Arendalsuka 2023 – Debatter fra USN

Folksomt på brygga utenfor Berntine ishavskute som er dekorert med USN-flagg
BERNTINE SOM BASE: Møt Universitetet i Sørøst-Norge på Arendalsuka. Basen vår er om bord i ishavsskuta Berntine ved Tyholmen Hotel.

Den politiske høsten sparkes i gang i Arendal med USN sterkt til stede. Vi håper å se deg som publikum på spennende debatter om bord i ishavsskuta Berntine.


14 Aug

Praktisk informasjon

 • Dato: 14 august 2023 - 17 august 2023
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Arendal – Ishavsskuta Berntine ved Hotel Tyholmen
 • Last ned kalenderfil
Har du spørsmål?

Offisiell logo til Arendalsuka med oransje seil og hvit bakgrunn i en sirkelSE DEBATTENE I OPPTAK (lenke finner du i programpostene) 

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette årlige arrangementet er for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i uke 33 fra 14.-18. august.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) deltar med aktuelle debatter på ishavsskuta Berntine fra mandag til og med torsdag. Om bord kjøres også debatter fra andre aktører. Fagpersoner fra USN er i tillegg hanket inn til debatter hos andre arrangører i løpet av uka. 

Arrangementene er gratis. Velkommen innom skuta eller følg debattene digitalt. 

PROGRAM

Mandag 14. august

14.15-15.30    Hvordan løfte bedrifter til nye høyder?

Industrien står overfor et skifte som endrer måten vi driver industri på. I takt med den teknologiske utviklingen, øker kompleksiteten i både produkter og produksjonsprosesser.

Hvordan kan nye suksesshistorier skapes og hvordan kan vi løfte eksisterende bedrifter til nye høyder?

Ledende industriaktører møtes til debatt om muligheter og utfordringer for fremtidens vareproduserende industri. Arrangører er Electronic Coast og SINTEF Manufacturing

I panelet

Eivind Reke, seniorrådgiver i SINTEF Manufacturing

Daryl Powell, forskningsleder i SINTEF Manufacturing

 

14.00-15.30    Betyr kommunevalget noe for de unge? (NB! Sted: Torvet 10)

Valgdeltagelsen blant unge lå på 43 prosent ved kommunevalget i 2015, og økte til 53 prosent i 2019. Foran årets kommunevalg spør vi hvordan ungdommen forholder seg til lokalpolitikken.

Hva betyr kommunevalget for de unge? Hva kan vi gjøre for å opprettholde og kanskje øke interessen for lokalpolitikken blant unge?

NB! Sted: Sparebank 1 SR-Bank, Torvet 10. Arrangementet streames ikke da det foregår på en annen lokasjon enn Berntine.  

Innledning av instituttdirektør Guro Ødegård ved velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, etterfulgt av paneldebatt med:

 • Ola Svenneby, leder for Unge Høyres Landsforbund
 • Ane Breivik, leder for Unge Venstre
 • Hadle Rasmus Bjuland, leder for Kristelig Folkeparti Ungdom
 • Simen Velle, leder for Fremskrittspartiet Ungdom 
 • Astrid Willa Eide Hoem, leder for Arbeidernes ungdomsfylking
 • Margit Martinsen, talsperson for Grønn Ungdom
 • Liv Müller Smith-Sivertsen, leder for Rød Ungdom

Ordstyrer: Professor Jan Erik Grindheim ved USN Handelshøyskolen

16.00-17.00    Norden i NATO! Norden i EU?

Med finsk og svensk medlemskap i NATO vil det sikkerhetspolitiske bildet i Norden endres. Hva betyr det at Danmark, Finland og Sverige samtidig er medlemmer av EU, når Norge og Island ikke er det? Vil situasjonen påvirke det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet i Norden?

I panelet

Ine Eriksen Søreide (H), leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget

Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt

Knut Storberget, statsforvalter i Innlandet, medlem av forsvarskommisjonen                    

Ordstyrer: Professor Jan Erik Grindheim ved USN Handelshøyskolen

 

Tirsdag 15. august

09.00-09.45    Hvordan skal vi unngå «svenske tilstander» i Norge?

Høyre åpnet kommunevalgåret med å legge frem et forslag om at Norge må gjøre mer for å hindre segregering av mennesker med ulik etnisk bakgrunn.

