Ofte stilte spørsmål om eksamen

Her finner du de mest stilte spørsmålene om eksamen. Det ligger mer utførlig informasjon om eksamen på min.usn.no/student.

Spørsmål og svar om eksamen

Når har jeg eksamen?

Eksamensdatoene dine finner du i studentweb. De blir publisert og er tilgjengelige fra 1. oktober, i høstsemesteret  og 1. mars for vårsemesteret. Det er mange faktorer som spiller inn når eksamensplanen legges, og det er dessverre ikke anledning til å ta hensyn til ønsker fra enkeltstudenter.  

Styret vedtar en gang i året akademisk kalender, som inneholder blant annet start og slutt på ordinær eksamensperiode. Vær oppmerksom på at det kan være eksamener eller annen obligatorisk aktivitet i andre perioder enn de som er angitt i akademisk kalender. Eksamenskontoret har forståelse for at mange ønsker å planlegge fremover i tid, men vi vil ikke kunne gi ut foreløpige datoer i planleggingsfasen, da det ofte kan forekomme store endringer frem mot publisering.  

Kan jeg melde meg av eksamen?

Du kan trekke deg fra eksamen i et emne innen kunngjort avmeldingsfrist, eller senest to uker før eksamensdato. Dette gjør du i StudentWeb.

Merk: For bachelor- og masteroppgaver er avmeldingsfristen fire uker hvis ikke annet er fastsatt i emneplanen, og du må informere fakultetet skriftlig om avmeldingen.

Hvorfor får jeg ikke opp alle mine eksamener på forsiden i Studentweb?

Noen eksamener vises på forsiden i Studentweb under "Kommende hendelser", men ikke alle. For å få oversikt over alle eksamener du er meldt opp til må du se under "Aktive emner". 

Hvorfor får jeg ikke opp alle mine eksamener i WISEflow?

Eksamener blir synlig i WISEflow etter hvert som seksjon for eksamen klargjør dem. Det kan være ulike grunner til at noen eksamensflow blir tilgjengelig før andre, uavhengig av rekkefølgen du skal avlegge dem. Det betyr ikke at du ikke er meldt opp til eksamen. Dette kan du sjekke i Studentweb. 

Må jeg ha egen datamaskin?

Ja, ved digital eksamen ved USN kreves det at du har egen bærbar datamaskin som tilfredsstiller minimumskravene til eksamen.  USN har ikke en utlånsordning for datamaskiner. Vi disponerer kun noen få laptoper som benyttes som sikkerhet dersom det oppstår problemer underveis i eksamen.

Skal jeg skrive kandidatnummeret mitt i besvarelsen i WISEflow?

Det er ikke nødvendig å skrive kandidatnummeret sitt i besvarelsen (dersom det ikke er spesielle fagspesifikke krav om dette som fremkommer for eksempel i oppgavekriteriene). Når du logger inn i WISEflow med FEIDE-innlogging leveres din besvarelse automatisk på ditt kandidatnummer. 

Hva gjør jeg når jeg blir syk på eksamen?

Blir du syk skal du ikke levere noen besvarelse til sensur (har du levert kan du ikke i etterkant påberope deg sykdom).  

Du må levere legeerklæring på digitalt søknadsskjema for gyldig fravær innen én uke etter eksamensdato. Mer informasjon og skjema finner du på intranett

En legeerklæring skal som hovedregel være utstedt på eksamensdagen, og den skal omhandle den aktuelle eksamen. Når godkjent legeerklæring leveres innen fristen vil du få registrert gyldig fravær og ikke bruke et eksamensforsøk.  

Husk at du selv må melde deg opp til ny eksamen. 

Jeg er sykemeldt fra jobb, er sykemeldingen nok som dokumentasjon på gyldig fravær fra eksamen?

Nei, en sykmelding fra jobb er som hovedregel ikke tilstrekkelig som dokumentasjon for gyldig fravær fra eksamen. En sykemelding beskriver ikke behovet for gyldig fravær fra eksamen spesifikt. Det kan være flere årsaker til at noen er sykemeldt fra jobb, som ikke nødvendigvis påvirker studentens evne til å lese til, eller gjennomføre eksamen. 

Hvordan klager jeg på en karakter, og når får jeg svar?

Klage på karakterfastsettelse må du sende inn i Studentweb. Les mer om klager og begrunnelser på intranett

Klagesaker skal ifølge forvaltningsloven saksbehandles uten ugrunnet opphold. I noen tilfeller kan det ta tid å få på plass nye klagesensorer, spesielt i forbindelse med ferieavvikling jul og sommer. I noen tilfeller vil man ikke få svar før ny eksamen arrangeres. 

Hvordan ber jeg om begrunnelse, og når får jeg den?

Krav om begrunnelse må du sende inn i Studentweb innen én uke fra karakteren er kunngjort. Les mer om klager og begrunnelser på intranett.

Begrunnelsen skal normalt gis i løpet av to uker, men i mange tilfeller tar det lenger tid. Dette gjelder spesielt i forbindelse med ferieavvikling. 

Når kan jeg ta eksamen igjen?

Ny eksamen for studenter med gyldig fravær eller karakter F - ikke bestått gjennomføres som hovedregel i påfølgende semester. Merk at det finnes unntak, blant annet for bachelor i sykepleie. 

  • Emner som går ordinært i høstsemesteret settes som hovedregel opp i uke 8 og 9. 
  • Emner som går ordinært i vårsemesteret settes som hovedregel opp i uke 40 og 41.  

