Forskningsbasert undervisning og samarbeid om læring i kroppsøving

(Foto: Espen Winther)
(Foto: Espen Winther)

La oss utvikle kroppsøvingsfaget sammen!

Formålet med prosjektet Forskningsbasert undervisning og samarbeid om læring i kroppsøving (FUSK) er at elever, lærere, lærerstudenter og lærerutdannere lærer om faget av hverandre og utvikler det videre i fellesskap.

FUSK-rapporten 2022 

1910 elever og 56 lærere har delt sine erfaringer med kroppsøvingsfaget i skoleåret 21/22.

Påmelding FUSK-undersøkelsen 2023

Vi inviterer alle Norges kroppsøvingslærere og deres elever på ungdoms- og videregående trinn til årets spørreundersøkelse om kroppsøvingsfaget. 

  • Årets tema: «Hva kjennetegner den dyktige kroppsøvingseleven?»
  • Påmelding her (fra 15. mars til 21. april) 

Lærere melder seg på via denne siden, og får tilsendt lenker til årets spørreundersøkelse for henholdsvis lærere og elever.

Mål for prosjektet

  • tilrettelegge for at elever, lærere, lærerstudenter og lærerutdannere lærer om kroppsøvingsfaget av hverandre og utvikler det videre i fellesskap
  • undersøke og utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan elever og lærere oppfatter og erfarer kroppsøvingsfaget etter fagfornyelsen
  • åpne muligheter, der praksisfeltet ønsker det, for at både masterstudenter og forskerne i prosjektet kan utføre videre undersøkelser med utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsene
  • finne felles samarbeidsformer, utviklingsmuligheter og problemstillinger som springer ut fra behovet hos elevene og lærerne ved de involverte skolene
  • møte både interne og overordnede nasjonale mål om en helhetlig, integrert og forskningsbasert lærerutdanning

Økt relevans for arbeidslivet

FUSK-prosjektet er i tråd med «Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene» (regjeringen.no). 

Videre tar prosjektet også opp i seg USN sin egen relaterte strategi for lærerutdanningen, der begrepet  «det utvidede lærerutdanningsbegrep» frontes. Med dette menes at blant annet forskning og arbeidslivsrelevans blir trukket fram som vesentlige faktorer i dialogen med lærerutdanningsskolene og praksisfeltet – og som en del av selve utdanningen med integrerte praksisstudier.

Samarbeid med forskergrupper skal styrkes på alle trinn i alle fag i lærerutdanningene, og økt relevans for arbeidslivet skal synliggjøres. 

Flere har antydet at det er utfordrende å lykkes med god, tilstrekkelig og forskningsbasert samhandling mellom alle relevante parter i praksisfeltet og i lærerutdanningen. 

FUSK-prosjektet er et bidrag – og en invitasjon – til å møte denne utfordringen.

Om FUSK-prosjektet

Prosjektnavn: Forskningsbasert undervisning og samarbeid om læring i kroppsøving (FUSK)

Kontaktpersoner:

Samarbeidspartner: Oslo Metropolitan University (oslomet.no)

Forskerne i prosjektet: