Flyttinger i regi av barnevernet

Illustrasjon av flytting iStock

Forskningsprosjektet «Flyttinger i regi av barnevernet» skal bidra til økt kunnskap om hvordan flyttinger i regi av barnevernet foregår i barneverntjenestens og Bufetats praksis. Prosjektet er initiert av Barne-, Ungdoms-, og Familiedirektoratet.


 

De overordnede mål med prosjektet er å:

  • Få oppdatert kunnskap om hvordan familie- og nettverksplasseringer fungerer og virker for de involverte.
  • Skape en oversikt over kunnskap som finnes om tilbakeføringer.

Vi skal lage en oversikt over: 

  1. Hvor mange barn og unge som tilbakeføres etter et opphold utenfor hjemmet (omfang og årsak).
  2. Hvordan tilbakeføringen foregår (fra institusjon og fosterhjem) og hva som oppgis som årsak.
  3. Hvilke tiltak som tilbys barn og foreldre der tilbakeføring gjennomføres.
  4. Hvordan vurderinger, forberedelser og gjennomføringer av tilbakeføringer dokumenteres. Det gjelder både etter plassering i fosterhjem eller institusjon.

Det er flere bestemmelser i barnevernloven som kan brukes når barn flyttes ut av foreldrehjemmet. Barnevernloven skiller mellom tre former for flyttinger: 

  • Flytting fra foreldrehjemmet.
  • Flytting mellom ulike omsorgsbaser (fosterhjem, institusjon eller begge deler).
  • Flytting tilbake til foreldrehjemmet.

Vi har fokus på alle tre i dette prosjektet.

I prosjektet ser vi på både akutte og planlagte flyttinger.

Tilsiktede flyttinger er flyttinger som er planlagt. De kan være frivillige flyttinger eller tvangsflyttinger. Tvangsflyttinger krever at flyttingen er vedtatt i Fylkesnemnda.   

Utilsiktede flyttinger er flyttinger som ikke er planlagt, der behovet for flytting oppstår brått. Det kan være fordi barnet er i en situasjon der det er fare at det blir vesentlig skadet eller fordi barnet plutselig er uten omsorgspersoner. Ved utilsiktede flyttinger er det egne regler i barnevernloven, såkalte akuttbestemmelser. 

Undersøkelser

Her finner du oversikt og lenke til alle våre undersøkelser. Vi håper du vil dele dine erfaringer med oss. Alle undersøkelsene er helt anonyme. Du kan velge å fylle ut et spørreskjema, å snakke med oss/bli intervjuet, eller gjerne begge deler.

Undersøkelser for foreldre til barn som har kommet hjem etter etter å ha vært flyttet av barnevernet:

Undersøkelser for barn som er mellom 15 og 18 år, og har opplevd å bli flyttet av barnevernet 2 ganger, eller mer, i løpet av de siste tre år: