Delprosjekt samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge (SAMOT)

USN Profesjon. Eplelogo.

I november 2017 inviterte Kunnskapsdepartementet et utvalg av UH-institusjoner til et seminar med formål å utveksle erfaringer om tverrfaglige/tverretatlige undervisningsopplegg. USN fikk i ettertid av seminaret i oppgave av KD å følge opp seminaret.

Delprosjektet SAMOT er et delprosjekt under USN Profesjon og skal arbeide tverrfaglig med temaet samordning mot vold og overgrep mot barn og unge. Målgruppen her er profesjonsutøvere og formålet er å finne fram til basiskompetanse/kjernekompetanse som kan være felles for alle profesjonsutdanningene.

Prosjektets mål er å utvikle generiske pedagogiske ressurser og nettstøttede undervisningsopplegg for profesjonsutdanningene. De pedagogiske ressursene og undervisningsoppleggene kan brukes på tvers av studieprogram og i ulike undervisningsopplegg. Disse skal være tilgjengelig som eksempelsamling og idebank for alle profesjonsutdanningene på grunnutdanningsnivå ved USN. Eksempelsamlingen er også tenkt tatt i bruk av andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt.

Det er etablert samarbeid på tvers av profesjonsutdanningene ved USN og med Politihøgskolens fagmiljø i Stavern om temaet.

Nyttige lenker