Tone Cronblad Krosshus

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (M-309)
Jeg er førstelektor i drama og teater og underviser i drama, teater og estetiske læreprosesser på lærerutdanningene. Jeg leder forskningsgruppen for estetiske læreprosesser (ForEst) sammen med Elisabeth Hovde Johannesen (siden 2020), og er medlem av forskningsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid. Jeg arbeider med forskning- og utviklingsarbeid knyttet til temaene: estetiske læreprosesser, anvendt teater, kunst som kunnskap, estetisk praksis og demokratisk danning, og kunstformidling. Jeg leder også Notodden barne- og ungdomsteater (NBUT) sammen med Cecilie Ingebjørg Lerstang, Vibecke Flittig og Ingvild Margrethe Birkeland.

Ansvarsområder

Ansvarsomårder 2022/2023

  • Emneansvar for Småbarn og estetikk, BLU
  • Leder for temaverkstedet estetiske læreprosesser på GLU
  • Underviser på kunst, kultur og kreativitet, BLU
  • Underviser på BA i kunst og design
  • Prosjektleder for piloten DKS + lærerutdanning = sant (!?)
  • Dramas representant i fagrådet på Institutt for estetiske fag
  • Programutvalg for GLU, Notodden.
  • USNs representant i Nasjonalt fagråd for Drama og teatervitenskap, UHR

Kompetanse

Pågående forskningsarbeid

Jeg sitter i gjesteredakjsonen for JASEds sitt temanummer om estetiske læreprosesser. Nummeret publiseres januar 2023. Nettside - https://jased.net/index.php/jased/announcement/view/135

Jeg sitter i gjesteredaksjonen for DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift sitt temanummer Estetiske læreprosesser i barnehage og skole. Publisreres desember 2022.

Jeg sitter i gjesteredaksjonen for DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift sitt temanummer Estetiske læreprosesser med ungdom. Publiseres vår 2023.

Jeg holder på med artikkelene Fiction and interaction as parameters in designing aesthetic learning processes (OTA), og Tvisyn og estetiske læreprosesser (JASEd).

 

Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

Otherness-Togetherness-Aestethics: Jeg er deltager i prosjektet Otherness-Togetherness-Aestethics - Aesthetic learning processes an Shakespeare immersive and timeless universe. Prosjektet er et samarbeid med Gdansk Shakespeare Theater og fire polske universitet der målet var å utforske hvordan estetiske læreprosesser og Shakeperase kan gi kunnskap om utenforskap og fellesskap. Prosjektets konkrete mål var å innføre tverrfaglige emner på de fire polske universitetetene med veileding fra USN, ForEst. Om prosjekt: http://www.o-t-aesthetics.eu/. Om sluttkonferransen: https://alt.usn.no/

Kunst som kunnskapsåpner: Jeg er deltager i dette tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt som utforsker kunstbasert læring, og hvilket potensiale kunst kan ha for lærestudenters profesjonsdannelse. 

DKS + lærerutdanning = sant (!?): Jeg leder denne piloten som er et samarbeid mellom Kulturtanken, DKS Vestfold Telemark og USN og som undersøker relevante tilnærminger for å innlemme DKS i undervisningen på grunnskolelærerutdanningen. Gjennom tverrfaglige kunstmøtelabratorium, med et konkret DKS-møte som omdreiningspunkt, skal piloten gi studentene muligheter for å undersøke hvordan kunstopplevelser kan aktivere danningsprosesser. Skrevet om prosjektet: https://www.kulturtanken.no/aktuelt/2022/den-kulturelle-skolesekken-inn-i-laererutdanningen/ og https://periskop.no/vil-skape-holdningsendring-gjennom-a-tilby-dks-i-laererutdanningen/

Notodden barne- og ungdomsteater: NBUT består av ca. 35 barn og ungdommer fra 9 – 17 år. Vi øver hver mandag med teaterskole og arbeider med forestillinger som mål. Vi setter opp en familieforestilling i året på Notodden teater, og en ungdomsforestilling annenhvert år. NBUT er med i det landsdekkende prosjektet Den Unge Scene (DUS). DUS administreres fra Det Norske Teateret og jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge, ved blant annet å bestille sceniske tekster fra etablerte dramatikere som skriver ny dramatikk for ungdom. Om DUS - https://dus.as

Verdensarvteateret - Et industrispel på Notodden: Prosjektet eies av NIA, med USN som samarbeidspartner, og jeg sitter i prosjektgruppen. Prosjektet går ut på å utvikle manus og konsept, og det autentiske materialet som skal være utgangspunktet, er Rjukan-Notodden Industriarv. Målet er å utfordre, undersøke og utforske Rjukan-Notodden Industriarv gjennom kunstproduksjon som har høy teaterfalig kvalitet og brei folkelig apell. Forprosjektet var ferdig 2017, og første etappe starter januar 2023. 

 

Ferdigstilte forsknings- og utviklingsprosjekter: 

Drama, teater og demokrati (2014-2017): Jeg var deltager i dette nasjonale forskningsprosjektet som hadde som mål å undersøke hvordan drama og teater behandler demokratiske tematikker og spørsmålsstillinger, og hvordan drama- og teaterpraksiser kan bidra til en demokratisk kultur i møter mellom mennesker, ytringsprosesser, arbeidsformer og verk. Prosjektet har resultert i to antologier: D-T-D, Antologi I: I barnehage, skole, museum og høyere utdanning og D-T-D, Antologi II: I kultur og samfunn.

 

CV

Utdanning

2017, Høgskolen i Sørøst-Norge, PhD-kurs i Arts-based research in education and culture.

2013, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, PhD-kurs i Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi.

2010 – 2011, Universitetet i Umeå, PhD- kurs i Genus & estetiske ämnen.

2006 -2008, Universitetet i Oslo, Master i teatervitenskap.

Høst 2004, Høgskolen i Oslo, Teater i undervisningen.

Vår 2004, Høgskolen i Oslo, Maskespill.

Høst 2003, Høgskolen i Oslo, Dramaturgi.

2000 -2003, Høgskolen i Telemark, Faglærer i praktiske og estetiske fag (Drama, norsk, pedagogikk, kunst og håndverk)

1999-2000, Høgskolen i Telemark, Tegning – bilde

 

Publikasjoner i Cristin