Kirsten Linnea Kruse

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (M-305)
Underviser i norskdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen med særlig vekt på barnetrinnet og mellomtrinnet. Underviser på nett- og samlingsbaserte studier. Forskningsinteresse knytter seg til Multimodale tekster i lese- og skriveopplæringen.

Ansvarsområder

 • Emneansvarlig for master grunnskolelærer 1-7 (MG1NO1).
 • Underviser på Norsk 2 GLU 1-7, ordinære studenter og etterutdanningskurs for lærere.
 • Bidrar i utvikling av digitale læringsressurser for etterutdanningskurs av lærere i Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i regi av Utdanningsdirektoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.
 • Emneansvarlig for masteremnet Fantastisk litteratur i et didaktisk perspektiv.
 • Medlem av arbeidsgruppen for Bildebokkonferansen på Notodden: http://bildebokkonferansen.blogspot.no/2017/.
 • Sitter i ledergruppen for forskergruppen for estetiske læreprosesser (ForEst).

 

Kompetanse

 • Multimodale tekster
 • Lese- og skrivedidaktikk
 • Begynneropplæring
 • Litteraturdidaktikk
 • Bildebøker
 • Pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Estetiske læreprosesser

 

CV

 

Høgskolelektor ved HiT/ HSN/ USN 2004 →

2013-2016: Diverse forskerkurs/ phd-opplæring. Medlem av Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL).

2001: Master of arts, godkjent som Cand. philol. i Nordisk språk og litteratur. Universitetet i Århus.

2003: PPU - praktisk pedagogisk utdanning - fagdidaktikk i norsk. HiT.

1997-99: Studium i Natur, kultur og friluftsliv. Høgskolen i Telemark. Tverrfaglig og praktisk pedagogisk utdanning.

1996-97: 1-årig studium i islandsk språk og litteratur. Háskólí Íslands Reykjavík.

1995 (vår) - Nordisk mellomfag litteratur. Universitet i Tromsø, Institutt for språk og litteratur.

Publikasjoner

 

Kruse, K. L. (under publikasjon). Tre fagfellevurderte digitale og didaktiske grep i boken 101 digitale grep – om didaktikk og PfDK (Profesjonsfaglig digital kompetanse). Wølner, T. A., Siljan, H. H., Kverndokken K. m.fl. (red.). Bergen: Fagbokforlaget.

Kruse, Kirsten Linnea (2014). Multimodale og litterære tekstmøter. En undersøkelse av didaktiske muligheter og dannelsespotensial. I: Nordstoga, S. og Kruse, K.L. (red.). Den moglege sjølvoverskridinga: norskfaget som danningsfag. Abstrakt forlag.

Kruse, K.L. (2013). Poetisk lek i digital drakt –Å skape nye vilkår for leseopplæring via lærerstudenters design av multimodale læringsressurser, In: Pareliussen, I., Moen, B.B., Reinertsen,  A., Solhaug, T: FoU i praksis 2012 conference proceedings, Tapir akademisk forlag Trondheim.

Konferansepresentasjoner

Kirsten, K. L. (2018). "Digital Collage as Play Material for Students’ Composing of Multimodal Picturebooks". 9th International Conference on Multimodality August 15-17, 2018, University of Southern Denmark.

Kirsten K. L. (2018). «Arbeid med bildebøker i digitale lese- og skriveprosesser». Nasjonal konferanse i lesing, Lesesenteret i Stavanger, 19.-20. mars 2018.

Kirsten. K. L. (2016). «Dynamisk lek med bilder, skrift og lyd – et innblikk i elevers skapende arbeid med bildebøker på nettbrett». Bildebokkonferansen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Notodden, 27. oktober 2016.

Kirsten. K. L. (2015). «Didaktisk potensial i arbeid med stemmebruk, høytlesing og lydkulisse i 3.klassingers digitale bildebøker». Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik, 3.desember 2015 Åbo Akademi, Vasa.

Kruse, Kirsten Linnea (2011): «Lærerstudenters arbeid med multimodal design av digital læringsressurs for begynnerleseren». Konferansen Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring, Tønnsberg 2.- 4. november 2011.

Kirsten Linnea Kruse & Kirsti-Nina Frønæs (2011): “Poetic multimodality – a multimodal approach to working with literature in teacher education” . Konferansen CREATE - SHARE-LISTEN, The 4th International Conference on Digital Storytelling - February 5. – 7. 2011.