Beate Lie Sverre

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4212)
Jeg er sosialantropolog og sykepleier og underviser og forsker på temaene migrasjonshelse og kultursensitivt helsearbeid, helsefremming, helse- og velferdspolitikk , helsetjenesteutvikling for eldre, tverrprofesjonalietet og mangfold og kvalitet i høyere utdanning. Jeg deltar i forskningsgruppen USN Eldreforsk (https://www.usn.no/eldreforsk/) og i Senter for Omsorgsforskning (SOF) - Sør. Jeg veileder tre Phd-prosjekter om i) eldre innvandrere og psykisk helse (ROMEO-prosjektet), ii) hvordan støtte pårørende for hjemmeboende eldre (HEIME-prosjektet), iii) forhåndssamtalen med eldre i hjemmet.

Ansvarsområder

 • Studieretningsansvarlig for studieretningen Geriatrisk helsearbeid (MGER) i Master i klinisk helsearbeid (MKH)
 • Emneansvarlig: "Helsefremmende og personorienterte perspektiver på alderdommen" (MGER510)
 • Emneansvarlig: "Organsiering og helsetjenesteutvikling for eldre" (MGER530)
 • Fagmedansvarlig i samfunnsvitenskapelige emner (helse-og velferdspolitikk, migrasjonshelse, kultursensitivt helsearbeid, folkehelsearbeid, helsefremming, profesjonsteori tverrfaglighet) i bach sykepleie og radiografi
 • Campusleder Drammen og medlem av arbeidsutvalget i forskningsgruppen USN Eldreforsk
 • Faglig ansvarlig for veiledningstilbudet "Akademisk språkkafé - ASK" på tvers av campus
 • Leder av "Nasjonalt nettverk for flerspråklige sykepleierstudenter og sykepleiere"

Kompetanse

 • Migrasjon og psykisk helse
 • Kulturesensitivt helsearbeid
 • Mangfold og kvalitet i høyere utdanning
 • Helsefremming og folkehelse
 • Helsetjenesteutvikling for eldre
 • Helse- og velferdspolitikk 
 • Profesjonsteori og tverrprofesjonalitet
 • Medisinsk antropologi
 • Kvalitativ forskning; narrative etnografi, deltakende observasjon, aksjonsforskning
 • Vitenskapsfilosofi  

CV

Utdanning:

 • Ph.D. - UiO (2016) 
 • Sosialantropolog, Cand Polit  - UiO (2005) 
 • Sykepleier (1981)

Forskningsprosjekter:

 • Prosjektmedarbeider / medveileder i delstudien/PhD-prosjekt: "Sustainable family caregiving: Empowering family caregivers to older recipients of homecare" i NFR-prosjektet HEIME (nr. 320622): "More good days at home: Advancing health promoting practices in municipal healthcare services for older recipients of home care". (2021-2024) 

 • Prosjektmedarbeider / medveileder i PhD-prosjekt:«Forhåndssamtale med eldre i hjemmet» (Kreftforeningen, Dam.) (2021-2024)

 • Prosjektleder / hovedveileder i delstudien/Phd-prosjekt: "What are the implications of GP and municipal services on the structural vulnerabilities of older immigrants with MH/SUD?" i NFR-prosjektet ROMEO (nr.?): "Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?" (2020-2024)

 • Prosjektmedarbeider i pilotprosjektet: "Kompetanseutvikling i veiledning av sykepleierstudenter med norsk som andrespråk i praksisstudier i sykehjem." (2021-2022)
 • Prosjektleder "Akademisk Språkkafé - Et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt" (ISH/FHS/USN og biblioteket Drammen /USN. Des.-17 - des.-19.)
 • Ph.D. projekt: Migrasjon og helse - En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet. PhD avhandling UiO. (2009-2016)
 • Prosjektdeltaker evalueringsprosjekt EVASAM: "Evaluering av Samhandlingsreformen - St. meld. nr 49 og dens helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt i kommunene, spesielt i kommunder med mange immigranter." (NIBR/HBV [NFR]) (2013-2015)

Publikasjoner i Cristin