Flyktninger bør ikke bosettes i områder med mer enn 25 prosent innvandrere, foreslår partiet. «Barn av innvandrere skal ha like gode muligheter til å lykkes i det norske samfunnet som andre», sa partileder Erna Solberg til Nettavisen da forslaget ble lagt frem.

Er dette en god strategi for norske kommuner i arbeidet med å fremme integrasjon av innvandrere i det norske samfunnet? Trenger vi en segregeringspolitikk for norske kommuner?

I panelet

Benedicte Bjørnland, politidirektør i Politiet

Muddasar Kapur (H), stortingsrepresentant

Susanne Søholt, forsker tilknyttet fagsenter for seniorer ved OsloMet

Ordstyrer: Professor Annett Arntzen ved USN Handelshøyskolen

10.15-11.30     Inkludering i arbeidslivet – hvordan få til bedre samarbeid?

Uavhengig av bakgrunn, kjønn, etnisitet og funksjonsevne, skal alle ha like muligheter og rettigheter på arbeidsplassen. Inkluderingsstrategier for arbeidslivet skal sikre nettopp det – likestilling, mangfold og inkludering.

Dagens inkluderingsstrategier for arbeidslivet bygger i for liten grad på en kobling mellom innvandreres ressurser og erfaringer, støtteprogrammene og arbeidslivets behov.

Hvordan kan vi få til bedre samarbeid og tettere kobling mellom tjenester, sektorer og aktører for å fremme bedre inkludering av innvandrere i arbeidslivet? Får vi til bedre inkludering gjennom samhandling på tvers?

I panelet

Inger Anne Speilberg, direktør i Nav Vest-Viken    

Sylo Taraku, rådgiver for Agenda           

Espen Dahl, professor ved OsloMet

Gjermund Løyning, direktør for regioner og samfunn i NHO

Ordstyrer: Prosjektleder Lars Ueland Kobro ved SESAM-senteret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Debatten varer fra 10.15 til 11.00 og etterfølges av en halvtimes sofasamtale med representanter fra regionale tiltak for inkludering av innvandrere i arbeidslivet.

Emil Gottfried Bischoff, leder for Internasjonale Drammen

Aurora Nereid, prosjektleder i Internasjonale Horten

Elin Sørensen, prosjektleder for Globale Sandefjord

Ordstyrer: Rådgiver Philip Rynning Coker i tankesmien Minotenk

12.15-13.00     Kan vi bedre integreringen gjennom bedre boligpolitikk?

Boligpolitikk kan spille en betydelig rolle i å fremme eller motvirke segregering i samfunnet. Segregeringen har lange historiske røtter, og henger sammen med politiske veivalg og plangrep om hvor og med hvilken kvalitet ulike typer boliger og boområder er bygd ut. 

For å motvirke segregering, er det viktig med en boligpolitikk som skaper inkluderende lokalsamfunn der forskjellige grupper kan leve side om side.

Bør det innføres tydeligere føringer i arealplanleggingen til kommunene for å sikre en sosialt balansert byutvikling? 

I panelet 

Daniel Siraj, konsernsjef i Obos

Ingar Brattbakk, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Ida Jordal, 2. kandidat og fylkesleder i Agder MDG

Øystein Djupedal, Regiondirektør i Husbanken

Ordstyrere: Professor Annett Arntzen ved USN Handelshøyskolen

13.30-14.15    Hva med de unge som utfordrer oss mest?

Barnevernet har over tid fått stor oppmerksomhet rundt saker der barn og ungdom ikke har fått hjelpen de har behov for.

Hvem er disse unge? Hvordan forstås og beskrives de? Hvilken hjelp er tilgjengelig, og er denne hjelpen hjelpsom? Hvordan kan utdanning, praksis og unge selv sammen finne gode svar, også når disse forstyrrer en etablert praksis?

I panelet

Mathias Lia Nordmoen, seniorrådgiver ved Barneombudet
Randi Sigurdsen, professor i rettsvitenskap ved USN
Shimoron Mohd, styremedlem i Landsforeningen for Barnevernsbarn
Tine Barlien Ramstad, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region sør
Mathilde Hellum, Leder i Ungdomsutvalget i Barnevernsinstitusjonsutvalget, proff i Forandringsfabrikken

Ordstyrere: Professor Reidun Follesø og leder Gina Hosøy Thorbjørnsen ved Kompetansesenter barnevern ved USN

14.45-15.30    Utenforskap – en godt varslet katastrofe?

Både utdanning og arbeid er viktige forutsetninger for inntekt, god helse og livskvalitet for den enkelte. Statsråd Ola Borten Moe (Sp) presenterte to satsingsområder for regjeringen, der den ene hadde målet om å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Til tross for bedre gjennomføring av videregående opplæring, opplever flere ungdommer marginalisering og utenforskap gjennom hele oppveksten. Det starter ofte tidlig i livsløpet, og er en strukturell utfordring som får store konsekvenser for barnet og samfunnet generelt. Mange i alderen 16-25 år er verken i utdanning, lære eller arbeid. I tillegg har unge i kategorien «unge uføre» økt.

Hvorfor har tidligere reformer ikke hatt betydning for de som virkelig opplever utenforskap? Hvor skal tidlig innsats begynne, og hva består den i? Hvilke strukturerer hindrer at barn i sårbare posisjoner fra tidlig alder ikke inkluderes i storsamfunnet? Kan vi bli bedre forberedt og stoppe utviklingen?

I panelet

Jon Rogstad, forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Ivar Stokkereit, fagsjef i Barneombudet 

Siri Skjæveland Lode, leder av utvalg for utdanningspolitikk i Utdanningsforbundet 

Rina Mariann Hansen (Ap), ordførerkandidat i Oslo 

Ordstyrer: Dosent i pedagogikk og instituttleder Mette Bunting ved USN

16.00-16.45    Forventningene til helsesektoren er ikke bærekraftige – har universiteter og høyskoler løsningen?

Vi hører om en fortvilet mangel på hender som kan løse stadig større oppgaver hos en voksende gruppe som trenger helsehjelp i kommunehelsetjenesten og sykehusene.

Er det mangel på økonomi eller står hierarki og profesjoner i helsesektoren i veien for reformer som kan gi bedre arbeidsflyt, arbeidsmiljø og pasientbehandling i helsesektoren? Eller er det andre forklaringer? Hva kan universitets- og høgskolesektoren bidra med innenfor rammene sine?

Arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (INN).

I panelet

Gunnar Bovim, lege, tidligere rektor ved NTNU og leder av Helsepersonellkommisjonen

Torstein Ulserød, jurist og forfatter av Civita-rapporten «Hvor mange sykepleiere trenger vi?»

Arne Skogsbakken, kommunedirektør i Søndre Land kommune

Pia Cecilie Bing-Jonsson, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved USN

Ordstyrer: Professor Per Morten Fredriksen ved HINN

 

18.30-19.30    Festbrems eller partyfikser - trenger vi regionale universiteter?

Les om arrangementet her
 

Arrangør

Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Sørøst-Norge, Nord Universitet, Høgskolen i Innlandet

 


Onsdag 16. august

09.00-09.45    Næringspolitikk, innovasjon og grønn omstilling: Hva bør statens rolle være?

I store deler av etterkrigstiden og frem til 1970-tallet var troen sterk på at staten måtte spille en sentral rolle for å styre økonomisk utvikling. Slik var det i Norge, men også flere andre land. Deretter snudde det, og markedsløsninger fikk en mer fremtredende plass.

Utfordringene på 2000-tallet ga for noen fornyet tro på statens rolle i økonomien. «En aktiv næringspolitikk» har igjen kommet på moten der staten skal gå foran, gi retning og sette mål, men også peke ut næringer og bedrifter det skal satses på.

Hva har vi lært av historien – og hvorfor er staten best til å plukke vinnere?

I panelet

Andreas Bjelland Eriksen (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet

Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities

Kristin Clemet, daglig leder Civita

Ordstyrer: Førsteamanuensis II Bjørn R. Engaas ved USN Handelshøyskolen 

10.30-11.30    Vi har problemer. Så hvordan løser vi dem?

Vi elsker problemer, men dyrker løsninger. I Grenland har vi massevis av problemer. Heldigvis har vi også løsninger, både på eksisterende og kommende. Men hvordan prioriterer og velger vi rett for å komme i mål på best mulig vis? Debatt om klima, kraft, omstilling, vekst og hvordan vi skal bli klimapositive innen 2040.

