Kulturarv er et mye brukt ord og fremstilles gjerne som viktig og bra. Hva er egentlig kulturarv? Hvordan skapes, brukes, forvaltes og virker kulturarv i samtida?

Kulturarv og kulturminner er et resultat av samhandlingen mellom mennesker og omgivelser, og mellom mennesker.

Kulturarvforskning er forskning om kulturelle og samfunnsmessige fenomener som virker i samtiden og henter betydning og legitimitet i fortiden.

Forskningen omfatter kulturarvens betydninger, kontekster og konsekvenser i tillegg til forskning på kulturarvens objekter og gjenstander. Denne utvidelsen av kulturarvforskning kommer av kulturarvens nye roller for samfunnsutviklingen, sosialt, kulturelt og økonomisk.

Forskerne har en bred og tverrfaglig tilnærming til studier av kulturarv. Hovedtyngden er fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag som historie og kulturhistorie, arkeologi, samfunnsgeografi, kulturvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, religionshistorie, filosofi, musikkvitenskap, etnologi, kunsthistorie, språkfag og lignende. Gruppen har også forskere fra geologi, helsefag, økonomifag og lærerutdanningsfag.

Mål og temaer

Forskningsgruppen «Kulturarv i bruk» skal levere solid og uavhengig kritisk forsking om ulike sider ved kulturarv i bruk og kulturarvspolitikken som kan komme feltet og politikken til gode.

Forskningsgruppen vil undersøke spørsmål knyttet til kulturarvens nye roller for samfunnsutviklingen og hvordan kulturarv står i forhold til andre fenomen i samtiden og utfordringene i fremtiden.

Forskningsområdet har to delområder – bruk av kulturarv og kulturarvspolitikk. Spørsmål knyttet til makt og politikk står sentralt, deriblant kulturarvspolitikk som en del av den allmenne kulturpolitikken.

Aktuelle temaer:

 • Kulturarv som fenomen og felt i samfunnet (dets aktører, roller og institusjoner)
 • Kulturarvspolitikk og demokrati
 • Kulturarv, ideologi og nasjonsbygging
 • Verdensarv og lokalsamfunn
 • Industriell kulturarv
 • Kulturlandskap
 • Immateriell kulturarv
 • Kulturarv og integrering
 • Kulturarv og barndom
 • Kulturarv og kjønn
 • Kulturarv, kropp og materialitet
 • Kulturminner, vern og bruk

Samarbeidspartnere og nettverk

Forskerne har et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk i pågående forskningsprosjekter, både individuelt og i mindre grupper.

Noen av de større nettverkene er COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability og nordiske og internasjonale nettverk for kulturpolitikkforskning med tilknyttede tidskrifter. Forskningsgruppen vil samarbeide med den norske undergruppen av Association of critical heritage studies (ACH) hvor NIKU, NTNU og UiB er sentrale deltakere.

Forskerne samarbeider med kulturminneforvaltningen på ulike nivåer, deriblant Vestfold og Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Byantikvaren i Bergen, Norges geologiske undersøkelse, Byantikvaren i Oslo og Vestfold fylkeskommune.

Nasjonale samarbeidspartnere

 

 • NIKU
 • UiO (IAKH)
 • UiB (arkeologi)
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Telemarksforsking
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Teknisk Museum
 • NTNU Vitenskapsmuseet
 • Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) og Verdensarvsenteret
 • Vestfold og Telemark Fylkeskommune/DKS Telemark
 • SaHo as
Internasjonale samarbeidspartnere
 • Universitetet i Linköping
 • Universitetet i Antwerpen
 • Universitetet i Leicester
 • Det norske institutt i Athen (UiB)
 • Technische Universität Berlin
 • Humboldt Universität Berlin
 • Manchester Metropolitan University
 • Ironbridge Institute University of Birmingham
 • University of Exeter
 • Eindhoven University of Technology
 • Göteborg University
 • Aarhus Universitet
 • King’s College London
 • Australian National University Canberra
 • University of Leeds
 • Association for Critical Heritage Studies (ACHS)

Prosjekter

Forskningsprosjekter

Inger Birkeland. Hydrofeminism and Industrial Heritage: The watery bodies of Rjukan-Notodden World Heritage

Inger Birkeland. The Nature-Culture Interface: Valuing industrial heritage in the Anthropocene

Steffen Fagernes Johannessen. Rjukan og Notoddens teknisk-industrielle historie som verdensarv. 

Lars Frers. Objektepistemologier mellom fravær og tilstedeværelse. 

Ellen Schrumpf. Changing industrial societies: Leadership and Power Relations. 

Ellen Schrumpf. Foreldreskap og følelser. Et kulturhistorisk prosjekt.

Ph.d.-prosjekter

Eyvind Bagle. Crystal blocks of coldness: Contrast and similarities of an industry. PhD-prosjektet er knyttet til forskningsprosjektet «The Last Ice Age»/«Den siste istid» i hovedsak finansiert av NFR (FRIHUMSAM 275188).

Audhild Lindheim Kennedy. Den forpliktende gaven. En undersøkelse av utviklingen og implementeringen av en lokal læreplan om verdensarven Rjukan-Notodden. The obligation and the gift. A study of the implementation process of a local curriculum in the World Heritage area of Rjukan - Notodden. 

Guro Nordby. Materialitet I industrien – mennesker, ting og industrisamfunnets gjenstandskultur. Materiality in industrial society: people, things and the industrial society. 

Benjamin John Glyndwr Richards. Devising Heritage: Voices of dissent in post-industrial place. 

Ida Skjelderup. Mot et nytt nasjonalmuseum: en sammenliknende analyse av tilskuerens rolle i Nasjonalmuseets formidlingstekster. Towards a New National Museum in Norway: A Text analytical and comparative Study of the Role and Audience in the Museum’s Dissemination. 

Ingrid Smedstad. Vern og bruk av kulturminner som turistattraksjon og reiselivsmål.  

Anne Gry Sturød. Sustainable tourism: rural entrepreneurship and heritage.

Annette Winkelmann. Graduation celebration in Norway 2018-2022.

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater