Fjernarbeid for alle: Betydningen av motivasjon og restitusjon for arbeidsrelatert helse og prestasjon ved hjemmekontor (REMOTE)

Kvinne på hjemmekontor med katt.
(Illustrasjonsbilde: iStockphoto/Drazen) Kopirett: iStockphoto-Drazen

Ordninger med hjemmekontor har på kort tid endret en stor del av arbeidslivet slik vi kjenner det. Vi skal forske på effektene.

Som et tiltak for å begrense koronapandemien har ordninger med hjemmekontor drastisk endret en stor del av arbeidslivet. Organisasjoner planlegger nå langvarig bruk av fjernarbeid og hjemmekontor, og både arbeidsgivere og ansatte navigerer i et komplekst landskap.

Det blir viktig å forstå hvordan denne nye måten å organisere arbeidet på påvirker ansatte. Gjennom god forståelse blir det mulig å tilby en type fjernarbeid som er bærekraftig og produktivt for organisasjoner og samfunnet som helhet.

REMOTE tar sikte på å øke forståelsen av muligheter og utfordringer for ansatte i eksterne arbeidsordninger, slik at deres arbeidshelse og fortsatte arbeidsprestasjoner kan sikres over tid.  

Spesielt vil REMOTE fokusere på tre svært relevante temaer:

  1. Jobbkarakteristikker – Hva kjennetegner arbeidsdagen på hjemmekontoret? Hvordan sikrer vi ansatte tilstrekkelige arbeidsressurser og håndterbare utfordringer som kan fremme optimal arbeidsmotivasjon?
  2. Ledelse - Hvordan oppfattes ledelse fra hjemmekontoret? Hvordan kan ledere legge til rette for at ansatte motiveres fra avstand?
  3. Jobbrestitusjon - Hva er konsekvensene av den nye dynamikken mellom jobb og hjem? Hvilke implikasjoner har hjemmekontoret for muligheten til å restituere seg fra arbeidet?

I tillegg tar REMOTE sikte på å få en bedre forståelse av hvordan disse fenomenene oppleves av undergrupper av arbeidstakere, spesielt ansatte med omsorgsansvar for barn.

Manglende kunnskap om effekten av  hjemmekontor

Den nye situasjonen med mer omfattende bruk av hjemmekontor har ført til en debatt om effekten på ytelsen til arbeidstakerne, og like viktig helseeffektene.

Vi mener en vei til forståelse ligger i å se på de underliggende psykologiske prosessene knyttet til motivasjon. Faktisk vet vi ganske mye om hva som motiverer ansatte på jobben. Vi vet også mye om hvilken rolle motivasjon spiller for hvor godt vi presterer på jobben, og hva slags helseeffekter arbeidet kan ha.  Begge deler henger nøye sammen med hva slags arbeidssituasjon vi står i og hva slags ledelse vi jobber under.

På tross av dette finnes det lite i eksisterende litteratur om hvordan disse faktorene virker inn på motivasjonen vår, når vi arbeider hjemmefra.

For å studere disse relasjonene vil vi gjennomføre REMOTE basert på metodiske tilnærminger som gjør det mulig med analyse av både kortsiktige og langsiktige effekter.

Ved å koble perspektiver på jobbkarakeristikker og ledelse med strategier for jobbrestitusjon, vil REMOTE gi økt innsikt i arbeidsforholdene som trengs for å sikre og legge til rette for sunt og produktivt fjernarbeid.

REMOTE-prosjektet

«Fjernarbeid for alle: Betydningen av motivasjon og restitusjon for arbeidsrelatert helse og prestasjon ved hjemmekontor.»

Kontakt: 

Prosjektleder, professor Anja H. Olafsen

Støtte: 

Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 12 millioner NOK for prosjektperioden 01.11.2021 - 28.02-2026 gjennom programmet VAM II


Resultater og publikasjoner finner du i Forskningsrådets prosjektbank

Forskerprosjekt: 

REMOTE er et samarbeid mellom forskingsmiljøer ved USN, Umeå Universitet (UU) og Norges Idrettshøyskole (NIH).

Forskerne i prosjektet:

Aktuelt i media:

Publikasjoner fra prosjektet