Matematikkiopetus alkupöräiskansa- ja migrasuunikontekstiissa

Lærerstudent i dialog med elever. Foto

Saattaako matematikkifaaki anttaat lissää samanarvoisuutta ja sosiaalista oikkeutta koulussa? Ja saattaako faaki tulla lujemaksi kielelisestä ja kulttuurisesta monipuolisuuesta?  

Les denne sida på nordsamisk

Les denne sida på bokmål

Jännityksii klassilomassa 

Tutkima mihin laihiin erilaiset kielet ja kulttuurit saatethaat estäät, kuurota tahi haastaat oppimista matematikkifaakissa. Olletikki klassilomissa missä oon paljon erilaissii kielii ja kulttuurii norjan lisäksi. 
 
Alkupöräiskansat oon kokenheet tällaissii haastheita opetuksessa monessa sukupolvessa. Tääpänä näjemä sitä sammaa klassilomissa missä oon koululaissii ja opettaajiita muista minoriteettiroikista, ja nyt synttyy jännityksii kans klassilomissa Norjassa. 

Tutkimusprosektin tavustanna oon se, ette met elämä samfynnin muutoksen ja migrasuunin aikana. 

Eistäät kykypohjaista pedagogikkii 

Halluuma löyttäät ulos millä tavala klassilomat, missä oon erilaissii kielii ja kulttuurii, vaikutethaan kaikkiin koululaisten oppimisheen. Ko analyseerathaan positiivissii elämyksii ja kokemuksii, mikkä indiviidit ja roikat ilmaisthaan omissa muisteluksissa, niin heän voimat ja resyrsit saatethaan identifiseerata. Tämän pohjalta aijoma eistäät kykypohjaista pedagogikkii ja tutkiit pedagoogissii maholisuuksii  – ensisti Norjassa, ja sitte tämän liitethään parallellhiin tutkimisheen Canadassa ja USA:ssa.

Työtelä kumppanuuessa 

Aijoma pittäät osanottaavaa tutkimista. Se meinaa ette työtelemmä kumppanuuessa niitten roikkiin ja paikalissamfynniin kans, jokka piethään saaha hyöttyy tästä työstä. Tutkimus tullee empiirisilä, teoreettisilla, metodoloogisila ja praktilisila resyltaattiila vaikuttamhaan matematikkiopetuksen tutkimusalala.  

Koululaisten ja opettaajiitten äänet tulhaan kuulhoon

Tutkiijoina olema tehnheet muutamppii arvopohjassii arveluksii siitä, mitä met halluuma sauttaat. Met halluuma nostaat framile opetusta joka ottaa vaarin klassiloman monipuolisuuesta. Sen tehemä ko annama koululaisten ja opettaajiitten äänet kuuluut.

Tutkimus tullee vaikuttamhaan tääpäälisen lapshiin ja tulleevhiin sukupolvhiin: heän oppimisheen, heän relasuunhiin ittele ja muile, heän (matemaattishiin) identiteetthiin ja heän mahollisuukshiin kansalaisuutheen ja työelämhään tulleevaisuuessa. 
 

Publikasuunit 

MIM-prosekti 

«Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies». 
 
Kontakti: prosektinjohtaaja, professoori Annica Andersson 

Konferansi: Mathematics in Indigenous and Migrational Contexts

Kuurto: Norges forskningsråd (NFR) oon antanu 11,3 miljoonaa NOK prosektiperiuudii 2020–2024 varten Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)-programin kautta. 

Yhtheistyöprosekti: MIM oon yhtheistyö tutkimusmiljöitten välilä näissä universiteetiissä: USN, UiT Norges arktiske universitet, Michigan State University (USA) ja University of New Brunswick  (Canada). 

Prosektin tutkiijat: