Videreutvikling av Campus Bø

Bygningen av campus Bø utendørs
Campus Bø

Styret har i dag mai behandlet den fysiske utviklingen av campus Bø. Rektor har fått fullmakt til å utrede videre tre ulike alternativ.

Basert på en mulighetsstudie fra Statsbygg besluttet styret i september 2021 å gi Statsbygg i oppdrag om å gjennomføre et forprosjekt for oppgradering av undervisnings- og forskningsareal og etablere en forskningspark på campus Bø innenfor en gitt kostnadsramme.

Rektor fikk i oktober 2022 signaler fra Statsbygg om at mulighetsstudien som lå til grunn for styrets beslutning, inneholdt feil i beregningene av areal og byggekostnader. Kombinert med sterk generell økning i byggekostnader det siste året, ville det neppe være mulig å realisere prosjektet innenfor vedtatt kostnadsramme. Rektor ba derfor om at det ble utredet alternativer med nedskalerte fasiliteter.

Styret har i dag behandlet alternativene. Saken var unntatt offentlighet da saksunderlaget til styret inneholdt kostnadsrammer som skal ligge til grunn for videre forhandlinger. 

Styret ber rektor om å gå videre med tre alternativer. Styrets vedtak innebærer nedskalerte idrettsfasiliteter (ny idrettshall), som begrunnes i mulighetene for oppgradering og videre leie av fasiliteter i Gullbring kulturanlegg. De tre alternativene som skal utredes videre, inneholder areal til undervisning/læringsarenaer, entreprenørskap, laboratorier og forskningspark. Rektor har fått fullmakt til å stoppe videre utvikling av alternativ hvis utredningsarbeidet viser at alternativet med stor sannsynlighet vil ligge utenfor universitetets økonomiske handlingsrom.

Styret har med sitt vedtak, gitt klare føringer for det videre arbeidet. Rektor tar sikte på å fremme ny sak for styret i juni. Målet er at styret da beslutter hvilket av de tre alternativene vi skal legge til grunn for den videre utvikling av campusen.

Styret understreket betydningen av videreutviklingen av campus Bø, både for USN og for regional samfunnsutvikling. Brukermedvirkningen som ble satt på vent da det ble klart at styrets opprinnelige vedtak ikke lot seg realisere, vil bli gjenopptatt så snart som mulig. Både ansatte, ledere og studenter vil bli involvert.