(Noen avsluttende emner og emner som er forkunnskapskrav for emner med oppstart kommende høst har ny eksamen i uke 32). 

 

Dersom du ønsker å forbedre et gyldig resultat, trakk deg eller ikke møtte til eksamen må du melde deg opp til neste ordinære eksamen. 

 

Les mer om ny eksamen på intranett

Når kan jeg melde meg opp til ny eksamen?

Oppmeldingsperioden er som oftest satt til 1. - 20. januar for ny eksamen i uke 8/9, og 1. - 20. august for ny eksamen i uke 40/41. Merk at det finnes unntak fra dette. Det er egne frister for ny eksamen i uke 32.  

I noen tilfeller der sensur faller tett mot eller i oppmeldingsperioden vil det kunne ta noen dager fra sensur er kunngjort til det er klargjort for oppmelding. Følg med i Studentweb.  

 Les mer om ny eksamen på intranett.

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

For ordinære eksamener vil du vanligvis bli meldt opp samtidig som du semesterregistrerer deg. Du melder deg opp til ny eksamen i Studentweb ved å klikke på knappen "Ta emnet på nytt".  

Les generell beskrivelse av hvordan du melder deg opp via Studentweb, og se studentenes årshjul der du kan lese mer detaljert om hvordan du melder deg til ny eksamen

Jeg får ikke meldt meg til ny eksamen, hva kan være feil?

 

  • Har du gyldig fravær eller F - ikke bestått på ordinær eksamen? Du kan ikke melde deg til ny eksamen dersom du trakk deg eller har "ikke møtt". 
  • Har det åpnet for oppmelding? Oppmeldingsperiodene starter som hovedregel 1. januar for eksamen som går uke 8 og 9 og 1. august for eksamen som går i uke 40 og 41.
  • Er sensuren nylig publisert? I tilfeller der sensur faller tett mot eller i oppmeldingsperioden vil det kunne ta noen dager fra sensur er kunngjort til det er klargjort for oppmelding.

 

Hvordan forholder jeg meg til ny eksamen når jeg har klaget på karakter?

Du skal ikke vente med å melde deg opp ny eksamen selv om du venter på svaret på en klage på karakter. Ny eksamen settes opp til fastsatte tider og med fastsatte oppmeldingsperioder. Studenter som har fått karakteren F – ikke bestått, og ønsker å avlegge ny eksamen, må melde seg opp innen oppmeldingsfristen, uavhengig av individuelle klager på karaktervedtak eller andre enkeltsaker.

Kan jeg få tidligere eksamensoppgaver?

Dersom det ikke er tilgang på gamle eksamensoppgaver i Canvas-rommet for gjeldende emne, kan du kontakte faglærer og spørre om det er mulig å få tilgang, slik at dere får tilgang til riktig type eksamensoppgave som stemmer med gjeldende pensum og studieplan. 

Seksjon for eksamen har ikke anledning til å gi ut tidligere eksamensoppgaver. Det skjer jevnlig endringer i studieplaner, pensum og eksamensoppgaver. Dersom seksjon for eksamen gir ut gamle eksamensoppgaver som ikke stemmer med dagens pensum og oppgaveform, kan det ha en negativ påvirkning på hva studenter vektlegger å øve på før eksamen.

Tilrettelegging ved eksamen: Hvordan søker jeg om tilrettelegging ved eksamen?

Søknad om tilrettelegging må sendes inn på digitalt søknadsskjema. Vi oppfordrer til å lese informasjonen som ligger i søknadsskjemaet. Der står det blant annet informasjon om hva som må være besvart i dokumentasjonen fra lege/spesialist. I tillegg finner du mye informasjon i merknadene til  § 7-15 i forskrift om studier og eksamen ved USN. 

Merk at frist for å levere søknad om tilrettelegging ved eksamen er 15. september for høstsemesteret, og 15. februar for vårsemesteret.

Tilrettelegging ved eksamen: Hvordan ettersender jeg dokumentasjon?

Når du skal ettersende dokumentasjon kan du sende inn søknadsskjemaet for tilrettelegging ved eksamen på nytt, og skrive i fritekstfeltet at den nye søknaden gjelder ettersendt dokumentasjon. Alternativt kan dokumentasjon leveres fysisk til eksamenskontoret. 

Obs. Husk at sensitiv informasjon ikke skal sendes på e-post! 

Tilrettelegging ved eksamen: Jeg rekker ikke å skaffe dokumentasjon innen fristen, hva gjør jeg?

Dersom du ikke har nødvendig dokumentasjon innen søknadsfrist må du likevel søke innen fristen. Du må ettersende dokumentasjon til eksamenskontoret innen 4 uker etter fristen. Dersom du har problemer med å fremskaffe dokumentasjon innen denne fristen må du ta kontakt med eksamenskontoret på din campus og forklare situasjonen. I enkelttilfeller kan vi gi utvidet frist. 

Tilrettelegging: Hva slags tilrettelegging kan jeg få?

Du finner informasjon og retningslinjer for noen av de vanligst benyttede tilretteleggingstiltakene i merknadene til  § 7-15 i forskrift om studier og eksamen ved USN, men hvilke tilretteleggingstiltak som kan være aktuelle for deg bestemmes ut fra ditt individuelle, dokumenterte behov. En diagnose gir ikke i seg selv rett til noen bestemte tilretteleggingstiltak. 

Vedtak om og varigheten av individuell tilrettelegging ved eksamen fattes på bakgrunn av studentens søknad, vurdering av dokumentasjon fra sakkyndig, bestemmelser gitt i lov og forskrift, samt faglige hensyn.