Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk til stilling

Her følger tilleggskriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk til stilling som professor, førsteamanuensis, dosent, førstelektor, universitetslektor og universitetslærer/øvingslærer.

Disse kriteriene ble godkjent 24.10.2019 og iverksettes 01.01.2020.

Kompetansemål/Læringsutbytte

Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres på krav om utdanningsfaglig basiskompetanse og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er utdanningsfaglig basiskompetanse definert gjennom følgende kompetansemål/læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om undervisnings-, lærings- og vurderingsformer med relevans for høyere utdanning.
 • Har kunnskap om hensiktsmessige læringsaktiviteter, undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og undervisningsprogram.
 • Har kunnskap om betydningen av sammenheng mellom undervisning, læring og vurdering for studentenes læring.
 • Har kjennskap til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning.

Ferdigheter

 • Kan anvende begreper, modeller og teorier som har relevans for læring i høyere utdanning.
 • Kan planlegge og gjennomføre undervisning, veiledning og vurdering på en måte som fremmer studenters læring – individuelt og i samarbeid med andre.
 • Kan kritisk analysere egen undervisning og veiledning og studentenes læringsinnsats og læringsutbytte.
 • Kan anvende tilbakemelding fra studenter og kolleger til å utvikle egen undervisning og studenters læring.

Generell kompetanse

 • Kan anvende forskningsbasert kunnskap om egen undervisning.
 • Kan analysere og videreutvikle egen pedagogisk kompetanse individuelt og i kollegialt samarbeid.
 • Kan reflektere over egen væremåte i møte med studenter, basert på et etisk og faglig grunnlag og kan kritisk analysere styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning.

Tilleggskrav til stilling som professor og dosent

I tillegg til krav om utdanningsfaglig basiskompetanse gjelder følgende krav for ansettelse og opprykk til stilling som professor og dosent:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid. Minimumskravet til undervisning, veiledning og eventuell utdanningsledelseserfaring skal samlet sett ha blitt utført som en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende tre år. Bred erfaring med veiledning. I tillegg til erfaring i generell veiledning av studenter på bachelornivå forventes det veiledningserfaring på masternivå, og helst også på ph.d.-nivå.
 • Aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet.

Kvalifiseringsmåter

For stilling som førsteamanuensis, førstelektor, universitetslektor og universitetslærer/øvingslærer kan den utdanningsfaglige basiskompetansen utvikles på én av følgende to måter:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer og dokumentasjon av opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

eller

b) Gjennom egen praksis som underviser, veileder og utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon av opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som vurderes primært på grunnlag av sin praksis stilles det krav om undervisnings-, veilednings- og utdanningsledelseserfaring som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å fylle dem innen to år etter ansettelsen. Toårsregelen gjelder ikke ved søknad om opprykk.

For ansettelse i stilling som professor og dosent må søker dokumentere utdanningsfaglige kompetanse som stilles til førsteamanuensis og i tillegg dokumentere undervisningspraksis/utdanningsledelse som en andel av heltidstidsstilling i høyere utdanning i minimum tre år, og erfaring fra veiledning på masternivå og fortrinnsvis på ph.d-nivå. De må også kunne dokumentere aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet.

Søker til professor og dosentstilling som ikke kan dokumentere de utdanningsfaglige kompetansekravene som stilles til førsteamanuensis stilling og/eller tilleggskravene til utdanningsfaglig kompetanse som stilles til professorstilling, kan ansettes med forbehold om at kravene oppfylles i løpet av to år. Toårsregelen gjelder ikke ved søknad om opprykk.

Krav til dokumentasjon for stilling som førsteamanuensis, førstelektor, universitetslektor og universitetslærer/øvingslærer

Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende minimum 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan eller en beskrivelse av kurset med tilhørende emner/tema. Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet framstilling.

Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe.

En pedagogisk mappe bør omfatte følgende:

 • Beskrivelse, og dokumentasjon av, egen undervisning og veiledning (hvor lenge, hvilke fag, hvilke institusjoner, antall veiledede master- og eventuelt dr. gradsstudenter). Det skal legges særlig vekt på hvilke undervisningsformer (forelesning, seminar, laboratorieøvelser, veiledning og vurdering) og digitale teknologier som har vært tatt i bruk, og hvilke erfaringer man har med dette.
 • Refleksjon over eget ståsted som underviser og veileder, med fokus på studentenes læring, forankret i en kunnskapsbasert og vitenskapelig tilnærming.
 • Beskrivelse av egen rolle i undervisningsplanlegging (kurs, studieplaner, prosjekter og annet) og hvilke forhold man har lagt særlig vekt på.
 • Beskrivelse, dokumentasjon og kommentar til egne pedagogiske utviklingsarbeid og erfaring fra utdanningsledelse, herunder også resultater av disse både når det gjelder studentenes læring og egen og kollegers utvikling.
 • Beskrivelse av og refleksjon over egen utvikling som underviser og veileder og hvilke utfordringer eller utviklingsplaner man har framover.
 • Dokumentasjon av, og kommentarer til, relevante utdanninger, kurs og seminar som søker har gjennomført.
 • Attester, kurs- og fag- eller studentevalueringer, planer, prosjektrapporter, artikler, kronikker o. l. som underbygger kravene til utdanningsfaglig basiskompetanse.
 • Tilbakemelding og evaluering på egen undervisning.

Krav til dokumentasjon for stilling som professor og dosent

Søkere til professorstillinger og dosent skal i tillegg til de krav som stilles til førsteamanuensis, førstelektor, universitetslektor og universitetslærer/øvingslærer i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av sin undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat.
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal søker også oppsummere sine veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder.
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet.

Alle former for konkret dokumentasjon i form av attester, dokumenter, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden.

Unntak fra krav til utdanningsvitenskapelig kompetanse

Kravene til utdanningsfaglig kompetanse gjelder også ved ansettelse i midlertidige stillinger og ved ansettelse i bistillinger som er tillagt undervisning. For disse stillingene kan kravet fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.