: K. Hognestad, K. & M. Waniganayate (Eds.), Observation and Assessment in Early Childhood Education. London: Bloombury Education and Childhood Studies

Eik, L.T. & Steinnes, G.S. (2017). Flere barn på blokka: Rapport fra et forsknings- og utviklingsprosjekt om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen. Skriftserien nr. 18. Høgskolen i Sørøst-Norge.

Eik, L.T. (2017). Veiledning som støtte for nyutdannede barnehagelæreres videre læring. I E.K. Høihilder & H. Lund-Kristensen (Red.), Praksisbarnehagen. En arena for læring. Oslo: Gyldendal akademisk

Eik, L.T.(2017). Gjør barnehagelærere en forskjell? Barnehagefolk 2

Eik, L.T., Steinnes, G.S. & Ødegård, E. (2016). Barnehagelæreres profesjonslæring. Bergen: Fagbokforlaget

Eik, L.T. (2015). Barnehagelæreres profesjonsspråk: et språk for kritisk undersøkelse og begrunnet begeistring. I B.A. Hennum, M. Pettersvold & S. Østrem (Red.), Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Eik, L.T. (2014). Førskolelæreres profesjonsspråk. Trondheim: Akademika forlag. Finnes på https://utdanningsforskning.no/artikler/forskolelareres-profesjonssprak/

Eik, L.T. (2013). I møtet med det spesielle og det uventede. Veiledning som støtte for utvikling av profesjonelt skjønn og kvalifisert improvisasjon. I L.G. Lingås & K.-R. Olsen (Red.), Pedagogisk veiledning. Oslo: Gyldendal akademisk.

Bjerkholt, E., Eik, L.T. & Ødegård, E. (2008). Kompetansebygging i heterogene veiledningsgrupper . I: T.L. Hoel m.fl. (Red.), Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Trondheim: Tapir Akademiske forlag.

Eik, L.T., Karlsen, L. & Solstad, T. (2008). Lekende læring og lærende lek i en endret skole. PEDLEX- Norsk Skoleinformasjon.

Eik, L.T. (2008). Leken og fagområdene: om muligheter for berikende samspill. I Moser, T. & Pettersvold, M. (Red.), En verden av muligheter: fagområdene i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Fagfellevurdert).

 

Publikasjoner i Cristin