Forskningsgruppen innen avansert sykepleie forsker på ulike temaer av relevans for avansert klinisk allmennsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie.

USN tilbyr fire utdanninger innen avansert sykepleie; master i avansert klinisk sykepleie, master i anestesisykepleie, master i intensivsykepleie og videreutdanning i operasjonssykepleie.

Forskningsgruppen innen avansert sykepleie ønsker å være involvert i prosesser som forbedrer eller avdekker utfordringer rettet mot pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene. Ved å tilby kunnskapsbaserte utdanninger sikrer vi i tillegg nødvendig kompetanse som kan bidra til bærekraftige primær- og spesialisthelsetjenester i fremtiden.

Hva forsker vi på?

Sentrale temaer og problemstillinger for forskningsgruppen er relatert til utdanningene og den avanserte sykepleiepraksisen som våre studenter utdannes til å ivareta. Temaer er blant annet avansert beslutningstaking, profesjonell autonomi og ansvar, utfall og erfaringer for pasienter og pårørende som mottar helsetjenestene.

I tillegg utforskes temaer som hvordan avansert sykepleie kan bidra til en bærekraftig helsetjeneste som sikrer likeverdige tjenester, pasientsikkerhet, helsetjenestekvalitet og personorientert sykepleie på et overordnet nivå.

Pågående prosjekter:  

 • Green Nursing - environmental and sustainable approaches within advanced nursing
 • Masterkompetanse i spesialsykepleie (utvikling av selvstendighet og klinisk kompetanse – avansert situasjonsbevissthet og beslutningstaking, kommunikasjon og teamarbeid)
 • Digitale verktøy i spesialsykepleie
 • TeamLearn (TeamLearn - Teamwork analytics for training collaborative problem solving in professional higher education - Department of Education (uio.no))
 • Ubehag hos intensivpasienter. Forskningsprosjekt i samarbeid med OUS og helseforetak i HSØ- Developing and implementing digital, innovative, sustainable and knowledge-based municipal healthcare services in acute and sub-acute illness
 • Norwegian translation and validation of the Skin tear knowledge assessment instrument (OASES)”.
 • Tilgang til pleie og omsorg i primærhelsetjenesten – innovative helsetjenester med avansert klinisk allmennsykepleie
 • Peer learning in Advanced Practice Nursing (APN) education
 • A conceptual framework of the core qualities and competencies of the intensive care nurse
 • Ny praksismodell med AKS i studentdrevet ambulerende sykepleieteam
 • Bringing the clinical practice into the classroom” A new model for teaching pathophysiology for nurses on master` level
 • Lifelong learning in community healthcare: facilitating competence enhancing activities in a blended learning space
 • Advanced care planning and advanced practice nursing; roles, system, organization and education
 • Drammen out-of-hours emergency primary care (Legevakt)- Introducing nurse practitioners for safer and more efficient patient care
 • Samarbeidet mellom avanserte kliniske sykepleiere og fastleger
 • Intraoperative work processes and risk factors associated with physician and patient reported complications after major abdominal surgery

Hvordan forsker vi?

Forskningsgruppens medlemmer benytter kvalitative metoder som individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer, samt observasjoner i sin forskning. Medlemmer benytter også kvantitative metoder, som spørreskjemaundersøkelser og registerdatastudier, i tillegg til å utarbeide egne verktøy. I tillegg benyttes litteraturstudier (systematic og scoping reviews), aksjonsforskning, intervensjonsstudier og evalueringsstudier som metoder.

Nasjonale samarbeidspartnere og nettverk
 • Anestesisykepleierne NSF
 • Intensivsykepleierne NSF
 • Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av operasjonssykepleiere
 •  AKSiNSF
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset i Østfold
 • Haukeland Universitetssykehus
 • Oslo Universitetssykehus
 • OsloMet
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen på Vestlandet
 • UiO
Internasjonale samarbeidspartnere og nettverk
 • NUBA (Nordisk Utdanning innen barneanestesi) Norge, Sverige og Danmark
 • Ghent University
 • Karolinska Institutet
 • Karolinska sykehuset
 • Gøteborgs Universitet
 • Åbo Akademi University

 

Gruppeledere

Medlemmer