Forskningsbasert undervisning og samarbeid om læring i kroppsøving

(Foto: Espen Winther)
(Foto: Espen Winther)

La oss utvikle kroppsøvingsfaget sammen!

Formålet med prosjektet Forskningsbasert undervisning og samarbeid om læring i kroppsøving (FUSK) er at elever, lærere, lærerstudenter og lærerutdannere lærer om faget av hverandre og utvikler det videre i fellesskap.

FUSK-undersøkelsen 2022 

1910 elever og 56 lærere har delt sine erfaringer med kroppsøvingsfaget i skoleåret 21/22.

FUSK-undersøkelsen 2023 

Ny forskningsrapport som presenterer resultatene fra FUSK-undersøkelsen 2023 er ventet våren 2024.

Mål for prosjektet

  • tilrettelegge for at elever, lærere, lærerstudenter og lærerutdannere lærer om kroppsøvingsfaget av hverandre og utvikler det videre i fellesskap
  • undersøke og utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan elever og lærere oppfatter og erfarer kroppsøvingsfaget etter fagfornyelsen
  • åpne muligheter, der praksisfeltet ønsker det, for at både masterstudenter og forskerne i prosjektet kan utføre videre undersøkelser med utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsene
  • finne felles samarbeidsformer, utviklingsmuligheter og problemstillinger som springer ut fra behovet hos elevene og lærerne ved de involverte skolene
  • møte både interne og overordnede nasjonale mål om en helhetlig, integrert og forskningsbasert lærerutdanning

Økt relevans for arbeidslivet

FUSK-prosjektet er i tråd med «Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene» (regjeringen.no). 

Videre tar prosjektet også opp i seg USN sin egen relaterte strategi for lærerutdanningen, der begrepet  «det utvidede lærerutdanningsbegrep» frontes. Med dette menes at blant annet forskning og arbeidslivsrelevans blir trukket fram som vesentlige faktorer i dialogen med lærerutdanningsskolene og praksisfeltet – og som en del av selve utdanningen med integrerte praksisstudier.

Samarbeid med forskergrupper skal styrkes på alle trinn i alle fag i lærerutdanningene, og økt relevans for arbeidslivet skal synliggjøres. 

Flere har antydet at det er utfordrende å lykkes med god, tilstrekkelig og forskningsbasert samhandling mellom alle relevante parter i praksisfeltet og i lærerutdanningen. 

FUSK-prosjektet er et bidrag – og en invitasjon – til å møte denne utfordringen.

Om FUSK-prosjektet

Prosjektnavn: Forskningsbasert undervisning og samarbeid om læring i kroppsøving (FUSK)

Kontaktpersoner:

Samarbeidspartnere:

Forskerne i prosjektet: