Hein Lindquist

Instituttnestleder
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5405)
Spesialområder: Flerpråklig pedagogikk, språkpolicy, språklig mangfold barnehage og skole, spesialpedagogikk

Ansvarsområder

Pågående faglig aktivitet 2023/24:

Instituttnestleder, veileder masterstudenter innen spesialpedagogikk og grunnskolelærerutdanninge, emneansvar og underviser spesialpedagogikk

Medlem integrerings- og inkluderingsutvalget USN

Tidligere prosjekt / faglig ledelse

 • Koordinator Fou-oppgave Grunnskolelærerutdanning
 • Prosjektleder forskningsprosjektet "Aksjoner og refleksjoner i profesjonsutdanning - ARP"
 • Fagutviklingsprosjektet Profesjonsfaglig digital kompetanse i spesialpedagogisk arbeid.

Undervisningsoppgaver 2021 / 2022

 • Spesialpedagogikk fordypning
 • Grunnskolelærerutdanning
 • Masteremne - pedagogikk som fag og vitenskap
 • Vit.met i MGLU utdanningen

Veiledningsoppgaver 2021 / 2022

 • Masteroppgaver i pedagogikk /spesialpedagogikk
 • Masteroppgaver i profesjonsrettet pedagogikk - grunnskolelærerutdanning
 • Masteroppgaver i begynneropplæring - grunnskolelærerutdanning
 •  

 

 

Kompetanse

Phd - pedagogikk "De yngste flerspråklige barna - språkbruk hjemme og i barnehagen"

Cand Paed Spec (embetseksamen i spesialpedagogikk)

Barnehagelærer, videreutdanning i veiledning, spesialpedagogikk og organisasjon/ledelse.

CV

2023 - d.d Universitetet i Sørøst-Norge. Nestleder institutt for pedagogikk

2016 - 2023  Universitetet i Sørøst-Norge. Universitetslektor i pedagogikk / phd kandidat

2014 - 2016   Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Høgskolelektor i pedagogikk / phd kandidat

2008 – 2014.  Høgskolen i Buskerud  Dekan fakultet for lærerutdanning

1999–2008  Høgskolen i Telemark Høgskolelektor i pedagogikk

1993–1999 Drammen Kommune Styrer Fjellhagen barnehage

1989–1993 Drammen Kommune Avdelingsleder  Småbarnsavdeling 0-3 år

Annet:

2011 - 2012: Medlem Rammeplanutvalg for revidert førskolelærerutdanning (Barnehagelærerutdanning)

2008 -2010: Nestleder styret Drammen kommunale barnehager KF

 

 

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter:

Lindquist. (2024). De yngste flerspråklige barna: Språkbruk hjemme og i barnehagen. University of South-Eastern Norway. https://hdl.handle.net/11250/3122314

Lindquist, H. (2022). Språkmangfold i familier og ulike flerspråklige praksiser i barns hjem. I M. Bjerklund & V. Nassira Essahli (Red.), Familiemangfold og profesjonsutøvelse i barnehagen. Universitetsforlaget. 

Lindquist, H. & Moxnes, A. R. (2021). Abduksjon og improvisasjon i forskning. Om møter med de yngste barna i barnehage og forskningsprosesser. I Ø. Elle & M. R. Nyhus (Red.), Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3år) (s. 101 - 121). Fagbokforlaget

Lindquist, H. (2019). Språkpedagogisk arbeid og de yngste flerspråklige barna. Norsk pedagogisk tidsskrift. (103)1-2 doi: 10.18261

Lindquist, H. & Garman, N.G. (2019). Toddlers and Their Translingual Practicing Homes.  International Journal of Multilingualism.  DOI: 10.1080/1490718.2019.1604712

Lindquist, Hein (2018) Barnehageansattes språkpraksis med flerspråklige 1–3-åringer. NOA norsk som andrespråk. Oslo: Novus Forlag vol 34 (1-2) side 10-40. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1557/1541

Osler, A. H., & Lindquist, H. (2018). Rase og etnisitet, to begreper vi må snakke mer om. Norsk pedagogisk tidsskrift, vol 1 side 26 - 38.  https://www.idunn.no/npt/2018/01/rase_og_etnisitet_to_begreper_vimaa_snakke_mer_om 

Lindquist, H. (2016). Minoriteter i barnehage og skole. Begrepsbruk i endring. I S. Laugerud, M. E. Moskvil, & E. Maagerø (Eds.), Flerkulturelt verskted. Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal Forlag.

Lindquist, H., & Osler, A. H. (2015). Navigating race and ethnicity in research: reflections on working with Norwegian schools. Race Equality Teaching.

Lindquist, H. (2014). Forord. I Madsen J, Biseth H “Må vi snakke om det” Oslo: Universitetsforl..

Jenssen, L. L., & Lindquist, H. (2013). Bruk av lese- og skrivemetode i grunnskolen: lydfargemetoden (978-82-8261-019-3).  Drammen, Hønefoss, Kongsberg:

Palm, K., & Lindquist, H. (2009). Læring i en flerspråklig skole : Tospråklig opplæring på barnetrinnet - et eksempel på en organiseringsmodell Minoritetselever i majoritetsskoler. Kartlegging, enkeltvedtak og orgnanisering (9788272063015).  http://hdl.handle.net/2282/860

Palm, K., & Lindquist, H. (2006). Organiseringen av opplæringen for språklige minoriteter i grunnskolen tiltak og begrunnelser. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 7(1), 54-68.

Huseby, R., & Lindquist, H. (2004). Forsøk med inntak av søkere direkte fra yrkesfaglig studieretning elektrofag til 3-årig ingeniørutdanning uten forkursved Høgskolen i Telemark.  

Lindquist, H., Thorbergsen, E., Strømmen, K., & Hansson, E. (2003). Kunnskapens tre har røtter... Praksisfortellinger fra barnehagen.  

Davidsen, A., & Lindquist, H. (2003). En vurdering av fagpraksis i samfunnsfag på allmennlærerutdanningen 2003: HiT.

Lindquist, H. (1998). Lekespråket til L1 og L2 barn i barnehagen: en studie av barnehagebarn med norsk som første- og andrespråk i samlek med barn eller voksne. Oslo: Universitetet.

 

Konferansepresentasjoner:

Lindquist, H & Garmann N.G. (2019 mai)Translingual practice in families with toddlers. Paper presentert på internasjonal konferanse: Multilingual Childhoods i Hamar, Norway, May 15-16 2019

Lindquist, H (2018 november) Læreres samtaler i klasserom med nyankomne minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. Paper NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring, Universitetet i Oslo 11. og 12. november 2018.

Lindquist, H. (2018 mai). En komparativ analyse av språkarbeid i danske og norske barnehager. Paper presented at the CEDIF- forskerseminar, København, Seminar 2. og 3. mai.

Lindquist, H. (2017 mai ). Flerspråklige barnehagebarn. Styrere og pedagogiske lederes prioriteringer - hva vektlegges. Paper presented at the CEDIF - forskerseminar, Roskilde. Seminar  

Lindquist, H. (2017 august). Flerspråklige barn i barnehagealder. Oppstartskonferanse Kompetanse for mangfold, Tønsberg. Gjesteforelesning  

Lindquist, H. (2016). Multilingual parents' perspectives on their toddler's linguisic upbringing. Paper presented at the The 4th NAFOL conference, Kristiansand. Konferanse  

Lindquist, H. (2016). Multilingual toddlers at home and in kindergarten. Paper presented at the The XIVth Nordic Symposium on Child Language 2016, Holmekollen Park Hotell. Konferanse  

Lindquist, H. (2016). Lek med språk fra 0 - 100: Flerspråklig lekenhet i et livsløpsperspektiv. Paper presented at the Kompetanse for mangfold i Buskerud, Drammen. Konferanse  

Lindquist, H. (2016). Flerspråklige smårollinger hjemme og i barnehagen. Paper presented at the Kompetanse for Mangfold, Gardermoen. Konferanse  

Lindquist, H. (2016). Flerspråklige smårollingers språkpraksiser. Paper presented at the Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk, Trondheim. Konferanse  

Lindquist, H. (2015). Raising childern to become multlilingual, international law and declarations. Paper presented at the Education in Multigcultural settings, the Struggle for Human Rights., London. Konferanse  

Lindquist, H. (2015). Raising children to become multilingual. Paper presented at the NORDAND 12, Hamar. Konferanse  

Lindquist, H. (2015). Raising children to become multilingual or multilingual toddlers. Paper presented at the Innovation, experimentation and adventure in early childhoods., Barcelona. Konferanse

Lindquist, H. (2015). Raising children to become multilingual. Code switching. Paper presented at the Issues of Multilingualsim in early childhood education: zero to six, Rome. Konferanse  

Lindquist, H., & Osler, A. H. (2015). Citizenship and diversity from a Norwegian perspective. Paper presented at the Education in Multigcultural settings, the Struggle for Human Rights., London. Konferanse

Lindquist, H. (2015). Flerspråklige elevers deltakelse i helklassesamtaler. Paper presented at the Kompetanse for mangfold. Drammen. Konferanse  

Lindquist, H. (2015). Flerspråklige smårollinger. Paper presented at the NORDAND 12, Hamar. Konferanse

Lindquist, H. (2014). Flerspråklghet i tidlig barndom. Paper presented at the Hvor går andrespråksforskningen?, Universitetet i Stavanger

Lindquist, H. (2010). Attracting and retaining diverse student teachers. Paper presented at the Teacher Education for Diversity Thematic Seminar. OECD/CERI, Brussel. Konferanse

Lindquist, H. (2007). Minoritetselevers deltakelse i læringssamtaler i "mainstream"-klasserommet. Paper presented at the Nordand 8, Helsingford. Konferanse  

Lindquist, H. (2006). "En klasselærers oppfatning av mainstream-klasserommet. Paper presented at the Noran 2006 Den andre forskerkonferansen i norsk som andrespråk, Universitetet i Oslo. Konferanse  

Palm, K., & Lindquist, H. (2004). Minoritetselever i majoritetsskoler. Kartlegging, enkeltvedtak og orgnanisering. Paper  Drammen, Forskningsdagene. Annet  

Palm, K., & Lindquist, H. (2004). Språklige minoriteter i majoritetsskolen.Organisering og skolens begrunnelser. Paper presented at the Den første forskningskonferansen om norsk som andrespråk, Hamar, Norge. Konferanse  

Lindquist, H., & Palm, K. (2004). Minoriteter i majoritetsskole Kartlegging, enkeltvedtak organisering. Paper presented at the FOU i Praksis 2004 Trondheim., Trondheim.

Lindquist, H., & Hansson, E. (2003). Praksisfortelling som forskningsmetode Konferanserapport fra konferansen FoU i Praksis 2002 nr 17 2003: NTNU Program for lærerutdanning.

Lindquist, H., & Hansson, E. (2002). Praksisfortellinger i lærerutdanningen Kunnskapens tre har røtter. Paper presented at the Nye Læringsformer., Metochi studiesenter, Lesvos, Hellas. Fagmesse  

 

Kronikker / populærvitenskapelig formidling:

Burner T og H. Lindquist (2018) Kompetanse for mangfold. Drammens Tidende 23.mai

Burner, T., Holmarsdottir, H. B., Lindquist, H., & Solbue, V. (2016). Overraskende fra Agenda. Dagsavisen, 5-6.

Lindquist, H. (2015). Å kunne flere språk er bra, også for små barn. Paper presented at the Kunnskap til lunsj, Drammen.

Burner, T., Biseth, H., Børresen, R., Lindquist, H., Lund, Å., Burner, T., . . . Solbue, V. (2015). Flerkultur-fokuset under årets valg Et kritisk blikk på Agendas policynotat om integrering. Dagsavisen Fremtiden, 37-37.

Lindquist, H., Osler, A. H., & Lybæk, L. (2014). Nasjonsbygging i skolen. Drammens tidende

Lindquist, H. (2009). Lekser og skolen : en kilde til å finne meningen med skolearbeid. Drammens tidende.

Lindquist, H. (2003). Ukritisk presentasjon av karakter-statistikk Uncritical presentation of statistic material of marks from secondary school, p. 18.

Lindquist, H. (2000). Integrerings- og tilbakevendingstiltak for flyktningebarn. Drammens Tidende

 

Faglige foredrag:

Lindquist, H. (2017). Grunnleggende norsk - ikke bare norsk (faget). Paper presented at the Lier Kommune. Seminar for utdanningsledere, Haugestad, Lier. Gjesteforelesning  

Lindquist, H. (2017). Hva sier forskning er GOD norskopplæring? Nyere forskning om flerspråklig kompetanse og implikasjonser for undervisning i voksenopplæringen. Paper presented at the Kompetanseheving lærere, Hokksund. Gjesteforelesning  

Lindquist, H. (2017). Kompetanse for mangfold. Arbeid i videregående opplæring. Paper presented at the Kompetanse for mangfold, Tønsberg. Konferanse  

Lindquist, H. (2017). Nyere forskning om flerspråklig kompetanse og implikasjonser for undervisning i voksenopplæringen. Paper presented at the Fagdager for lærere i voksenopplæringen, Sundvolden hotell.

Lindquist, H. (2017). Flerspråklige barnehagebarn - teoretiske perspektiv og språklige praksiser i hjem og barnehage. Paper presented at the Kompetanse for mangfold -barnehage, Oslo. Konferanse  

Burner, T., & Lindquist, H. (2017). Flerspråklighet i barnehager og skoler. Paper presented at the Kompetanse for mangfold, Svelvik. Konferanse  

Lindquist, H. (2016). Grunnleggende norsk, og fagspråk i skolen. Paper presented at the Workshop for lærere, Drammen. Workshop  

Lindquist, H. (2016). Dynamisk kartlegging og flerspråklige barn i barnehage. Paper presented at the Gjesteforeleser Bachelor i spesialpedagogikk, Notodden. Gjesteforelesning  

Lindquist, H. (2016). Flerspråklige smårollinger didaktiske konsekvenser. Paper presented at the Seminar tillitsvalgte Utdanningsforbundet Buskerud, Storefjell, Gol. Seminar  

Lindquist, H. (2015). Flerspråklige barn og elever i overganger. Bachelorstudenter Spesialpedagogikk, Notodden. Gjesteforelesning  

Lindquist, H. (2011). Flerspråklige elever og  faglæring. Klasseromsintereksjoner. Elev- lærerdialoger i klasserom. Gjesteforeleser i spesialpedagogikk, Gol. 

Lindquist, H. (2011). Kartlegging og sakkyndig vurdering av flerspråklige elever. Gjesteforeleser i spesialpedagogikk, Gol.

Lindquist, H. (2011). Migrasjonsrelaterte lærevansker - Flerspråklige elever i norsk skole. Gjesteforeleser i spesialpedagogikk, Gol.

Lindquist, H. (2011). Vold i nære relasjoner. Paper presented at the Likestillingsutvalget Buskerud Fylkeskommune, Drammen.

Lindquist, H. (2006). Strategier for språkstimulering overfor barn i førskolealder. Paper presented at the Minoritetsspråklige i barnehager, skole og voksenopplæring, Kongsberg. Konferanse  

Lindquist, H. (2003). Kunnskapens tre gror i barnehagen Praksisfortellinger -det teoretiske grunnlag. Paper Forskningsdager, Notodden og Drammen.

Lindquist, H. (2002). Evaluering som arbeidsform. Paper, Metochi studiesenter, Lesvos, Hellas. Annet  

Publikasjoner i Cristin