Krav om politiattest

Du som er tatt opp som student til studier hvor du skal ha praksis med barn og unge eller i helse- og omsorgsektoren, må forevise politiattest.


Kravet om politiattest er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 4-9 og forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 6-1 til 6-9. Politiattesten skal vise om du er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av en rekke av straffelovens paragrafer. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder.

Det er to typer politiattest som kan fremvises.

  • Du som er tatt opp til et studium som skal ha praksis med barn og unge (alle lærerstudier, idrettsstudier, friluftslivsstudier) skal levere en såkalt barneomsorgsattest. Denne skal vise om du er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for visse typer straffbare forhold (seksuelle overgrep, grove voldsforbrytelser eller straffbare forhold vedrørende narkotiske stoffer og medikamenter).

  • Du som er tatt opp til et studium innen helse- og sosialfag, skal levere en såkalt uttømmende politiattest. Denne omfatter paragrafene fra straffeloven som er beskrevet i helse- og omsorgsloven §5-4.

Politiattest uten merknader

Studenter som ikke har merknader på politiattesten skal fremlegge denne for Høgskolen i Sørøst-Norge senest i forbindelse med oppmøte ved studiestart.

Politiattest med merknader

Studenter som har merknader på politiattesten skal sende politiattesten til Høgskolen i Sørøst-Norge innen fristen som er satt for å motta studieplassen.

Klagenemnda skal behandle saken snarest mulig, og senest innen fire uker etter at saken er mottatt fra viserektor for utdanning.

Dersom det fremgår av politiattesten at studenten har merknader, skal høgskolen straks underrettes om den rett studenten har til advokatbistand. Høgskolen dekker studentens eventuelle advokatutgifter, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-9 syvende ledd.

Hvor lenge er politiattesten gyldig?

Politiattesten er gyldig i hele studietiden, men høgskolen kan be om å få utlevert nye opplysninger fra politiet dersom det er grunn til å tro at det foreligger nye forhold av betydning for innholdet i politiattesten. Slik fornyet vandelskontroll foretas i samsvar med politiregisterloven § 43.

Følger av ikke å fremlegge politiattest

Søkere som ikke fremlegger politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning/praksisopplæring/annen undervisning. Studenten vil da ikke få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

Slik søker du om politiattest