Forskningsprosjekt for diabetes, syn og øyehelse

Øyne med og uten netthinneforandringer. Foto
Til venstre en normal netthinne hos en person med diabetes. Til høyre moderate netthinneforandringer hos en person med diabetes.

Prosjektet skal etablere forskningsbasert kunnskap knyttet til syn- og øyeundersøkelser av personer med diabetes i norsk optometrisk praksis.

Gjennom forskningsprosjektet «Diabetes, syn og øyehelse» skal vi undersøke hvordan synsfunksjon, øyehelse og livskvalitet påvirkes hos personer som har type 2 diabetes i Norge, og vurdere hvilke undersøkelsesmetoder som er mest effektive for å avdekke syn- og øyeproblemer hos optiker.

Resultatene fra prosjektet vil gi et vesentlig bidrag til framtidig utdanning av norske optikere, og i særdeleshet gjøre optikere i bedre stand til å avdekke syn- og øyeproblemer, håndtere disse målrettet og effektivt samt redusere antallet henvisninger til øyelege.

Prosjektet har godkjenning fra Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) for en ti-års oppfølgingsstudie av syn og øyehelse hos personer som har type 2 diabetes (2018/804/REK sør-øst). 

Bakgrunn

Diabetes er en utfordring for helsevesenet. Diabetes kan ødelegge synet, men en tidlig diagnostisering og behandling kan forhindre dette. Mange som har diabetes får ikke den oppfølgingen av synet og øyehelsen som de skulle hatt. Det er også mange som ikke vet at de har diabetes, og dermed ikke har muligheten for tidlig oppdagelse av syn- og øyeforandringer. 

Diabetes påvirker hele kroppen, og diabetisk retinopati (netthinneforandringer) er den mest fryktede øyekomplikasjonen. Blant personer med diabetes har 35 prosent retinopati og 10 prosent har synstruende retinopati. For å sikre tidlig påvisning og rask behandling av synstruende retinopati, anbefaler de nasjonale faglige retningslinjene regelmessig og systematisk undersøkelse av netthinnen. Rundt en fjerdedel av de som har diabetes blir ikke øyeundersøkt, slik de nasjonale retningslinjene anbefaler. 

Synshemming forekommer hyppigere hos personer som har diabetes sammenlignet med befolkningen generelt. Variabelt og sløret syn kan oppleves som følge av forbigående endringer i brillestyrke og redusert syn kan oppstå på grunn av retinopati og/eller katarakt. Diabetes er også en risikofaktor for tørre øyne sykdom, og ubehandlet alvorlig tørt øye kan føre til synsnedsettelse, hornhinnesår og infeksjoner. 

Norske optikere utfører årlig 1,6 millioner øyeundersøkelser og har mulighet til å oppdage, identifisere og håndtere syn- og øyeproblemer hos personer som har diabetes. Prosjektet vil gi bidra til kunnskapsbasert praksis og person-orientert syn- og øyehelsetjeneste. 

Sju av våre optometristudenter er koblet på prosjektet gjennom sine mastergradsprosjekt.

Vil du delta i prosjektet?

Har du diabetes 2 og er over 18 år vil vi gjerne ha deg med som deltaker.

Deltakerne fyller ut spørreskjemaer og gjennomgår undersøkelser i tråd med Norges Optikerforbunds retningslinjer. Undersøkelsene som inngår i prosjektet er fordelt over tre besøk, og tidsforbruket vil være sirka 2 timer for hvert besøk. Vi vil også be deg om å komme tilbake til oppfølgende undersøkelse etter 1, 5 og 10 år.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Dette er opplysninger som kjønn, alder og resultater fra spørreskjemaer og kliniske tester. Opplysningene som lagres vil i etterkant ikke kunne knyttes til din person.

Kontaktperson

Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Vibeke Sundling eller med Førsteamanuensis Tove Lise Morisbakk

Forskningsfinansiering

C-optikk, Norges største sammenslutning av privateide optikerforretninger, har finansiert pilotstudiene for prosjektet med 75.000 kroner.

Fakta om diabetes 2

  • Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og de siste årene har vi sett en eksplosiv utvikling i antall nye tilfeller.
  • Sykdommen skyldes dels nedsatt insulinproduksjon, dels at insulinet virker for dårlig. 
  • For å utvikle diabetes type 2 må man være arvelig disponert, men overvekt og mangel på fysisk aktivitet er de viktigste risikofaktorene.
  • Diabetes type 2 oppstår som oftest hos voksne, men forekommer også i økende grad hos unge voksne. 
  • Diabetes type 2 kan til en viss grad reguleres og behandles med vekttap, fysisk aktivitet og kosthold, men for de fleste er medikamentell behandling nødvendig.
  • Rundt 375.000 har diabetes i Norge, men halvparten vet ikke om at de har diabetes. Rundt 200.000 har diagnostisert diabetes type 2 og 28.000 diabetes type 1.  Det utgjør i overkant av 4 prosent av befolkningen. 

Kilde: Diabetesforbundet