Kirsten Linnea Kruse

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (M-305)
Underviser i norskdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen med særlig vekt på barnetrinnet og mellomtrinnet. Underviser på nett- og samlingsbaserte studier. Forskningsinteresse knytter seg til Multimodale tekster i lese- og skriveopplæringen.

Ansvarsområder

 • Emneansvarlig for master grunnskolelærer 1-7 (MG1NO1).
 • Underviser på Norsk 2 GLU 1-7, ordinære studenter og etterutdanningskurs for lærere.
 • Bidrar i utvikling av digitale læringsressurser for etterutdanningskurs av lærere i Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i regi av Utdanningsdirektoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.
 • Emneansvarlig for masteremnet Fantastisk litteratur i et didaktisk perspektiv.
 • Medlem av arbeidsgruppen for Bildebokkonferansen på Notodden: http://bildebokkonferansen.blogspot.no/2017/.
 • Sitter i ledergruppen for forskergruppen for estetiske læreprosesser (ForEst).

 

Kompetanse

 • Multimodale tekster
 • Lese- og skrivedidaktikk
 • Begynneropplæring
 • Litteraturdidaktikk
 • Bildebøker
 • Pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Estetiske læreprosesser

 

CV

 

Høgskolelektor ved HiT/ HSN/ USN 2004 →

2013-2016: Diverse forskerkurs/ phd-opplæring. Medlem av Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL).

2001: Master of arts, godkjent som Cand. philol. i Nordisk språk og litteratur. Universitetet i Århus.

2003: PPU - praktisk pedagogisk utdanning - fagdidaktikk i norsk. HiT.

1997-99: Studium i Natur, kultur og friluftsliv. Høgskolen i Telemark. Tverrfaglig og praktisk pedagogisk utdanning.

1996-97: 1-årig studium i islandsk språk og litteratur. Háskólí Íslands Reykjavík.

1995 (vår) - Nordisk mellomfag litteratur. Universitet i Tromsø, Institutt for språk og litteratur.

Publikasjoner

 

Kruse, K. L. (under publikasjon). Tre fagfellevurderte digitale og didaktiske grep i boken 101 digitale grep – om didaktikk og PfDK (Profesjonsfaglig digital kompetanse). Wølner, T. A., Siljan, H. H., Kverndokken K. m.fl. (red.). Bergen: Fagbokforlaget.

Kruse, Kirsten Linnea (2014). Multimodale og litterære tekstmøter. En undersøkelse av didaktiske muligheter og dannelsespotensial. I: Nordstoga, S. og Kruse, K.L. (red.). Den moglege sjølvoverskridinga: norskfaget som danningsfag. Abstrakt forlag.

Kruse, K.L. (2013). Poetisk lek i digital drakt –Å skape nye vilkår for leseopplæring via lærerstudenters design av multimodale læringsressurser, In: Pareliussen, I., Moen, B.B., Reinertsen,  A., Solhaug, T: FoU i praksis 2012 conference proceedings, Tapir akademisk forlag Trondheim.

Konferansepresentasjoner

Kirsten. K. L. (2018). «Arbeid med bildebøker i digitale lese- og skriveprosesser». Nasjonal konferanse i lesing, Lesesenteret i Stavanger, 19.-20. mars 2018.

Kirsten. K. L. (2016). «Dynamisk lek med bilder, skrift og lyd – et innblikk i elevers skapende arbeid med bildebøker på nettbrett». Bildebokkonferansen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Notodden, 27. oktober 2016.

Kirsten. K. L. (2015). «Didaktisk potensial i arbeid med stemmebruk, høytlesing og lydkulisse i 3.klassingers digitale bildebøker». Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik, 3.desember 2015 Åbo Akademi, Vasa.

Kruse, Kirsten Linnea (2011): «Lærerstudenters arbeid med multimodal design av digital læringsressurs for begynnerleseren». Konferansen Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring, Tønnsberg 2.- 4. november 2011.

Kirsten Linnea Kruse & Kirsti-Nina Frønæs (2011): “Poetic multimodality – a multimodal approach to working with literature in teacher education” . Konferansen CREATE - SHARE-LISTEN, The 4th International Conference on Digital Storytelling - February 5. – 7. 2011.