Nettverk for norskdidaktisk forskning (NNDF) vart formelt etablert 2010 og har som overordna mål å stimulere til forsking og forskingssamarbeid innan feltet morsmålsdididaktikk gjennom følgjande tiltak:

  • ta konkrete initiativ for å auke kvaliteten på og omfanget av norskdidaktisk forsking
  • stimulere til forskings- og utviklingsprosjekt på feltet
  • medverke til kontakt og informasjonsutveksling mellom aktive forskarar på feltet
  • støtte lokale initiativ til forskarkurs, seminar og symposium
  • samarbeide med tilsvarande nettverk i Norden om konferanser ol.
  • arbeide aktivt for kontakt og samarbeid internasjonalt.

Styringsgruppa

Styringsgruppa for det NNDF har følgjande medlemmer:

Nordisk nettverk for morsmåldidaktikk

NNDF er ein del av Nordisk nettverk for morsmåldidaktikk (NNMF).

Det nordiske nettverket held konferanse kvart anna år i dei ulike nordiske landa.