Disputas: Kjersti Draugedalen

Kjersti Draugedalen disputerer for doktorgraden i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Avhandlingen hennes handler om styrking av læreres mulighet til å forebygge og håndtere skadelig seksuell atferd i skolen gjennom tverretatlig samarbeid


10 May

Praktisk informasjon

 • Dato: 10 mai 2023
 • Tid: kl. 10.00 - 15.30
 • Sted: Drammen, A2503 og på Zoom
 • Last ned kalenderfil
 • Lenke til digital deltakelse (Zoom)

  Program

  Kl. 10.00 Prøveforelesning: Trygge steder for barn: Hvordan bør vi beskytte barn mot voksne i skolen og andre institusjoner?

   

  Kl. 12.00 Disputas: Teachers As Human Rights Defenders - Transforming Teachers’ Safeguarding Role Against Harmful Sexual Behaviour

  Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Simon Hackett, Durham University (Storbritannia)
  • Andreopponent: Senior Lecturer Cecilia Kjellgren, Linnaeus University (Sverige)
  • Administrator og komitéleder: førsteamanuensis Marta Magdalena Stachurska-Kounta, USN

  Veiledere

  • Hovedveileder: professor Audrey Osler, USN 
  • Biveileder: professor Thomas Moser, UiS
    

  Disputasen ledes av dekan Per-Ludvik Kjendlie, USN

Har du spørsmål?

Kjersti Draugedalen skal forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Draugedalen har fulgt doktorgradsprogrammet pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES).

Avhandlingens tittel: Teachers As Human Rights Defenders - Transforming Teachers’ Safeguarding Role Against Harmful Sexual Behaviour 

Lenke til nedlastning av avhandlingen (openarchive.usn.no)

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas. 

Lenke til digital deltakelse (Zoom)

Kjersti Draugedalen. FotoSammendrag

Lærere er ofte usikre på hva de skal gjøre og hvem de skal kontakte når de møter skadelig seksuell atferd blant barn og unge. Noen synes det er vanskelig å erkjenne at barneskoleelever utviser seksuell atferd, enten den er sunn eller skadelig. Andre anerkjenner at den skadelige seksuelle atferden skjer, men at de ikke vet hvem de skal henvende seg til for hjelp. Lærere kan også være ukomfortable med å henvende seg til og be om hjelp fra andre tjenester, slik som skolehelsetjenesten.

Dette er funnene til offentlig ph.d.-kandidat Kjersti Draugedalen i studien hennes med tittelen: Teachers As Human Rights Defenders - Transforming Teachers’ Safeguarding Role Against Harmful Sexual Behaviour 

Draugedalen utførte en spørreundersøkelse blant 159 barneskolelærere etterfulgt av fokusgruppeintervjuer med 19 skoleansatte fordelt på seks skoler. Hun intervjuet også seks representanter fra forskjellige hjelpeinstanser, inkludert helsesykepleier, barnevern, PPT, forebyggende politi og kommunale lavterskeltjenester.   

Draugedalen arbeidet med professor Audrey Osler (USN), en ekspert i barns menneskerettigheter, for å undersøke hvordan Norges bindende forpliktelse til FNs barnekonvensjon kan støtte og styrke lærere i deres beskyttende rolle ovenfor barn. Hun var også gjesteforsker ved Durham University i England, og ved Barry University i Florida, USA, for å bedre forstå og utforske innovative tilnærminger til skadelig seksuell atferd i skolen.

Dette er den første studien i Norge som utforsker utfordringen knyttet til skadelig seksuell atferd i barneskolealder. Det eksisterer noe internasjonal forskning som adresserer atferden i en skolesammenheng, men denne studien utvider den nordiske empirien på feltet.

Kjersti Draugedalen er en offentlig ph.d.-kandidat i Tønsberg kommune som har mottatt finansiering fra Norges Forskningsråd. Draugedalen er utdannet barneskolelærer med master i flerkulturell og internasjonal utdanning og videreutdanning i seksuelle overgrep og pedagogisk veiledning.