Forskningsgruppa DiCE utviklar kunnskap om mangfald og medborgarskap i utdanning.

Vi søker å fremme og utvikle kritisk kunnskap om mangfald, demokratisk medborgarskap, demokrati, migrasjon, multikulturalisme og inkludering i utdanning. 

Dette er kjernetema i aktuelle og globale politiske, økonomiske og samfunnsmessige utfordringar som angår grunnleggande verdiar innan utdanning. 

Vi arbeider i eit spenn som strekk seg frå internasjonale FoU-prosjekt og deltaking i globale nettverk til utviklingsprosjekt ved lokale skolar og barnehagar. Vi samarbeider på tvers av disiplinar og innan utdanningsnivå; frå småbarnsopplæring til vaksenopplæring og livslang læring.

Prosjekt som er i gang 

Utdanning i fleirkulturelle skolar

Vi gjennomfører fleire aktuelle prosjekt lokalt i Drammen: på en ungdomsskole, en vidaregåandeskole og i vaksenopplæringa i Drammen kommune.

NORPART
Prosjektet Developing the Teacher Education in Pedagogy for Early Childhood Education and Early Elementary School in Palestine and Norway (usn.no) er finansiert gjennom NORPART-programmet til Diku (5 millionar NOK) og varar frå 2019 til 2024.
 
Vi samarbeider med Universitetet i Hebron, Islamic University i Gaza og Universitet i Bethlem for å utvikle undervising, mobilitet og samarbeidsforsking innan lærarutdanning for småbarnsopplæring og grunnskole (4-9 år) i Palestina og i Norge.
Samarbeid med forskergruppa Mangold og Integrering ved HVL

Prosjekt som er fullført

OpenEYE

Prosjektet Open Education for Young Europeans through History, Art and Cultural Learning (OpenEYE) (erasmusopeneye.eu) er finansiert av ERMASUS+ (2,2 millionar NOK) og varer frå 2019 til 2022. 

Her samarbeider vi med partnarar i Hellas, Italia og Slovenia om å skipe ein open læringsmetodikk basert på historie, kunst og kulturell læring, samt dei naudsynte verktøy for å implementere dette i europeiske grunnskolar.

Målet er å legge til rette for betre språklæring samt styrke integrering av elevar i deira skolar og lokalsamfunn.

ICCS Norway
 
Overordna mål: å gje eit bilete av unge menneske sin demokratiske beredskap og deira vilje til å delta i samfunnet som engasjerte medborgarar.
UPN Democracy

Prosjektet Developing democracy education in Ukraine, Palestine and Norway (UPN Democracy) er finansiert gjennom Eurasiaprogrammet til Diku (3 millionar NOK) og varar frå 2018 til 2021. 

Her samarbeider vi med partnarar i Noreg, Palestina og Ukraina om å etablere ei brei og dynamisk forståing av demokratiutvikling i skolen.

Prosjektet fokuserer på verktøya til lærarane samt modellar for korleis ein kan undervise om demokrati i skolen.

Kompetanse for mangfald
 
Overordna mål: å gjere tilsette i barnehagar og grunnopplæring i stand til å støtte barn, elevar og vaksne med minoritetsbakgrunn slik at dei i størst mogleg grad fullfører og består utdanningsløpa sine.
Global doing of democracy project (GDrP) – Norwegian part

Global doing of democracy project (globaldemocracyproject.com)

Overordna mål: å bidra til forståinga av utfordringane og kompleksiteten i global styring. Prosjektet er forplikta til idealet om demokratisk legitimitet samstundes som det utforskar måtar å demokratisere den globale institusjonelle orden på.

Relevante publikasjonar

2015-2023

Leiing av akademiske tidsskrift

NJCIE er det einaste tidsskriftet i dei nordiske landa som spesifikt tek for seg tema innan vårt felt og som fungerer som eit knutepunkt for komparative forskarar i, eller med interessert for, dei nordiske landa.

HRER er eit tidsskrift med målsetting om å gje sentrale bidrag til det raskt utviklande, tverrfaglege feltet menneskerettsundervising.

Eksterne medlemmar

Tidlegare og noverande studentar
Tilknytta medlemmar frå andre institusjonar

 

Publikasjoner

Gruppeleiarar

Medlemmar

Assosierte medlemmar