Forskningsbasert undervisning og samarbeid om læring i kroppsøving

(Foto: Espen Winther)
(Foto: Espen Winther)

La oss utvikle kroppsøvingsfaget sammen!

Formålet med prosjektet Forskningsbasert undervisning og samarbeid om læring i kroppsøving (FUSK) er at elever, lærere, lærerstudenter og lærerutdannere lærer om faget av hverandre og utvikler det videre i fellesskap.

Nasjonal spørreundersøkelse

Dermed trenger vi kunnskap om hvordan elever og lærere oppfatter kroppsøvingsfaget etter innføringen av den nye læreplanen i faget.

Vi inviterer derfor både elever på ungdoms- og videregående trinn og deres lærere til en nasjonal spørreundersøkelse om kroppsøvingsfaget.

Den første undersøkelsen ble gjennomført mai 2022. Resultatene fra denne er sendt medvirkende skoler på skolenivå, men resultatene fra undersøkelsen samlet vil komme i en rapport, som vil bli lagt ut på denne siden anslagsvis rundt årsskiftet. Kort etter vil vi lansere påmeldingen til tilsvarende undersøkelse for 2023, som også vil bli gjennomført i mai. 

Mål for prosjektet

  • tilrettelegge for at elever, lærere, lærerstudenter og lærerutdannere lærer om kroppsøvingsfaget av hverandre og utvikler det videre i fellesskap
  • undersøke og utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan elever og lærere oppfatter og erfarer kroppsøvingsfaget etter fagfornyelsen
  • åpne muligheter, der praksisfeltet ønsker det, for at både masterstudenter og forskerne i prosjektet kan utføre videre undersøkelser med utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsene
  • finne felles samarbeidsformer, utviklingsmuligheter og problemstillinger som springer ut fra behovet hos elevene og lærerne ved de involverte skolene
  • møte både interne og overordnede nasjonale mål om en helhetlig, integrert og forskningsbasert lærerutdanning

Økt relevans for arbeidslivet

FUSK-prosjektet er i tråd med «Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene» (regjeringen.no). 

Videre tar prosjektet også opp i seg USN sin egen relaterte strategi for lærerutdanningen, der begrepet  «det utvidede lærerutdanningsbegrep» frontes. Med dette menes at blant annet forskning og arbeidslivsrelevans blir trukket fram som vesentlige faktorer i dialogen med lærerutdanningsskolene og praksisfeltet – og som en del av selve utdanningen med integrerte praksisstudier.

Samarbeid med forskergrupper skal styrkes på alle trinn i alle fag i lærerutdanningene, og økt relevans for arbeidslivet skal synliggjøres. 

Flere har antydet at det er utfordrende å lykkes med god, tilstrekkelig og forskningsbasert samhandling mellom alle relevante parter i praksisfeltet og i lærerutdanningen. 

FUSK-prosjektet er et bidrag – og en invitasjon – til å møte denne utfordringen.

Om FUSK-prosjektet

Prosjektnavn: Forskningsbasert undervisning og samarbeid om læring i kroppsøving (FUSK)

Lurer du på noe om FUSK-prosjektet?

Her finner du ofte stilte spørsmål om FUSK-prosjektet (FAQ)

Kontaktpersoner:

Samarbeidspartner: Oslo Metropolitan University (oslomet.no)

Forskerne i prosjektet: