Kulturarv er et mye brukt ord og fremstilles gjerne som viktig og bra. Hva er egentlig kulturarv? Hvordan skapes, brukes, forvaltes og virker kulturarv i samtida?

Kulturarv og kulturminner er et resultat av samhandlingen mellom mennesker og omgivelser, og mellom mennesker.

Kulturarvforskning er forskning om kulturelle og samfunnsmessige fenomener som virker i samtiden og henter betydning og legitimitet i fortiden.

Forskningen omfatter kulturarvens betydninger, kontekster og konsekvenser i tillegg til forskning på kulturarvens objekter og gjenstander. Denne utvidelsen av kulturarvforskning kommer av kulturarvens nye roller for samfunnsutviklingen, sosialt, kulturelt og økonomisk.

Forskerne har en bred og tverrfaglig tilnærming til studier av kulturarv. Hovedtyngden er fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag som historie og kulturhistorie, arkeologi, samfunnsgeografi, kulturvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, religionshistorie, filosofi, musikkvitenskap, etnologi, kunsthistorie, språkfag og lignende. Gruppen har også forskere fra geologi, helsefag, økonomifag og lærerutdanningsfag.

Mål og temaer

Forskningsgruppen «Kulturarv i bruk» skal levere solid og uavhengig kritisk forsking om ulike sider ved kulturarv i bruk og kulturarvspolitikken som kan komme feltet og politikken til gode.

Forskningsgruppen vil undersøke spørsmål knyttet til kulturarvens nye roller for samfunnsutviklingen og hvordan kulturarv står i forhold til andre fenomen i samtiden og utfordringene i fremtiden.

Forskningsområdet har to delområder – bruk av kulturarv og kulturarvspolitikk. Spørsmål knyttet til makt og politikk står sentralt, deriblant kulturarvspolitikk som en del av den allmenne kulturpolitikken.

Aktuelle temaer:

 • Kulturarv som fenomen og felt i samfunnet (dets aktører, roller og institusjoner)
 • Kulturarvspolitikk og demokrati
 • Kulturarv, ideologi og nasjonsbygging
 • Verdensarv og lokalsamfunn
 • Industriell kulturarv
 • Kulturlandskap
 • Immateriell kulturarv
 • Kulturarv og integrering
 • Kulturarv og barndom
 • Kulturarv og kjønn
 • Kulturarv, kropp og materialitet
 • Kulturminner, vern og bruk

Samarbeidspartnere og nettverk

Forskerne har et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk i pågående forskningsprosjekter, både individuelt og i mindre grupper.

Noen av de større nettverkene er COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability og nordiske og internasjonale nettverk for kulturpolitikkforskning med tilknyttede tidskrifter. Forskningsgruppen vil samarbeide med den norske undergruppen av Association of critical heritage studies (ACH) hvor NIKU, NTNU og UiB er sentrale deltakere.

Forskerne samarbeider med kulturminneforvaltningen på ulike nivåer, deriblant Vestfold og Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Byantikvaren i Bergen, Norges geologiske undersøkelse, Byantikvaren i Oslo og Vestfold fylkeskommune.

Nasjonale samarbeidspartnere:

 

 • NIKU
 • UiO (IAKH)
 • UiB (arkeologi)
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Telemarksforsking
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Teknisk Museum
 • NTNU Vitenskapsmuseet
 • Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) og Verdensarvsenteret
 • Vestfold og Telemark Fylkeskommune/DKS Telemark
 • SaHo as
Internasjonale samarbeidspartnere:
 • Universitetet i Linköping
 • Universitetet i Antwerpen
 • Universitetet i Leicester
 • Det norske institutt i Athen (UiB)
 • Technische Universität Berlin
 • Humboldt Universität Berlin
 • Manchester Metropolitan University
 • Ironbridge Institute University of Birmingham
 • University of Exeter
 • Eindhoven University of Technology
 • Göteborg University
 • Aarhus Universitet
 • King’s College London
 • Australian National University Canberra
 • University of Leeds
 • Association for Critical Heritage Studies (ACHS)

 

Prosjekter

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater