Arbeidslivsmentor-program

Mentorordning

Mentorene skal hjelpe USN-studentene i overgangen fra studier til arbeidslivet

Har du lyst til å gjøre en forskjell? Har du lyst til å være en del av et «World Class mentorprogram», slik det ble beskrevet av European Foundation for Management Development (EFMD)?

Ifølge våre undersøkelser og tilbakemeldinger opplever mentorene påfyll, kunnskap og inspirasjon - i tillegg til gleden av å bidra.

Det å hjelpe en student med overgangen til arbeidslivet er kongstanken til USNs arbeidslivsmentorprogram. Målet er at overgangen fra student- til arbeidsliv skal oppleves smidigere for en student, ved å gi et realistisk bilde av kompetanse, roller, krav, forventninger og karrieremuligheter. Som mentor bidrar du med din kompetanse og erfaring om og fra arbeidslivet.

 


Programmet er forankret i USNs kjerneverdi om kontakt, samspill og integrasjon mellom studenter og arbeidslivet underveis i studietiden.

Praktisk info

Dato for samlingene 2022/23:

 

Drammen Vestfold Kongsberg Ringerike
  (man) (tirs) (ons) (ons) (tors)
Samling 1: 24.okt 25.okt 02.nov 26.okt 27.okt
Samling 2: 16.jan 17.jan 25.jan 18.jan 19.jan
Samling 3: 7.mars digitalt 7.mars digitalt 7.mars digitalt 7.mars digitalt 7.mars digitalt
Samling 4: 17.apr 18.apr 26. apr 19.apr


20.apr

 

 

Programmet forutsetter fysisk deltakelse i tre programsamlinger (og en digital samling)  samt i flertallet av de individuelle månedlige møter mellom student og mentor.

Programmet er designet for interaktiv deltakelse. Erfaringsutveksling via obligatoriske programsamlinger med studenter og mentorer i plenum, fasilitert av faglige prosessledere, står sentralt. Programmet forutsetter derfor at deltakerne deltar fysisk i programaktivitetene i samling 1,2 og 4. Samling 3 vil forgå digitalt. 

Deltakelse i fire programsamlinger og individuelle møter hver måned mellom student og mentor er obligatorisk (se egne punkter om disse). Programmet forutsetter at studentene og mentorene bidrar med egen tid i programmet, samt dekker egne reisekostnader til og fra programsamlingene og de individuelle møtene mellom student og mentor.

Det legges ikke opp til at studentene eller mentorene skal ha andre økonomiske utlegg ved sin deltakelse. Det er derfor ikke lagt opp til obligatorisk litteratur eller annet materiell i programmet. Det deles fortløpende ut relevant materiell i programsamlingene, og det vil også bli sendt ut materiell underveis.

Det tilbys enkel servering i de tre programsamlingene (normalt rundstykker, wraps el.l. samt kaffe/te og mineralvann). Deltakere med matallergier bes gi beskjed i forkant av startsamlingen.

Arbeidsspråket i programmet er norsk. Alt skriftlig materiell som brukes og deles ut vil være på norsk og samlingene gjennomføres på norsk. Aktuelle deltakere må derfor beherske norsk skriftlig og muntlig som arbeidsspråk.

Deltakerne kan gjerne kontakte programadministrasjonen underveis i programmet på e-post eller telefon, eller oppsøke campuskontakt på kontoret (se eget punkt med kontaktinfo). 

Spesielt interesserte som ønsker å fordype seg på egen hånd, ut over forventningene i programmet, kan ha glede av å se nærmere på denne boken, som er tilgjengelig ved alle USNs campusbibliotek:  

«Mentoring. Lærende allianser i ledelse», Jennybeth Ekeland, Fagbokforlaget 2014

Om mentoring (mentorrollen)

Deler av informasjonen om mentoring bygger på følgende bok: Ekeland, Jennybeth (2014), Mentoring. Lærende allianser i ledelse. Oslo: Fagbokforlaget. (Gjengitt med tillatelse)

«Mentoring er en prosess som handler om å muliggjøre, støtte og noen ganger trigge, viktige endringer i menneskers liv og arbeid. På denne måten handler det om utvikling av hele mennesket, i stedet for trening i spesifikke ferdigheter!»  David Clutterbuck

Mentoring kan være en integrert rolle, som kan defineres som en lærende allianse mellom to parter, og en allianse hvor begge lærer. Adepten (studenten) lærer og gjør bruk av mentors kompetanse og erfaringer. Mentorene får igjen i tillegg til egen læring, tilbakemelding på og følelsen av at en annen er interessert i deres erfaring, støtte og hjelp.

Ulike roller en mentor kan ha

Siden mentorrollen er dynamisk og innlemmer flere funksjoner, betyr det at den til enhver tid må tilpasses det situasjonen krever. Det ville derfor være meningsløst å definere en eksakt mentorrolle og en “korrekt” mentoratferd. Nedenfor er det likevel angitt vanlige roller som en mentor forventes å fylle i ulike situasjoner og over tid.

 

Veiviseren

Mentorene har et ønske om å støtte og hjelpe sin student. Og mentorene har masse erfaring som er nyttig og verdifull for studentene og som de ønsker å dele med studentene, men ikke hele tiden. Denne rollen krever at mentoren hjelper studenten til å sette realistiske karrieremål. Mentoren må tenke over hvilken retning studenten ønsker å gå karrieremessig, og hjelpe til med å sette både kortsiktige og langsiktige karrieremål. Målene skal være spesifikke, tidsbaserte, resultatorienterte, relevante, oppnåelige og fleksible for å kunne tilpasses endringer.

