Forskning og innovasjon ved SEBUTI

Følgeforskerprosjektet "Profesjon, Progresjon og Praksis i barnehagelærerutdanningen" er et forskningsinitiativ som gjennomføres ved USN og Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon (SEBUTI).


 

En viktig del av det faglige utviklingsarbeidet ced USN er å samordne parallelle studieprogram og utvikle felles studieplaner. I barnehagelærerutdanningen resulterte utviklingsprosjektet Fornye, bevare, kombinere – en samordnet barnehagelærerutdanning ved USN i en ny studieplan gjeldende fra høsten 2018. Den nye studieplanen inkluderer strukturen Profesjon, Progresjon og Praksis (PPP) som har som intensjon å sikre helhet, integrasjon og sammenheng i utdanningen.

Dokumentene som utgjør utgangspunktet for følgeforskningsprosjektet er:

  • Profesjon, Progresjon, Praksis ved Barnehagelærerutdanningen ved Universitet i Sørøst-Norge
  • Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Del 1
  • Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Del 2
  • USN profesjon som også har bevilget midler til prosjektet.

PPP dokumentene understrekes betydningen av et utforskende og skapende implementeringsperspektiv og faglig frihet til lokalpresisering, konkretisering og tilpasninger. Det er fremheves videre at både utvikling av dokumentene og realisering av intensjonene er tenkt utformet over tid. De felles føringene, tidsperspektivet, samt den lokale friheten som beskrevet i dokumentene utgjør bakteppe for følgeforskningsprosjektet.

Følgeforskningsprosjektet er delt i to delprosjekter der hovedformålet i delprosjekt 1 er å få kunnskap om hvordan PPP strukturen blir tolket, innført og erfart av ulike aktører i BLU ved USN. Basert på deltakernes erfaringer og ny kunnskap fra delprosjekt 1, er planen for delprosjekt 2 å utarbeide et felles aksjonsforskningsprosjekt med formål om å styrke utviklingen av PPP ved de ulike studiestedene.

Leder og kontaktperson