Det kvantitative delprosjektet

Delprosjektet er forankret ved NMBU.


Spørreundersøkelse for beboere

Fokus på livskvalitet er en av de sentrale føringene for rus- og psykisk helsearbeid i dag. Per dags dato har vi begrenset kunnskap om hva beboere i kommunale boliger med bemanning mener og tenker om egen livskvalitet. Høsten 2018 ble det gjennomført en tverrsnittstudie for å undersøke hva beboere med samtidige rus- og psykiske helseproblemer rapporterer når det gjelder sin opplevde livskvalitet, bedringsprosesser (recovery), medborgerskap, aktivitet og støtte i hverdagen. Undersøkelsen ble gjennomført i seks store, norske byer.

Det gjennomføres også en oppfølgingsstudie for å se på eventuelle forandringer i livskvalitet og recovery hos beboere i en kommunal bolig hvor det pågår et samarbeid om recoveryorientert rehabilitering, og hos beboere i en referansegruppe. Første runde av oppfølgingsstudien ble gjennomført høsten 2018, og andre og tredje runde gjennomføres høsten 2019 og våren 2020.

Spørreundersøkelse for ansatte

I tillegg til spørreundersøkelsen for beboere, så gjennomføres det en spørreundersøkelse for ansatte i boligen hvor det pågår et samarbeid om recoveryorientert rehabilitering, og ansatte i et utvalg lignende kommunale boliger. Hensikten med denne spørreundersøkelsen er å kunne følge arbeidet med recoveryorientering over tid fra ansattes perspektiv, og dette gjøres ved å samle inn svar fra ansatte om recoveryorientert praksis, arbeidshverdag og støtte på arbeidsplassen. Målgruppen er ansatte i hjelpeapparatet, som på ulike vis jobber med beboere i de ulike boligene. Første del av spørreundersøkelsen for ansatte ble gjennomført høsten 2018, og andre runde gjennomføres høsten 2019.

Deltakere i prosjektet

Publisering

Funnene fra det kvantitative delprosjektet vil bli presentert i vitenskapelige artikler og i en doktorgradsoppgave av stipendiat Linda Nesse ved NMBU.