Vurdering av realkompetanse for opptak til grunnutdanninger

Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som har praksis og utdanning som er relevant for det studiet det søkes opptak til, kan kvalifisere for opptak på grunnlag av realkompetanse. Det er ikke mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse hvis du allerede har generell studiekompetanse.


Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Vi vurderer om søkeren har de nødvendige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre studiet det er søkt opptak til.

Hvordan søker du?

Dersom du skal søke studier via Samordna Opptak, må du søke senest 1. mars, og krysse av for realkompetanse i søknaden.

Dersom du skal søke studier via lokalt opptak (masterutdanninger, videreutdanninger med mer) er søknadsfristen 15. april for studier som har oppstart i høstsemesteret og 1. november for studier som har oppstart i vårsemesteret. For enkelte etter- og videreutdanninger kan andre søknadsfrister gjelde.

Du kan ikke søke på bakgrunn av realkompetanse til enkeltemner eller ledige studieplasser som legges ut for søkning etter hovedopptaket.

Hvordan realkompetansesøkere vurderes

Ved søknad om opptak må alle ordinære søkere poengberegnes og rangeres. Realkompetansesøkere rangeres ikke, men vurderes i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

I vurderingen legges det vekt på:

 • Karakterer i norsk og engelsk i videregående opplæring, og karakterer i evt. tilleggskrav (fagkrav) der det er spesifisert for studiet det søkes opptak til. 
 • Praksisens relevans og omfang i forhold til studiet det søkes opptak til.
 • Egenvurdering av faglig gjennomføringsevne.

Opptakskrav

For opptak til alle studieprogram kreves det norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk på nivå med videregående opplæring og fem år med relevant praksis. Relevant utdanning kan erstatte inntil to års praksis. Se tabellen under, som viser studieprogram med spesifikke fagkrav.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norgen må dokumentere at de oppfyller norskkravene som er angitt i forskrift om opptak til høgre utdanning §2-2. For opptak til norskspråklige studieprogram må søkere med utenlandsk utdanning oppfylle kravet til engelsk som er angitt i forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2, sjette ledd.

Dersom studiet har spesielle opptakskrav, gjelder disse også for søkere som søker på grunnlag av realkompetanse.

For studier i tabellen under er det i tillegg fastsatt studiespesifikke fagkrav for opptak på grunnlag av realkompetanse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Tabellen henviser til timetall i Kunnskapsløftet, men fagene kan også dekkes med tilsvarende fag fra tidligere ordninger i videregående opplæring, eller likeverdige ferdigheter.

Tabell som viser spesifikke fagkrav:

Studieprogram                           

Fagkrav i tillegg til norsk, engelsk og fem år med relevant praksis:

Barnehagelærer

140 timer matematikk (Kunnskapsløftet)

3 uketimer matematikk (R94)

Lærerutdanning (grunnskolelærer, lektor og faglærer) Kan ikke realkompetansevurderes

Engelsk

140 timer engelsk

Informatikk

Matematikk: R1 (eller S1 og S2)

Ingeniør

Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1 (spesielle opptakskrav HING)

Ingeniør: Tresemesterordningen

224 timer matematikk

IT og informasjonssystemer

224 timer matematikk

Jus

Matematikk på nivå med videregående opplæring

Lysdesign Matematikk på nivå med videregående opplæring

Marinteknisk drift

224 timer matematikk

Matematikk

Matematikk R1 (eller S1 og S2) og en av følgende:

 • Matematikk R2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Geofag 1 og 2
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2

Natur- og miljøfag

140 timer naturfag

Nautikk

224 timer matematikk

Norsk

393 timer norsk

Optometri

224 timer matematikk

Radiograf

224 timer matematikk

Realfagskurs 224 timer matematikk
Siviløkonom Matematikk R1 (eller S1 og S2)

Skipsfart og logistikk

224 timer matematikk

Spansk

112 timer Spansk

Spesialpedagogikk

Matematikk og samfunnsfag på nivå med videregående opplæring

Statsvitenskap

Matematikk på nivå med videregående opplæring

Sykepleier

- Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer).

- Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer).

- Karakterkravene kan ikke realkompetansevurderes.

- Kan også dekkes med et av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Vernepleier

224 timer matematikk

Økonomisk-administrative utdanninger:
- Bedriftsøkonomi
- Eiendomsmegling
- Forretningsjus og økonomi
- Innovasjon og entreprenørskap
- Internasjonal markedsføring og reiseliv
- Økonomi og ledelse

224 timer matematikk

Hva må du laste opp?

 1. Vitnemål, kompetansebevis, kursbevis, sertifikater eller annen dokumentasjon på utdanning.
 2. Yrkespraksis, ulønnet arbeid/omsorgsarbeid, førstegangstjeneste/siviltjeneste.(Eksempel på type dokumentasjon: attest fra arbeidsgiver, skatteetaten eller annen offentlig myndighet, militært eller sivilt tjenestebevis, bostedsattest). Dokumentasjon på arbeidspraksis må inneholde dato for arbeidstart, arbeidsslutt og omfanget av arbeidsforholdet (deltidsprosent, heltid etc.).
 3. Attest på arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner.
 4. Egenvurdering og motivasjonsbrev. I egenvurderingen beskriver du hvorfor du mener at du kan gjennomføre studiet. I motivasjonsbrevet forklarer du hvorfor du er motivert for studiet. Hvis du søker opptak til et studium som omfatter forskjellige studieretninger, må du oppgi hvilken studieretning du søker opptak til.

Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike læresteder