 

Pådriver

Mentor ser noe ut fra sin egen erfaringsbakgrunn som studenten ikke ser. Det er viktig at mentor bruker denne erfaringen til å være direkte, identifisere læringsmuligheter, gi tilbakemelding, avdekke mønstre hos studentene og å utfordre. 

 

Nettvershjelper

Skal vi lykkes, trenger vi nettverk! Oppgaven til mentor er å bidra til å bevisstgjøre sin student på nettverk som trengs (internt og eksternt i en bedrift) for å hun eller han ønsker å oppnå. Erfaringen er at mentorer er gode på nettverksbygging. Relasjonsbygging er en av årsakene til at mentorer har lyktes som ledere. De må derfor bruke denne kunnskapen og erfaringer i sin rolle som mentor. 

 

Støttespiller 

Denne rollen er en viktig, avgjørende og grunnleggende rolle for en mentor. Spørsmålet er i hvilken grad den handlekraftig, løsningsorienterte mentor klarer å vise empati og interesse for sin student. Det handler om å være til stede på studentens premisser, og ha tro på at studenten kan mestre sin egen utvikling.

Informasjon til mentorsøkere

USN søker mentorer som fungerer som samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med studentens valg av videre karrierevei.

Potensielle mentorer er fortrinnsvis i yrkesaktiv alder, men de kan også være pensjonister som fremdeles er aktivt engasjert i arbeidslivets organisasjoner, har styreverv, driver konsulentvirksomhet e.l.

Alle mentorsøkere blir bedt om å svare på et lite spørreskjema om sine forventninger til programmet og til en konkret student. Svarene brukes til å finne evt. relevant student. Deltakelse forutsetter at programadministrasjonen faktisk finner en egnet student til mentoren.  

Erfaringsmessig vet vi at studentene har ulike forventninger til, og ønsker om en mentor. Vi ønsker derfor mentorer med variert og mangfoldig bakgrunn, som både fagspesialister og/eller ledere, og i ulike aldre.

Vi trenger mentorer med lang erfaring fra en bransje og mentorer med erfaringer fra ulike bransjer. Vi har behov for mentorer med erfaringer fra privat, offentlig og frivillig sektor. 

Mentorsøkere kan bli innkalt til intervju.

Informasjon til studenter

Opptakskrav til studenter

Programmet er åpent for 2. og 3. års studenter i utvalgte bachelorprogram ved USN Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Vestfold.

Studenter må være ajour med studiet og ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre for å komme i betraktning for deltakelse.

Å være ajour med studiet defineres i denne sammenheng som at studenten normalt kan mangle maksimalt ett emne/en eksamen i forhold til normert progresjon (det aksepteres altså normalt kun ett såkalt «hengefag»).

Studenter som deltar i USNs samarbeid med Olympiatoppen om praktisk studietilrettelegging for toppidrettsutøvere vurderes individuelt, i forhold til individuelt avtalt progresjonsplan.   

Alle studentsøkere blir bedt om å svare på et lite spørreskjema om sine forventninger til programmet og til en konkret mentor.

Svarene brukes til å finne evt. egnet mentor. Deltakelse forutsetter at programadministrasjonen faktisk finner en egnet mentor til studenten.

Noen sitater fra tidligere deltakere

 • «Da jeg startet på mentorprogrammet hadde jeg mange spørsmål som jeg syntes det var vanskelig å få svar på. Nå har jeg fått svar på alle. Bare det å ha en voksen person som er nøytral til å diskutere med har vært kjempenyttig» (student)
 • «Veldig lærerikt uansett om planen er å gå rett ut i jobb eller fortsette å studere. Programsamlingene på skolen er også veldig nyttige» (student)
 • «Etter å ha vært mentor i to år med to svært ulike personer, opplever jeg at studentene har hatt stort utbytte, spesielt på det personlige plan. De har fått større trygghet og tro på seg selv og sine egne kvaliteter» (mentor)
 • «Synes programmet har vært meget bra, engasjerte ledere fra universitetet og ikke minst unge mennesker som vil noe» (mentor) 

Mentorordningene våre:

Tilbys i samarbeid med Midt-Telemark Næringsutvikling, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter ved økonomi og ledelse, internasjonal markedsføring, IT og informasjonssystemer, eiendomsmegling samt innovasjon og entreprenørskap.
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
Drammen

Tilbys i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, Econa, arbeidstakeroganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk 

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse, Visuell kommunikasjon og statsvitenskap.
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
Kongsberg

Tilbys i samarbeid med Kongsberg Næringsforum, Econa, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS), ingeniørorganisasjonene Tekna og NITO, Forbundet for ledelse og Teknikk, samarbeidsalliansen «Kongsbergskolen» og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse samt ingeniørstudenter (dataingeniør, elektroingeniør og maskiningeniør/produktutvikling).
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
Ringerike

Tilbys i samarbeid med Ringerike Næringsforening, Econa, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse, siviløkonom, forretningsjus og økonomi, jus, IT og informasjonssystemer samt markedsføringsledelse.
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.
Vestfold

Tilbys i samarbeid med Næringsforeningene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand samt det internasjonale yrkesnettverket Rotary, Econa, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS)  og USNs eget nettverk.

Hvem kan delta?

 • 2. og 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse.
 • Mentorene blir rekruttert fra et bredt spekter av virksomheter.