Realkompetanse

Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som har praksis og utdanning som er relevant for det studiet det søkes opptak til, kan kvalifisere for opptak på grunnlag av realkompetanse. Det er ikke mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse hvis du allerede har generell studiekompetanse.


Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Høyskolen vurderer om søkeren har de nødvendige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre studiet det er søkt opptak til.

Hvem kan søke om realkompetanse?

Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse.

Hvordan søker du?

Dersom du skal søke studier via Samordna Opptak, må du søke senest 1. mars, og krysse av for realkompetanse i søknaden.

Dersom du skal søke studier via lokalt opptak (masterutdanninger, videreutdanninger med mer) er søknadsfristen 15. april for studier som har oppstart i høstsemesteret og 1. november for studier som har oppstart i vårsemesteret. For enkelte etter- og videreutdanninger kan andre søknadsfrister gjelde.

Hva må du laste opp?

  1. Vitnemål, kompetansebevis, kursbevis, sertifikater eller annen dokumentasjon på utdanning.
  2. Yrkespraksis, ulønnet arbeid/omsorgsarbeid, førstegangstjeneste/siviltjeneste.(Eksempel på type dokumentasjon: attest fra arbeidsgiver, skatteetaten eller annen offentlig myndighet, militært eller sivilt tjenestebevis, bostedsattest).
  3. Attest på arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner.
  4. Egenvurdering og motivasjonsbrev. I egenvurderingen beskriver du hvorfor du mener at du kan gjennomføre studiet. I motivasjonsbrevet forklarer du hvorfor du er motivert for studiet. Hvis du søker opptak til et studium som omfatter forskjellige studieretninger, må du oppgi hvilken studieretning du søker opptak til.

Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike læresteder.

Hvordan realkompetansesøkere vurderes

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering. Vurderingen gjøres på grunnlag av innsendte dokumenter fra utdanning, arbeid eller kunnskap ervervet på annen måte. For å få tilbud om opptak kreves likeverdige kunnskaper og ferdigheter, sammenlignet med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Høyskolen skal i vurderingen legge vekt på søkerens reelle kvalifikasjoner for studiet, herunder søkerens norskkunnskaper.

Opptakskrav

Enkelte opptakskrav er under revidering. Disse vil bli oppdatert innen 1. februar.

For opptak til alle studieprogram kreves det norsk og engelsk på videregående nivå og fem år med relevant praksis. Se tabellen under som viser studieprogram med spesifikke fagkrav.

Dokumentasjon på arbeidspraksis må inneholde dato for arbeidstart, arbeidsslutt og omfanget av arbeidsforholdet (deltidsprosent, heltid etc.).

Tabell som viser spesifikke fagkrav:

Studieprogram

Fagkrav i tillegg til norsk, engelsk og fem år med relevant praksis:

Barnehagelærer

Matematikk på nivå med videregående skole

Engelsk

140 timer Engelsk fra Kunnskapsløftet eller tilsvarende.

Informatikk

Matematikk: R1(eller S1 og S2) eller tilsvarende

Ingeniørfag unntatt forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, Y-vei og tresemesterordningen

Spesielle opptakskrav HING (link); Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1.

Ingeniørfag: Tresemesterordningen og Realfagskurs

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter.

Ingeniørfag: Y-vei

Relevant yrkesfaglig VG1+VG2 og relevant fagbrev.

IT og informasjonssystemer (gjelder ikke årsstudiet i informasjonsbehandling)

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter. 

Jus/Jus og ledelse

Matematikk på nivå med videregående skole

Lærerutdanning (Grunnskolelærer, Lektor, Faglærer)

Kan ikke realkompetansevurderes

Marinteknisk drift

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Matematikk

Matematikk R1(eller S1 og S2) og en av følgende:
-Matematikk R2
-Fysikk 1 og 2
-Kjemi 1 og 2
-Biologi 1 og 2
-Informasjonsteknologi 1 og 2
-Geofag 1 og 2
-Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Naturfag
Natur- og miljøfag

140 Naturfag fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter.

Nautikk

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Norsk

393 timer fra Kunnskapsløftet eller tilsvarende.

Optometri

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter.

Radiograf

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter.

Skipsfart og logistikk

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter.

Spansk
Språk og litteratur med spansk

112 timer Spansk fra Kunnskapsløftet eller tilsvarende

Spesialpedagogikk

Matematikk og samfunnsfag på nivå med videregående skole

Statsvitenskap

Matematikk på nivå med videregående skole.

Sykepleier

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter.

OBS: vi gjør oppmerksom på at fra og med 2019 vil det bli krav om karakter 3 i norsk og matte for ordinære søkere. Dette vil føre til skjerpede krav også for realkompetansesøkere. Mer informasjon om dette vil komme når det er klart.

Vernepleier

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter.

Økonomisk- administrative fag

- Bedriftsøkonomi

- Eiendomsmegling

- Event & Sport Management

- Forretningsjus og økonomi

- Innovasjon og entreprenørskap

- Markedsføring

- Regnskap og revisjon

- Reiseliv

- Turisme og ledelse

- Økonomi og ledelse

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter.