Hjørdis Hjukse

Hjørdis Hjukse

Visedekan
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Notodden (S-405)

Ansvarsområder

Visedekan for utdanning og studiekvalitet er delegert strategisk ansvar for utvikling og kvalitetssikring av utdanningene ved fakultetet. Visedekan har ansvar for god intern og ekstern strategisk samhandling. Visedekanen inngår i fakultetets ledergruppe og skal være en aktiv støttespiller for dekan og instituttlederne.

Visedekan skal, i samråd med dekan og instituttledere, lede utviklingen av utdanningsprogrammene ved fakultetet i samsvar med universitetets strategi, gjeldende lover, forskrifter, regelverk, avtaler og retningslinjer, og utvikle utdanninger/forskningsaktiviteter som er konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt.

Visedekan skal stimulere til faglig samarbeid på tvers av fakultetets institutter, fagområder og studiesteder innenfor utdanning og studiekvalitet, og med andre relevante fagmiljøer ved andre fakultet, og samhandle med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører.

Kompetanse

I bunn er jeg allmennlærer og har bakgrunn som lærer og leder i grunn- og videregående skole. Videre har jeg lang undervisningserfaring fra høyere utdanning, først som praksislærer og universitetslektor i pedagogikk, senere som førstelektor. Jeg har undervist i grunnskolelærerutdanningen, faglærerutdanningen, i praktisk-pedagogisk utdanning og i universitets- og høgskolepedagogiske emner. Videre har jeg ledet og deltatt i en rekke interne og eksterne faglige utviklingsprosjekt knyttet til digitalisering i høyere utdanning, utdanningsfaglig kompetanseutvikling og profesjonsfaglig digital kompetanse.  Etter fusjonen har jeg ledet arbeidet med å bygge opp eDU, enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet i USN.

Som lærer i skolen og som ansatt i en rekke ulike roller i høyere utdanning, har jeg utviklet særlig kompetanse innenfor: 

  • Organisasjonsutvikling
  • Utvikling av studier på campus og nett
  • UH-pedagogikk og utdanningsfaglig kompetanseutvikling 
  • Lærerutdanning
  • Prosjektledelse

Publikasjoner i Cristin