Synspedagogikk og synsrehabilitering

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Kongsberg - Deltid

Dette tverrfaglige studiet gir deg spesialkompetanse til å hjelpe synshemmede i alle aldre med hverdagsmestring og inkludering i samfunnet. Du vil også kunne påta deg mer ansvar innen helsetjenesten eller pedagogiske tjenester.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Kongsberg
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Søkekode: 5182
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Undervisningsspråk: Norsk, Svensk
 • Antall semester: 8
 • Antall studieplasser: 30

Ikke opptak til Master i synspedagogikk og synsrehabilitering høsten 2022 og høsten 2023, men mulighet for å søke opptak til enkeltemner

Dette tverrfaglige studiet har til nå vært et samarbeid mellom USN og Göteborg Universitet. Fra høsten 2022 vil samarbeidet fases ut etterhvert som emnene i Göteborg fullføres, og USN skal overta studiet i sin helhet.

Det betyr at denne masteren er under omarbeiding, og det skal derfor ikke tas opp nye studenter høsten 2022 og høsten 2023. 

Men det blir mulig å søke seg til masteremnet Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader som går over 2 semestre - høsten 2023 og våren 2024. 

Hvorfor master i synspedagogikk og synsrehabilitering?

Det er et stort og voksende behov for personer med høy og tverrfaglig kompetanse innen synspedagogikk og synsrehabilitering i hele Norden.

Andelen personer med nedsatt syn øker. For at barn, voksne og eldre som er synshemmet eller blinde skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de behov for spesiell synsutredning, opplæring, oppfølging og tilrettelegging. Dette krever høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid.

Med en master i synspedagogikk og synsrehabilitering kan du møte personers individuelle behov for synsrehabilitering eller synspedagogisk hjelp for å mestre hverdagen. Vår mastergrad bygger på fagdisiplinene rehabilitering, optometri og oftalmologi, og spesialpedagogikk.

Masteren er på deltid, og tilbys i samarbeid med Gøteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Vår mastergrad har fokus på kunnskapsbasert praksis, tverrfaglig kunnskapsutvikling og faglig utviklingsarbeid. Undervisningen foregår i hovedsak på nordisk.

Mastern ger en hög kunskapsutveckling oavsett vilket yrkesområde man har sin professionella grund inom, och det är väldigt spännande att kunna utvärdera mina nya kunskaper i ett tvärprofessionellt team

annamiraosmani.foto

Anna Mira Osmani, optiker, masterstudent. Arbeidssted: Syncentralen.

 

Studiet tilfører for meg helt ny kunnskap som er et supert supplement til det jeg allerede kan. Det gir en mulighet til å vokse og videreutvikle seg som fagperson. Det gjør også at en knytter nye kontakter, noe som kommer til nytte i den jobben jeg allerede har, og som også åpner nye dører.

Ragnhild Bjørgum. Foto.

Ragnhild Bjørgum, ergoterapeut, masterstudent. Arbeidssted: Eikholt, nasjonalt senter for døvblinde.

Det som jeg har fått mest utbytte av fra dette studiet er det tverrfaglige fokuset. Både i sammensetningen av studenter og all den erfaring man har kunnet dra nytte av i oppgaver og diskusjoner, men også den faglige bredden hos forelesere, i studiemoduler og pensum.

Dan Nachtnebel. Foto.Dan Nachtnebel, sosialantropolog, masterstudent. Arbeidssted: Seniorrådgiver Statped.

Hva slags jobb får du?

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering kvalifiserer deg for praktisk klinisk arbeid med barn, voksne og eldre personer som er synshemmet eller blinde i ulike livsfaser.

Fullført masterstudium gir deg handlingskompetanse for utvidede funksjons- og ansvarsområder. Det vil sette deg i stand til å fylle nye, selvstendige og avanserte roller innen pedagogiske virksomheter, i privat klinisk praksis, eller i kommune- eller spesialisthelsetjenesten i hele Norden.

Kompetansen du opparbeider i løpet av studiet gir deg blant annet mulighet til å jobbe i barnehager/skoler, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helseforetak, habiliteringstjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, hjelpemiddelsentraler og optometrisk praksis.

Kontakt med arbeidslivet

Vi benytter nordiske eksterne og interne forelesere som er eksperter på sine områder. Det er tett kontakt med praksisfeltet i Norden, med fagdager og studiebesøk. I løpet av studiet er det fra 3 – 7 uker i praksis, avhengig av fagfordypning. Brukere deltar aktivt i emnene, og i alle aktiviteter og oppgaver er det fokus på å kombinere teori, praksis og tverrfaglig samarbeid. Masteroppgaven din kan gjerne være på et tema arbeidsgiver ønsker å få belyst, eller innen Nasjonalt senter for optikk syn og øyehelses  forskningsaktiviteter.

Nye selvstendige roller utvikles i nært samarbeid med praksisfeltet og arbeidsgivere, og dette bidrar til utvikling av innovative kunnskapsbaserte tjenester av høy kvalitet innenfor både kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten og pedagogiske virksomheter. Dette vil kunne bidra til å løse framtidige utfordringer knyttet til helse- og pedagogiske tjenester i Norden, der er det behov for tverrfaglig kompetanse og nytenkning rundt roller, utvikling og organisering av virksomheter og tjenester.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du i synspedagogikk og synsrehabilitering

Du vil lære nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å kunne jobbe i fagfeltene synspedagogikk, synshabilitering og synsrehabilitering.

Du vil tilegne deg kunnskap om øyet og synsfunksjon, så vel som sosiale, psykososiale, pedagogiske og praktiske konsekvenser av synshemningen. Du opparbeider kompetanse innen ulike kompenserende ferdigheter nødvendig for å kunne delta i utdanning, arbeids- og samfunnsliv, inkludert hvordan læringsmiljø kan tilrettelegges slik at synshemmede får et likeverdig opplæringstilbud. Det er også fokus på hvordan du kan bidra til å mestre hverdagen etter personens eget behov, i hjemmet, familien eller på arbeid.

En kontinuerlig progresjon av din kompetanse støttes med veksling mellom teoretiske og praktiske emner, studier i praksisfeltet. i tillegg til din egen valgfrie fordypning og masteroppgave.

I studiet kan du selv velge fagfordypning og tema for din masteroppgave. Masteroppgaven gir deg kompetanse til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Oppgaven kan gjennomføres i praksisfeltet eller i prosjekt ved Nasjonalt senter for optikk syn og øyehelse.

Fagfordypningene er relatert til sentrale begreper innen tverrfaglig synspedagogisk arbeid og synsrehabilitering. Du kan velge mellom:

 1. Mobilitet: Orientering og forflytning
 2. Optometrisk rehabilitering
 3. Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader
 4. Universell utforming

Fagfordypningsemnene tilbys med forbehold om et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter.

Videre utdanningsmuligheter

Studieprogrammet fører frem til graden master synspedagogikk og synsrehabilitering, som gir deg grunnlag for å søke stipendiatstillinger og forskerstillinger. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du søke opptak ved Ph.d.-programmet i ph.d. i personorientert helsearbeid

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av synspedagogikk og synsrehabilitering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2021 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

Siden deler av studiet tilbys ved Gøteborgs Universitet, må du laste opp kopi av passet ditt når du søker.

For emnene ved Gøteborgs Universitet gjelder også følgende:

Students with citizenship in countries not within the EU/EEA, or Switzerland, are required to pay tuition fees for university studies in Sweden. Please note that you are required to provide proof of your status as a citizen of an EU/EEA country. For general information about tuition fees in Sweden.

Poenggrenser ved forrige opptak: