Flyttinger i regi av barnevernet

Barn og voksen hånd som leier

Forskningsprosjektet «Flyttinger i regi av barnevernet» er et forskningsprosjekt initiert av Barne-, Ungdoms-, og Familiedirektoratet. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om hvordan flyttinger i regi av barnevernet foregår i barneverntjenestens og Bufetats praksis.


De overordnede formål med prosjektet er å:

  • Få oppdatert kunnskap om hvordan familie- og nettverksplasseringer fungerer og virker for de involverte.
  • Skape en oversikt kunnskapstilfanget vedrørende tilbakeføringer.

Herunder skaffe en oversikt over: 

  1. Hvor mange barn og unge som tilbakeføres etter et opphold utenfor hjemmet (omfang og årsak).
  2. Hvordan tilbakeføringen foregår (fra institusjon og fosterhjem) og hva som oppgis som årsak.
  3. Hvilke tiltak som tilbys barn og foreldre der tilbakeføring gjennomføres.
  4. Hvordan vurderinger, forberedelser og gjennomføringer av tilbakeføringer etter en plassering i fosterhjem eller institusjon dokumenteres.

Det er som utgangspunkt flere bestemmelser i barnevernloven som kan komme til anvendelse for barn som plasseres (flyttes) ut av foreldrehjemmet. Barnevernloven skiller mellom tre former for flyttinger, som alle inngår i prosjektets fokusområder:

  • Flytting fra foreldrehjemmet.
  • Flytting mellom ulike omsorgsbaser når man er under offentlig omsorg.
  • Flytting tilbake til foreldrehjemmet.

Prosjektet omhandler både tilsiktede og utilsiktede flyttinger

Avhengig av om flyttingen er planlagt eller ikke, har barnevernloven ulike bestemmelser som kommer til anvendelse, og hvor både utilsiktede og tilsiktede flyttinger kan skje ved flytting ut av foreldrehjemmet, flytting på tvers av ulike omsorgsbaser, men også ved flytting tilbake til foreldrehjemmet. De utilsiktede flyttingene ut av foreldrehjemmet, eller på tvers av omsorgsbaser, berører lovens akutthjemler. Med utilsiktet flytting forstås her flyttinger som skjer uten at det har vært planlagt i forkant av flyttingen. Behov for flytting oppstår brått, og hvor flytting er nødvendig fordi barnet befinner seg i en situasjon som enten utgjør en fare for vesentlig skadeliding, eller at barnet står uten omsorgspersoner.

Tilsiktede flyttinger kan både omhandle frivillige plasseringer (flyttinger) utenfor foreldrehjemmet, eller tvangsflyttinger. Dette er flyttinger som krever planlegging av rammer og etablering av gyldig vedtak før gjennomføring (flytting). Tilsiktede tvangsflyttinger krever behandling i Fylkesnemnda i første instans forut for flytting. Flytting skjer først etter at saken er ferdigbehandlet i første instans, og gyldig vedtak foreligger. Dette kan både omhandle omsorgsovertakelser, men også atferdsbehandling av barn med alvorlige atferdsvansker.

Kontakt

Prosjektleder Tina Gerdts-Andresen.

Støtte

Prosjektet er initiert og finansiert av Barne-, Ungdoms-, og Familiedirektoratet.

Prosjektperiode

16. august 2021 til 31. desember 2023.

Forskerne i prosjektet