Anne Liv Kaarstad Lie

Førstelektor i pedagogikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5611)
Anne Liv jobber med lokal skoleutvikling i samarbeid med kommuner (skoleeiere), PPT og skoler (lærere og skoleledere). I samarbeid med seks Grenlandskommuner har hun ledet arbeidet med å utvikle modellen TAM (triangulert analysemodell) for å lykkes med systematisk kvalitetsutvikling i LK20. Tanke- og analyseredskapet TAM er en støtte til skolens arbeid med å utvikle profesjonskompetanse om pedagogisk praksis. Hennes forskningsfokus er skoleutvikling i alle skolens nivåer. Anne Liv sier: Nytt læreplanverk (LK20) inviterer oss til å reflektere, tenke kritisk, finne mening, utforske og være kreative - Let`s Do It!

Ansvarsområder

  • Faglig prosjektleder for Grenlandskonferansen, en læringsarena for lærerprofesjonen og lærerutdanningen.
  • Faglig veileder i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i Grenlandsregionen (seks kommuner) og Kongsbergregionen (seks kommuner). Skolebasert skoleutvikling med temaene #dybdelæring i profesjonsfellesskap #inquirybasert læring i skoler #skolebasert kompetanseutvikling #forskningsorientert skoleutvikling #tverrfaglig planlegging 
  • Veileder skoleledere og lærere i skoler 
  • Underviser og veileder i pedagogikk og elevkunnskap (PEL) master grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10.
  • Veileder i masterprogrammene utdanningsledelse, pedagogiske ressurser, rådgivning og innovasjon

Kompetanse

#professional development in communities of practice #profesjonsfellesskap og skoleutvikling  #profesjonsutvikling #triangulert analysemodell #forskningsorientert skoleutvikling #appreciative inquiry

CV

01.08.2014 - dd.                Førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

01.04.2012 - 31.07.2014   Prosjektrektor, virksomhetsleder og praksisskolerektor, Holmestrand kommune

01.01.2008 - 31.03.2012   Selvstendig næringsdrivende og partner i Sareptas AS, prosessveileder for

                                          læring i og på tvers i organisasjoner

01.08.1993 - 31.12.2007   Undervisningsinspektør, tegnspråklærer, kontaktlærer i Stokke og Andebu kommuner

Styreverv:

2014 - 2017: Styreleder Stokke Idrettslag

1995 - 2003: Fylkespolitiker i Vestfold fylkeskommune; partiets utdanningspolitiske talsmann for videregående opplæring

1997 - 2003: Styreleder Skiringssal folkehøgskole, Vestfold fylkeskommune

1999 - 2001: Hovedtillitsvalgt Norsk Lærerlag, Stokke kommune

1997 - 2001: Styreleder Amathea, Vestfold

1997 - 2003: Styremedlem i Vestfold fylkesmuseum

 

Publikasjoner

Lie, A.L.K. (2022). Triangulert analysemodell - en modell for systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i skoler. Fagfellevurdert. Psykologi i kommunen 2/2022

Thomas, P; Alhassan​, A.R.K and Lie, A.L.K. (2020). Bunad, minorities and belonging. Refracting belonging through the Norwegian national costume​. National Identities: Critical Inquiry into Nationhood, Politics & Culture. ​Taylor & Francis.

Lie, A.L.K. (2020). Elevene bak tallene - Triangulert analysemodell. En håndbok for dybdelæring i profesjonsfellesskap i Skien kommune. Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7860-453-3

Lie, A.L.K. (2020). Verdiløftet skoleutvikling i folkehøgskoler. Et veiledningshefte for ledere i folkehøgskoler. Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Arcive. ISBN: 978-82-7860-426-7

Olsen, K. R. & Lie, A.L.K. (2020). Lærere i kombinasjonsstillinger - praksisnær teori eller teorinær praksis? Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7860-397-0 

Lie, A.L.K. (2019). ​Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid i lys av vurderingspraksis. Underveisrapport for Midt - Telemark. ​Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Arcive. ISBN: 978-82-7860-366-6

Lie, A.L.K. (2019). ​Elevene bak tallene - dybdelæring i profesjonsfellesskap. En håndbok for lærere i Kragerø kommune. ​Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7860-365-9

Lie, A.L.K. (2019). ​Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid. En rapport fra forprosjektet 2018 i Grenland+. Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7860-364-2

Lie, A.K.L. (2019). Profesjonsveiledning for sykepleiere. Universitetet i Sørøst-Norge: Open Archive. ISBN: 978-82-7860-367-3.

Lie, A.L.K. & Knudsen, L.H. (2019). ​Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid i Grenland+. Artikkel i tidsskrift. Oslo: Skolelederen nr. 2/2019

​Lie, A.L.K. (2016). ​Mentaliserende veiledning i folkehøgskoler. En håndbok for mentorer i folkehøgskoler. Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7860-367-3

Lie, A.L.K. & Høiby, E. (2016). Lesson Study for bedre læring i Drammensskolen. Oslo: Bedre Skole nr. 2/16.

Asplin, A. C. H. & Lie, A.L.K., (2015). ​Overganger i utdanningsløpet. ​I: Høihilder, E.K.(red.) & Gulbrandsen, O.A. (red.). Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU. Oslo: Gyldendal akademisk

Hauger, B. , Mæland, I. & Lie, A.L.K (red.)(2008). Metodeboka Anerkjennende elevsamtaler - metoder for reell elevmedvirkning i arbeidet med karriereplanlegging og forebygging fra frafall i opplæringen. Tønsberg: Sareptas as. ISBN: 978-82-8180-003-8

Hauger, B & Lie, A.L.K (2009). Anerkjennende elevsamtaler, å forebygge frafall i videregående opplæring. Oslo: Bedre Skole nr. 3/2009

Hauger, B. & Lie, A.L.K. (2010). Anerkjennende elevsamtaler. Oslo: Utdanningsnytt nr. 9/2010

Lie, A.L.K. (2010). Veileder for etterutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid for barn og unge i konflikt. Tønsberg: Sareptas as

Lie, A.L.K. (2017). Mønster og handlinger du skal se etter for å avdekke seksuelle overgrep i skolen. Oslo: Bedre Skole nr. 2/2017

Lie, A.L.K., Andreassen, G. & Benjaminsen, G.E. &  (2012). Å trene en anerkjennende læringskultur i skolen. Oslo: Bedre skole nr. 4/2012

Lie, A.L.K (2009). Mindfulness – å trene din tanke. Tønsberg: Sareptas as. ISBN 978-82-998093-0-6

Lie, A.L.K. (2009). Tankeuniverset - en artikkelserie om å trene din tanke. Oslo: Zoom

Lie, A.L.K.  (2009). Leksehjelper`n - en artikkelserie med triks for lekser. Oslo: Zoom

Lie, A. K. L. (2010). Veiledningshefte for skoleledere i Asker kommune. Hvordan gjennomføre anerkjennende nærmiljøkonferanser. Tønsberg: Sareptas as

Lie, A.K.L. (2009). Arbeidshefte for dialogkonferanse for psykisk helse i Skien. Utarbeidet på oppdrag av Skien kommune

Lie, A.K.L. (2010). Arbeidshefte for dialogkonferanse for psykisk helse i Skien. Utarbeidet på oppdrag av Skien kommune

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner i Cristin