Regional samhandling med offentleg sektor

Me skal vidareutvikle og styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet innanfor alle lærer- og helse- og sosialfagutdanningane våre. Ny, relevant og forskingsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanninga skal utviklast gjennom samarbeidet.

Alle profesjonsutdanningane ved USN skal fremje danning, kritisk tenking og livslang læring som bidreg til ei bærekraftig samfunnsutvikling. Utdanningane skal vere relevante for arbeids- og samfunnsliv, og ta høgde for profesjonane sine utviklingsbehov og krav i arbeidslivet. Utdanningane skal styrkast gjennom sterk kopling til kunnskapsutviklinga som skjer nasjonalt og internasjonalt og vektlegge praksisnær, profesjonsrelevant FoU.

Våre temasider

Her finn du oversikt over USN sine universitetskommunar.

Vi samarbeider med 7 utvalgte videregående skoler. Samarbeidet gir et nært, likeverdig og forpliktende samarbeid mellom skolene og universitetet.

• Helseforetak • NAV • BUFETAT

Koblingsboks. Illustrasjon.

Målområde for USN Profesjon

USN Profesjon skal kople, styrke og vidareutvikle samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. Ny, relevant og forskingsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanninga skal utviklast gjennom samarbeidet.