en Meny close

European Digital UniverCity (EDUC)

Verda di vart akkurat større.

9
Allianse mellom åtte universitet i Tyskland, Frankrike, Italia, Tsjekkia, Spania, Noreg og Ungarn

Korleis kan du dra nytte av EDUC?

Du studerer ikkje berre ved eitt universitet. Del kunnskapen din og lær ny mønsterpraksis. Undervisninga og forskinga di er ikkje lenger avgrensa til berre ditt universitetet.

Prosjektleiar for EDUC på USN: Heidi Tovsrud Knutsen 

Kva er EDUC?

Gjennom universitetsalliansen European Digital UniverCity (EDUC) inngår USNs studentar og tilsette i eit akademisk nettverk som strekkjer seg over Nord-, Sentral-, Sør- og Vest-Europa. 

Medlemmane samarbeider for å sameine kunnskap og ressursar med mål om å skipe eit integrert europeisk universitet med transnasjonale campusar.

EDUC støttar saumlaus mobilitet for studentar og tilsette gjennom språkmangfald, og nyttar blanda, fysiske og virtuelle lærings- og treningsformat organisert på EDUCs sameina virtuelle campus.

EDUC er eit resultat av EUs European Universities Initiatives (EUI). EDUC var ein av dei første 17 europeiske universitetsalliansane som blei etablert i 2019. USN blei assosiert medlem av alliansen i 2022 og fullt medlem då alliansen gjekk inn i fase to med EU-finansiering i fire nye år frå og med 2023.

Nøkkeltal

  • 8 universitet
  • 7 land
  • 200 000 studentar
  • 31 000 tilsette

EDUCs seks arbeidspakkar

EDUCs fem strategiske mål:

Integrasjon av den europeiske høgare utdanningsregionen

Det europeiske digitale universitetet byggjer eit inkluderande, internasjonalt og mobilt fellesskap mellom partnaruniversitet. På den måten driv det integrasjonen av den europeiske høgare utdanningsregionen og støttar dermed Bologna-prosessen (snl.no).

Transnasjonale studiar i Europa utan hindringar

I framtida skal det vere mogleg å studere saumlaust ved alle åtte alliansepartnaruniversiteta. For å oppnå dette skal formelle hindringar for opptak vekk, studentane skal få meir fleksible og tilpassa studieplanar, og tilgangen til finansiering skal bli enklare.

Integrasjon av alle studentar og tilsette

Kontinuerlege kommunikasjons- og interaksjonsprosessar vil bli oppretta innan kvart universitet, men òg mellom dei åtte universiteta våre. Dette vil gradvis skipe vilkår for full integrasjon av alle studentar, undervisarar, forskarar og teknisk-administrativt tilsette innan og mellom partnaruniversiteta.

Fremje europeisk identitet

EDUC fremjar utvikling av europeisk identitet og spreiinga av europeiske verdiar gjennom eigna utdanningsmoglegheiter.

Stå samla i møte med utfordringane i det 21. hundreåret 

Som eit aktiv europeisk fellesskap av universitetstilsette tek vi opp strukturelle og samfunnsmessige utfordringar i det 21. hundreåret saman.

Medlemmar

 

co-funded by the erasmus+ programme of the european union 

Aktuelt

Kontaktpersonar ved USN