USN Profesjon skal vidareutvikle og styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet innanfor alle lærer- og helse- og sosialfagutdanningane våre. Ny, relevant og forskingsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanninga skal utviklast gjennom samarbeidet.

Alle profesjonsutdanningane ved USN skal fremje danning, kritisk tenking og livslang læring som bidreg til ei bærekraftig samfunnsutvikling. Utdanningane skal vere relevante for arbeids- og samfunnsliv, og ta høgde for profesjonane sine utviklingsbehov og krav i arbeidslivet. Utdanningane skal styrkast gjennom sterk kopling til kunnskapsutviklinga som skjer nasjonalt og internasjonalt og vektlegge praksisnær, profesjonsrelevant FoU.

Våre temasider

Koblingsboks. Illustrasjon.

Målområde for USN Profesjon

USN Profesjon skal kople, styrke og vidareutvikle samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. Ny, relevant og forskingsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanninga skal utviklast gjennom samarbeidet.