Increasing recovery oriented rehabilitation and quality of life through collaborative partnership

Dette forskningsprosjektet omhandler recoveryorientert rehabilitering (ROR). Vi utvikler kunnskap om livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Beboere, ansatte og forskere samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har et aksjonsforskningsdesign med både en kvalitativ og kvantitativ komponent. Forskningsprosjektet er i sin helhet finansiert av Norges Forskningsråd, gjennom programmet God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering. Prosjektet skal gå fra 2017-2021.


Hovedmål

Vårt hovedmålet er å utvikle kunnskap om virksomme elementer i recovery-orientert rehabilitering (ROR), og formidle forskningsresultatene til norske kommuner. Delmålene er å undersøke om i hvilken grad en modell for recovery-orientert rehabilitering bidrar til økt livskvalitet og bedret hverdagsliv hos beboerne, gjennom det kvalitative delprosjektet. Livskvalitet og hverdagsliv hos beboere i kommunale botiltak med ROR vil bli sammenliknet med kommunale botiltak uten ROR, gjennom det kvantitative delprosjektet. Ansattes erfaringer vil også bli undersøkt. Prosjektet har videre som delmål å utforske om, og eventuelt hvordan, recovery-orientert rehabilitering for personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser skiller seg fra mer generell rehabilitering.

Internasjonale samarbeidspartnere

Professorene Larry Davidson (US), og Suzie Kim (US).

Larry Davidson er særlig knyttet til det kvalitative delprosjektet, mens Suzie Kim er knyttet til det kvantitative delprosjektet.

Styringsgruppen

  • Instituttleder: Ramona Lorentsen (leder av styringsgruppa, USN),
  • Forskningsleder: Anne Landheim (NK-ROP),
  • Seksjonssjef: Hanne Aspelien (Oslo kommune, bydel Grünerløkka),
  • Førsteamanuensis: Ruth Kjærsti Raanaas (NMBU),
  • Professor: Bengt Karlsson (Senter for psykisk helse og rus, USN)
  • Professor: Stian Biong (Prosjektleder, USN).