Arrangør er teknologi- og industriklyngen Powered by Telemark og Grenlandssamarbeidet.

I panelet:
Tom Erik Thorsen, sjefredaktør i Varden
Terje Riis-Johansen (Sp), fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Mahmoud Faramand (H), stortingspolitiker
Ådne Naper (SV), fylkespolitiker
Ole Jacob Siljan, fabrikksjef i Yara Porsgrunn
Thor Kamfjord, bærekraftsdirektør i Norner

12.00-12.45    Står vi overfor et økt klasseskille i skolen?

Alle elever skal ha like muligheter til å lykkes i skolen, uavhengig av sosial bakgrunn. Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding om hvordan skolen i større grad kan fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling.

Godt syn, god motorikk og fysisk aktivitet er elementer som bidrar til at barn og unge mestrer en krevende skolehverdag. Men digitalisering og innføring av XR-teknologi (utvidet virkelighet) endrer premissene for hvordan barn og unge tilegner seg kunnskap, og hvordan de aktiveres i skolen og på fritiden.

Står vi her overfor et økt klasseskille i skole-Norge? Hvordan kan vi snu utviklingen samtidig som vi utnytter mulighetene teknologien bringer?

I panelet

Sindre Lysø (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Frøydis Lislevatn, folkehelserådgiver i Viken fylkeskommune

Solfrid Bratland-Sanda, professor ved USN

Tina R. Johansen, ph.d-kandidat ved USN

 Ordstyrer: Førsteamanuensis Trine Langaas ved USN

13.15-14.00    Hvorfor vil ingen bli lærere om dagen?

Søkertallene til lærerutdanningene stuper over hele landet, vi bombarderes med skrekkhistorier fra norsk skole og det ropes krise.

Mange har forsøkt å skjønne hvorfor dette skjer med et yrke som historisk har hatt høy status og tillit. En ny undersøkelse viser at lærere flest trives i jobben. Hva kan vi gjøre for å sikre barna våre nok kompetente lærere?

Arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (INN).

I panelet   

Thomas Nordahl, professor ved INN

Kristin Clemet, leder for tankesmien Civita

Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Agder

Ordstyrer: Visedekan Carl-Magnus Nystad ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN

14.30-15.15    Hvorfor gjøre livet mer komplisert? Partnerskapsarbeid mellom skoler, kommuner og lærerutdanning 

Gode partnerskap er krevende å få til mellom organisasjoner som ikke nødvendigvis er bygd for sømløst samarbeid. Arbeidet forutsetter god planlegging, god relasjonsbygging og langsiktighet for å lykkes.

Hva må til for å få til gode partnerskap mellom skoler, kommuner og lærerutdanning? Er innsatsen for godt samarbeid egentlig verdt strevet?  

Innledning av professor Tine S. Prøitz ved USN etterfulgt av paneldebatt med:

Kjetil Vevle (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Bjørn Håvard Bjørklund, kommunalsjef for oppvekst, kultur og idrett i Bømlo kommune

Stig Johannessen, leder for Skolelederforbundet

Ordstyrer: Dosent i pedagogikk og instituttleder Mette Bunting ved USN

15.45-16.45    Trenger vi en mer desentralisert utdannings- og forskningspolitikk?

Regjeringen ønsker flere desentraliserte utdanningstilbud, og stiller tydelige nasjonale krav til universiteter og høyskoler om geografisk nærvær. Dette for å møte regionale kunnskaps- og kompetansebehov, og sikre tilgang til et bredt utdanningstilbud uavhengig av hvor i landet folk bor.

En slik organisering er også mer kostnadsdrivende enn å samle forskning og utdanning på få steder. Kan distriktspolitiske hensyn noen gang trumfe kvalitetskrav?

Debatt om desentralisert utdannings- og forskningspolitikk arrangeres i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet og Nord universitet.

I panelet

Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren

Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet

Kristin Vinje, direktør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO

Petter Aasen, rektor ved USN

Ordstyrere: Førsteamanuensis II Bjørn R. Engaas og professor Jan Erik Grindheim ved USN Handelshøyskolen

 

Torsdag 17. august

09.00-09.45    Hvordan blir velferdsteknologi bærekraftig?

Tid for handling, melder regjeringens helsepersonellkommisjon. Kommisjonen har utredet behovet for å ivareta en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Vi har også fått en nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgsektoren, og over nyttår kommer en ny helseteknologiordning

Alle peker i retning av økt digitalisering som et sentralt element i en bærekraftig omstilling i helsesektoren.

