Vis studievalg

Krav om politiattest

Politiattest kreves ved opptak til studier der studenter i forbindelse med praksisopplæring og klinisk undervisning der studentene kommer i kontakt med pasienter, elever, barnehagebarn, klienter eller tilsvarende.


Politiattest kan videre kreves i undervisningssituasjoner eller prosjektarbeid der studentene kommer i kontakt med mindreårige eller andre personer i en sårbar situasjon. Det kan også kreves at studentene fremlegger politiattest underveis i studiet.

Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder.

Dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøvelse, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i klinisk undervisning, praksisstudier eller andre undervisningssituasjoner der man kommer i kontakt med pasienter, elever, barnehagebarn, klienter eller tilsvarende.

Kravet om politiattest er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 4-9 og forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 6-1 til 6-10.

Politiattesten skal vise om studenten er siktet, tiltalt eller dømt for visse typer straffbare forhold (seksuelle overgrep, grove voldsforbrytelser eller straffbare forhold vedrørende narkotiske stoffer og medikamenter).

 

Politiattest uten merknader

Studenter som ikke har merknader på politiattesten skal fremlegge denne for Høgskolen i Sørøst-Norge senest i forbindelse med oppmøte ved studiestart.

 

Politiattest med merknader

Studenter som har merknader på politiattesten skal sende politiattesten til Høgskolen i Sørøst-Norge innen fristen som er satt for å motta studieplassen.


Klagenemnda skal behandle saken snarest mulig, og senest innen fire uker etter at saken er mottatt fra viserektor for utdanning.

Dersom det fremgår av politiattesten at studenten har merknader, skal høyskolen straks underrettes om den rett studenten har til advokatbistand. Høgskolen dekker studentens eventuelle advokatutgifter, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-9 syvende ledd.

Hvor lenge er politiattesten gyldig?

Politiattesten er gyldig i hele studietiden, men høyskolen har adgang til å få utlevert nye opplysninger fra politiet dersom det er grunn til å tro at det foreligger nye forhold av betydning for innholdet i politiattesten. Slik fornyet vandelskontroll foretas i samsvar med politiregisterloven § 43.

Følger av ikke å fremlegge politiattest

Søkere som ikke fremlegger politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning/praksisopplæring/annen undervisning. Studenten vil da ikke få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

Slik søker du om politiattest

  • Du søker om politiattest ved å fylle ut skjema som du får på nærmeste politistasjon eller som du laster ned fra politiets sider.

  • Søknaden sendes til/leveres på politistasjonen.

  • Politistasjonen krever dokumentasjon på hva attesten skal brukes til. Opptaksbrev og legitimasjon må derfor fremvises ved søknad.

  • Saksbehandlingstid kan variere. Det er derfor viktig at du søker om politiattest straks du mottar opptaksbrev fra Høgskolen i Sørøst-Norge.