Her finner du nyttig informasjon om og svar på hvordan vi jobber med evaluering av emner, program og læringsmiljø.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

Program- og emneevalueringer har en sentral rolle i kvalitetsarbeidet ved USN. Evalueringene utgjør et viktig grunnlag for vurdering og utvikling av kvalitet i utdanningene og av helheten i studieporteføljen.

De ulike evalueringene bidrar med verdifull informasjon til flere av de syv kvalitetsdimensjonene.

Emne- og programevalueringer tar for seg studienære forhold ved det enkelte emne- eller studieprogram.

USNs evalueringsmatrise gir en oversikt over de ulike evalueringene.

Hvem som har roller i evalueringsarbeidet:

Kvalitetsrapporter

Periodisk evalueringsrapport

Spørsmål og svar

Underveisevaluering

Ansvar 
Emneansvarlig

Krav

Hver gang et emene går skal emneansvarlige normalt gjennomføre studentevaluering underveis.

Tema for evalueringen

Studentevaluering underveis gjør at studentene kan komme med tilbakemelding mens emnet går.

Tidspunkt 

Emneansvarlige velger selv tid for studentevaluering underveis. Dette kan være midtveis i undervisningsperioden, men det er ikke et krav. Det er også mulig å ha løpende evaluering.

Form

Emneansvarlige velger selv metode for studentevaluering underveis. Til støtte, hjelp og inspirasjon i dette arbeidet, se Verktøykasse for underveisevaluering - USN Intranett

Rutiner og annen informasjon om evalueringer finner du her (intranett). 

Dokumentasjon

Det stilles ikke krav til en egen rapportering oppover i systemet fra studentevaluering underveis, men evt. endringer som gjøres kan tas inn i punkt 3 i emneutviklingsnotatet.

Sluttevaluering av emner

Ansvar
Emneansvarlig

Krav

Det gjennomføres en avsluttende evaluering hver gang et emne går. I denne inngår en studentevaluering som gjennomføres i CANVAS. Emneansvarlig skal levere et kort emneutviklingsnotat med refleksjoner fra gjennomføring av emnet, funn og analyser fra studentevalueringen i Canvas og evt. andre undersøkelser som er gjennomført eller data som er hentet inn, samt tiltak for videre utvikling av emnet. Vedtatt mal for emneutviklingsnotat skal benyttes.

Emneutviklingsnotatet sendes til programkoordinator for studieprogrammet emnet tilhører med kopi til instituttleder. Hvis emnet inngår i flere studieprogram, sendes notatet til den av programkoordinatorene, instituttlederne og overordnet emneansvarlige som har det operative ansvaret for emnet. Frist for å levere emneutviklingsnotatet er 20. juni for emner evaluert i vårsemesteret og 20. januar for emner evaluert i høstsemesteret.

Tema

Spørreskjemaet i Canvas består av et sett sentralgitte spørsmål som er felles for alle emner. De sentralgitte spørsmålene er utformet med basis i dimensjonene i Studielivskvalitet (https://www.idunn.no/studielivskvalitet). I tillegg kan emneansvarlig legge til spørsmål med relevans for det aktuelle emnet. Siden programkoordinator har en koordinerende rolle når det gjelder emnene i programmet, kan programkoordinator også foreslå felles spørsmål for de emneansvarlige i det aktuelle programmet.

Tidspunkt

Spørreundersøkelsen vil ligge ute i en fastsatt tidsperiode på slutten av semesteret og før eksamen. Hvis tidsrammen ikke passer for det aktuelle emnet, kan emneansvarlige selv endre tid for når spørreundersøkelsen skal ligge ute. I perioden undersøkelsen ligger ute, anbefales det å sette av tid i en undervisningstime til å svare på spørreundersøkelsen i Canvas.

Rutine og mal

Det er utarbeidet egen rutine KS 9.1 Emneevaluering, dokumentasjon og tilbakemelding, og en mal for emneutviklingsnotatet.

Evaluering og rapportering av studieprogram

Ansvar
Programkoordinator

Krav
Programkoordinator skal hvert studieår evaluere kvaliteten i studieprogrammet og skrive en programrapport hvor kvaliteten i studieprogrammet vurderes og hvor beste praksis løftes frem og  eventuelle utviklingstiltak foreslås. Resultater fra Studiebarometeret skal inngå i evalueringen.

Årlig programrapport skal behandles i programutvalget før den sendes til instituttleder med kopi til dekan. Programkoordinator skal få tilbakemelding på rapporten og om eventuelle tiltak av sin ledelse.