Hvilke grep kan gjøres på kort og lang sikt for å skalere velferdsteknologi, bidra til bærekraftig omstilling og samtidig styrke den norske helsenæringen?

I panelet

Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster 

Lena Nymo Helli, CEO i Norway Health Tech

Even A. Røed (Ap), stortingsrepresentant

Trude Andresen, kommunedirektør i Drammen kommune

Ordstyrer: Førsteamanuensis og prosjektleder for forskningsprosjektet CoTecH Janne Dugstad ved USN

11.30-12.15    En opplyst samtale om den nødvendige utnyttelsen av Norges store utmarksarealer – er det mulig? 

Høgskolen Innlandet er i verdensklasse for forskningen på utmarka vår. Bruk av utmarksressursene er et nesten ubrukt potensial. Hva skal til for en sameksistens mellom husdyr, rovdyr, hyttefolk og meningsfulle liv i rurale strøk.

Går det an å nærme seg målet om one happy family – one health for mennesker, dyr og klima? Vi trenger mat og rekreasjonsområder og folk som bor i distriktene. 

En samtale om respekt, kunnskap, forståelse, helhetlig tenkning hos de ulike interessentene.

Arrangør er Høgskolen i Innlandet (INN). 

I panelet

Margit Fausko, Småbrukarlaget, sauebonde, MDG-politiker

Yngve Ekern, journalist, forfatter, matskribent

Tine Norman, ordfører Sigdal kommune

Barbara Zimmermann, professor, utmarksfag

Ordstyrer: Dekan og professor i utmarksfag, Maria Hørnell Willebrand ved Høgskolen i Innlandet

12.45-13.30  Fullt og helt eller stykkevis og delt? Om fragmentering av utdanning og læring

Arbeidslivet etterspør korte kurs rettet mot spesifikke kompetansebehov. Utdanningspolitikken går i retning av fleksible, nettbaserte og korte studieemner, også kalt mikrokvalifikasjoner.  

Hva gjør dette med framtidens læring og fagforståelse? Hva skjer med helhetlig tenkning, samarbeidslæring, dybdelæring og kritisk refleksjon? Er dette riktig vei å gå med økende krav til omstilling og et arbeidsliv preget av komplekse samfunnsutfordringer og arbeidsprosesser?

Arrangør er Høgskolen i Innlandet (INN).

I panelet

Sveinung Skule, direktør HK direktoratet

Nicoline Frølich, leder Senter for læring og utdanning (LINK) v/UIO

Ingvild Jøranli, prodekan utdanning Handelshøgskolen (HHS) v/HINN

Terje Melheim, fagansvarlig medarbeider- og lederutvkling, Moelven Industrier ASA

Ordstyrer: Leder Mette Villand ved Senter for Livslang Læring ved INN

14.00-15.00   Toppmøte om FN: Hvor viktig er FN for Norge – og Norge for FN?

Den politiske debatten er konsentrert om skoler, veier, vindkraft på land og til havs, kraftpriser, innenlands inflasjon og andre saker som er viktige. Men samtidig skjer kommunevalget i en tilspisset internasjonal situasjon, der begivenheter utenfor våre egne grenser får stor betydning for Norge.

Siden siste valg i Norge har vi opplevd store utenrikspolitiske endringer: Vår russiske nabo har invadert Ukraina. De nøytrale nabostatene Finland og Sverige er blitt med i NATO. Samarbeidet mellom Norge og EU har blitt fordypet.

Nato-debatten ruller og enkelte tar til orde for at Norge bør bli med i EU. Men få diskuterer FNs rolle fremover, til tross for at Norge nettopp har vært medlem av FNs sikkerhetsråd. Klimakrise og pandemi viser at regionale samarbeid ikke er tilstrekkelig – også globalt samarbeidet må styrkes. Men hvordan gjør vi det? Er det noen alternativer til FN, og hvis ikke, hvordan kan vi styrke verdensorganisasjonen?  Hvilke lærdommer kan trekkes om hvor viktig FN er for Norge?

Arrangør er Oslo Governance Centre. Senteret er United Nations Development Programs (UNDP, FNs utviklingsprograms) dedikerte Global Policy Centre.