Beate Lie Sverre

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4212)
Jeg er sosialantropolog og sykepleier og underviser og forsker på temaene migrasjonshelse og kultursensitivt helsearbeid, helsefremming, helse- og velferdspolitikk , helsetjenesteutvikling for eldre, tverrprofesjonalietet og mangfold og kvalitet i høyere utdanning. Jeg deltar i forskningsgruppen USN Eldreforsk (https://www.usn.no/eldreforsk/) og i Senter for Omsorgsforskning (SOF) - Sør. Jeg veileder tre Phd-prosjekter om i) eldre innvandrere og psykisk helse (ROMEO-prosjektet), ii) hvordan støtte pårørende for hjemmeboende eldre (HEIME-prosjektet), iii) forhåndssamtalen med eldre i hjemmet.

Ansvarsområder

 • Studieretningsansvarlig for studieretningen Geriatrisk helsearbeid (MGER) i Master i klinisk helsearbeid (MKH)
 • Emneansvarlig: "Helsefremmende og personorienterte perspektiver på alderdommen" (MGER510)
 • Emneansvarlig: "Organsiering og helsetjenesteutvikling for eldre" (MGER530)
 • Fagmedansvarlig i samfunnsvitenskapelige emner (helse-og velferdspolitikk, migrasjonshelse, kultursensitivt helsearbeid, folkehelsearbeid, helsefremming, profesjonsteori tverrfaglighet) i bach sykepleie og radiografi
 • Campusleder Drammen og medlem av arbeidsutvalget i forskningsgruppen USN Eldreforsk
 • Faglig ansvarlig for veiledningstilbudet "Akademisk språkkafé - ASK" på tvers av campus
 • Leder av "Nasjonalt nettverk for flerspråklige sykepleierstudenter og sykepleiere"

Kompetanse

 • Migrasjonhelse
 • Kulturesensitivt helsearbeid
 • Mangfold og kvalitet i høyere utdanning
 • Helsefremming og folkehelse
 • Helsetjenesteutvikling for eldre
 • Helse- og velferdspolitikk 
 • Profesjonsteori og tverrprofesjonalitet
 • Medisinsk antropologi
 • Kvalitativ forskning; narrative etnografi, deltakende observasjon, aksjonsforskning
 • Vitenskapsfilosofi  

CV

Utdanning:

 • Ph.D. - UiO (2016) 
 • Sosialantropolog, Cand Polit  - UiO (2005) 
 • Sykepleier (1981)

Forskningsprosjekter:

 • Prosjektmedarbeider / medveileder i delstudien/PhD-prosjekt: "Sustainable family caregiving: Empowering family caregivers to older recipients of homecare" i NFR-prosjektet HEIME (nr. 320622): "More good days at home: Advancing health promoting practices in municipal healthcare services for older recipients of home care". (2021-2024) 

 • Prosjektmedarbeider / medveileder i PhD-prosjekt:«Forhåndssamtale med eldre i hjemmet» (Kreftforeningen, Dam.) (2021-2024)

 • Prosjektleder / hovedveileder i delstudien/Phd-prosjekt: "What are the implications of GP and municipal services on the structural vulnerabilities of older immigrants with MH/SUD?" i NFR-prosjektet ROMEO (nr.?): "Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?" (2020-2024)

 • Prosjektmedarbeider i pilotprosjektet: "Kompetanseutvikling i veiledning av sykepleierstudenter med norsk som andrespråk i praksisstudier i sykehjem." (2021-2022)
 • Prosjektleder "Akademisk Språkkafé - Et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt" (ISH/FHS/USN og biblioteket Drammen /USN. Des.-17 - des.-19.)
 • Ph.D. projekt: Migrasjon og helse - En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet. PhD avhandling UiO. (2009-2016)
 • Prosjektdeltaker evalueringsprosjekt EVASAM: "Evaluering av Samhandlingsreformen - St. meld. nr 49 og dens helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt i kommunene, spesielt i kommunder med mange immigranter." (NIBR/HBV [NFR]) (2013-2015)

Publikasjoner

 • Ssanova, S., Hougen, M. & B.L. Sverre (2022). Å bygge broer. Helseressurser og sosial kapital blant eldre somaliere i Norge. Tidsskrift for omsorgsforskningVol.8, Utg.2. S. 30–44. https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.3

 • Sverre, B.L., Frisnes, H., Sandsleth, M. G. & Stenhammer, A. (2022).  «Jeg blir sett, bekreftet positivt, og det gir mot» – Psykososialt læringsmiljø i Akademisk
  språkkafé.
  Uniped, 45, nr. 1-2022, s. 27–38. https://doi.org/10.18261/uniped.45.1.4

 • Artikkel Aftenposten 28.09.21, s.26: Forsker: I Norge eldes innvandrere raskere enn andre

 • Artikkel Aftenposten nettavis 25.09.21 https://www.aftenposten.no/norge/i/mrLl80/forsker-de-hadde-god-helse-da-de-kom-men-i-norge-eldes-innvandrere-r

 • Intervju NRK Buskerud radio 28.09.21

 • Intervju Forskningsdagene 2021: https://www.forskningsdagene.no/artikler/savner-hjemlandet-ekstra-mye-som-gammel!t-12870

 • Frisnes, H., Sverre, B. L., Sandsleth, M. G., Stenhammer, A. & Jensen, L. H.
  (2020). Faglig og språklig utvikling hos studenter med norsk som andrespråk i Akademisk språkkafé – praktisk medvirkningsbasert aksjonsforskning. I S. Gjøtterud, H. Hiim, D. Husebø & L. H. Jensen (Red.), Aksjonsforskning i Norge, volum 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster (Kap. 14, s. 391–417). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.121.ch14

 • Sverre, B. L., Jensen, L. H., Stenhammer, A. S., Sandsleth, M. G. og H. Frisnes (2020). Sluttrapport AKADEMISK SPRÅKKAFÉ – ASK. Et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt. USN skriftserien nr. 54, 2020.

 • Sverre, B.L., Stenhammer, A., Sandsleth, M., Jensen, L.H., Frisnes, H. (2019). Delrapport 2 fra prosjektet Akademisk språkkafé for sykepleierstudenter - Et medvirkningsbasert aksjonsforsknings-prosjekt. USN skriftserien nr. 17, 2019.

 • Sverre, B.L., Stenhammer, A., Sandsleth, M., Jensen, L.H., Frisnes, H. (2019). Delrapport 1 fra prosjektet Akademisk språkkafé for sykepleierstudenter - Et medvirkningsbasert aksjonsforsknings-prosjekt. USN skriftserien nr. 15, 2019

 • Sverre, B. L. (2018). "Integrasjon som helsefremmende prosesser" I: Debesay, J. og Tschudi-Madsen, C. (red.) Migrasjon, helse og profesjon. Kap. 4, s. 60-77. Oslo: Gyldendal.

 • Sverre, B.L. (2018). Kjenner ikke igjen bildet av studenter med norsk som andrespråk - Universiteter og høyskoler har lovpålagt plikt til å ta ansvar for studenter som har norsk som andrespråk. Kronikk Khrono, 14.11.18. https://khrono.no/norsk-sprak-sykepleie/profesjonsstudenter-med-norsk-som-andresprak/248285

 • Hougen, M., Martinsen, A., Ssanova, S. og Sverre, B. L. (2018). Kronikk: "God helse for alle er et felles ansvar. Vi må legge til rette for gode fellesskap, også for eldre immigranter." Forskning.no 31.05.18. https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/05/god-helse-alle-er-et-felles-ansvar-eldre-immigranter-innvandrere

 • Sverre, Beate Lie. (2016). Migrasjon og helse - En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet. PhD avhandling UiO. Oslo: Universitetet i Oslo.

 • Sverre, Beate Lie, Solbrække, Kari Nyheim, Eilertsen, Grethe (2014). Stories of pain and health by elderly Pakistani women in Norway. Scandinavian Journal of Public Health 42, 15. P.96-97.

 • Sverre, Beate Lie. (2005). Disiplinering til et kall? Et antropologisk blikk på sykepleierutdanningen i den norske velferdsstaten. Hovedfagsoppgave. Oslo: Universitetet i Oslo.

Publikasjoner i Cristin