Tema
Er læringsutbyttebeskrivelsen faglig oppdatert og relevant? Bidrar alle emner og sammenhengen mellom disse til at studentene oppnår læringsutbyttet for programmet? Er læringsmiljøet i studieprogrammet godt? Er det utfordringer som tilsier at studieprogrammet bør gjennomgå en periodisk evaluering tidligere enn planlagt?

Rutine og mal
Det er utarbeidet egen rutine som beskriver hvordan programevaluering- og rapportering skal gjennomføres, og en mal til programrapport. Rapporten omfatter alle aktive kull på programmet det aktuelle studieår rapporten skrives for.

Programledelsen skal få tilbakemelding på rapporten og om eventuelle tiltak av sin fakultetsledelse.

Periodisk evaluering av studieprogram

Ansvar
Dekan

Krav
Dekan skal minimum hvert 6. år påse at det gjennomføres en periodisk programevaluering med innspill fra studenter, arbeidsliv og eksterne aktører nasjonalt eller internasjonalt. En periodisk evaluering skal gi utdanningsledelsen grunnlag for å vurdere om studieprogrammet skal videreføres som det er, endres eller nedlegges. Periodisk evaluering erstatter programrapport for det aktuelle studieår.

Tema
I tillegg til temaene i de årlige programevalueringene skal den periodiske programevalueringen ha særlig fokus på studieprogrammets samfunns- og arbeidslivsrelevans, og forholdet til USNs profil og strategi.
Er det spesifikke utfordringer identifisert i de årlige programevalueringene som bør vies spesiell oppmerksomhet? Skal studieprogrammet videreføres i nåværende form, endres eller legges ned?

Rutine og mal
Det er utarbeidet egen rutine som beskriver hvordan periodisk programevaluering- og rapportering skal gjennomføres. Alle relevante dokumenter finner du på min.usn.no under studieprogramevaluering og rapportering.

Programkoordinator skal få tilbakemelding på rapporten og om eventuelle tiltak av sin fakultetsledelse.

Evaluering av Ph.d.-program

 

Ansvar
Programkoordinator

Krav

For syklus 3 (ph.d.) foregår programevalueringen tredelt, hvor en del evalueres hvert år (første del etter søknad og opptak, andre del etter midtveisevaluering og tredje del etter disputas). Til sammen utgjør dette ph.d.-kandidatenes programevaluering. Det er utarbeidet egen rapportmal for ph.d. program.

Det utarbeides årlig en programrapport for det enkelte ph.d.-program. Rapporten skal følge mal for årlig ph.d.-programrapport.

Tema

Se spørreskjema for ph.d.-programevaluering.

Rutine og mal
Det er utarbeidet egen rutine som beskriver hvordan evaluering- og rapportering skal gjennomføres, og en mal til programrapport.

Evaluering av læringsmiljøet

Siden er under utvikling.

Fakultetets kvalitetsrapport

Hvert år skal fakultetene utarbeide fakultetets kvalitetsrapport, hvor resultatene fra forrige studieårs kvalitetsarbeid skal inngå.

"Hva er gjort, hva ble effekten og hva er planene framover"

 Avdeling for utdanning og studiekvalitet sender i desember ut mal for fakultetsrapporten, med svarfrist 15. januar. Institusjonens årlige rapport om utdanningskvalitet skal blant anet bygge på resultatene fra fakultetene.

Rapportene arkiveres i saks- og arkivsystemet P360.

Om institusjonens kvalitetsrapport

Hvert år skal skal institusjonen legge fram en kvalitetsrapport for styret. Resultatene fra forrige studieårs kvalitetsarbeid skal inngå. Nødvendige tiltak skal beskrives og planer for dette skal synliggjøres. 

 Avdeling for utdanning og studiekvalitet sender i desember ut mal for fakultetsrapporten, med svarfrist 15. januar. Institusjonens årlige rapport om utdanningskvalitet skal blant anet bygge på resultatene fra fakultetene.

Rapportene finnes i P360 og på usn.no under styrets marsmøte for hvert år.

Her finner du nyttig informasjon om og svar på hvordan vi jobber med evaluering av emner, program og læringsmiljø.

Program- og emneevalueringer har en sentral rolle i kvalitetsarbeidet ved USN. Evalueringene utgjør et viktig grunnlag for vurdering og utvikling av kvalitet i utdanningene og av helheten i studieporteføljen.

De ulike evalueringene bidrar med verdifull informasjon til flere av de syv kvalitetsdimensjonene.

Emne- og programevalueringer tar for seg studienære forhold ved det enkelte emne- eller studieprogram.

USNs evalueringsmatrise gir en oversikt over de ulike evalueringene.