Jannike Ohrem Bakke

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-24)
Jeg ble ansatt på USN i 2011 (høgskolelektor: 2011-2013, førstelektor 2013-2019, førsteamanuensis i 2019, merittert underviser i 2021) Doktorgraden min handler om skriveundervisning i flere fag på 7. trinn. Jeg er cand. philol. og lektor med fagene nordisk (hovedfag), drama og tysk. Jeg har mange års erfaring fra videregående skole – som lektor og skoleleder og erfaring fra norsk og tysk grunnskole. Jeg har vært sendelektor ved universitetet i Køln.

Ansvarsområder

 • Master i litteraturdidaktikk
 • Master i norskdidaktikk (om lesing, skriving og muntlighet)
 • GLU 5-10
 • Etter- og videreutdanning for lærere (KFK) og Dekomp, særlig vekt på lesing og skriving
 • Profesjonsverksted
 • Profesjonskonferansen
 • Leder forskergruppa: Klasseromsforskning - kvalitet i utdanning
 • Fra 1.3.2020 og ut semesteret: Forskningsopphold i London og Winchester

Kompetanse

Jeg er lærer! Jeg har lang undervisningserfaring fra skolen, særkilt fra videregående. Jeg har etterutdanning innenfor skoleledelse og veiledningsfeltet. Jeg fikk status som merittert underviser i 2021. 

Jeg skriver! Jeg har et forfatterstudium i sakprosa (med fokus på læremidler/pedagogiske ressurser). Jeg  er medforfatter av et læreverk (læringsressurser) i norsk: "Safari" for grunnskolen og "Panorama" for videregående skole. Jeg har skrevet fagartikler og bokkapitler om emner innefor lesing, skriving, muntlighet og littertaurdidaktikk.

Jeg forsker og leder forskergruppen "Klasseromsforskning - kvalitet i undervisning" sammen med Fride Lindstøl: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/klasseromforskning/.

Jeg arbeier med GLU-programmet, "Det er lærer du skal bli". Det handler om "å undervise om å undervise": https://www.usn.no/det-er-larer-du-skal-bli/ og arbeider i profesjonverksted, en arena studenter og lærere  trener på å undervise  (og undervise om å undervise)

CV

Førsteamanuensis.

Prosjekt:

Leseløp. Diku, 2022-

Normprosjektet/ Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning: http://norm.skrivesenteret.no/ (2013-2016)

 

Priser/utmerkelser:

 • Utdanningskvalitetsprisen. Prosjektet “As if”.  Profesjonsverksted i lærerutdanningen. (2014) Pris utdelt av Kunnskapsdepartetmentet og NOKUT. Medvinnere F. Lindstøl, M. Moe og L. Karlsen
 • Status som merittert underviser ved USN, 2021

Verv: 

 • NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening): styremedlem, medlem av Internasjonalt utvalg, medlem av Læremiddelkomiteen og representant i valgkomiteen (fra 2020)
 • Studentrepresentant (vara) i Programutvalget for ph.d.-programmet i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES, USN)

Nettverk/forskergrupper:

Publikasjoner

Publikasjoner i 2022: 

Bakke (2022), J. O.  «Det jeg vil snakke om binder romanen til livet» – om skjønnlitterære, digitale leseoppdrag til Koke Bjørn. Nordic Journal of Literacy Research8(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3344

Bakke & Lindstøl: Undervisningens dramaturgi. Fortellinger og analyser fra klasserommet (bok, i produksjon, forvenetet des. 22)

Publikasjoner i 2021: 

 • Kverndokken, Bakke & Budal (red.). 101 grep om grammatikk. Om språket som system og språket i bruk. Fagbokforlaget. 
  •  
 • Bakke, J. O. & Kverndokken, K. (2021). "Søk på ordene sitrongul og melonrød på internett. Hvilke typer tekster opptrer de i?" – En studie av grammatikkoppgaver i lærebøker i norsk etter LK20. I Kverndokken, Bakke & Budal (red.):101 grep om grammatikk om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. Fagbokforlaget 
  •  
 • Bakke, J. O. & Lindstøl, F.  (2021). Grammatiske grep: 9, 18, 40, 41, 54 og 65. I Kverndokken, Bakke & Budal (red.):101 grep om grammatikk om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. Fagbokforlaget 
  •  
 • Bakke, J. O. & Kverndokken, K.:  Grammatiske grep: 58 & 96. I Kverndokken, Bakke & Budal (red.):101 grep om grammatikk om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. Fagbokforlaget 
  •  
 • Bakke, J. O. & Lindstøl, F.  (2021). Chasing fleeing animals – on the dramaturgical method and the dramaturgical analysis of teaching, Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre an Performance, DOI: 10.1080/13569783.2021.1885370
  •  
 • Bakke, J. O.  & Lindstøl, F. (2021). Ser du gorillaen i rommet? Om å undervise i observasjon ved bruk av fiksjonalisering. Jased. Temanummer for dramaturgi i en didaktisk kontekst.
  •  
 • Bakke, J. O. &  Lindstøl, F. (2021). "For a few minutes I could pretend I was someone else" – a study of multiple approaches to fiction reading activities. Jased. Temanummer for dramaturgi i en didaktisk kontekst. 
  •  
 • Bakke, J. O., Lindstøl, F. & Knudsen, K. N. (2021): Leder i et temanummer om dramaturgiske kontekster. Vol.5, Nr. 2.  Leder: Et temanummer om dramaturgi i didaktiske kontekster | Journal for Research in Arts and Sports Education (jased.net)
  •  
 • Bakke, J. O., Lindstøl, F. & Knudsen, K. N. (2021) (red.).Temanummer om dramaturgiske kontekster. Vol.5, Nr. 2. Vol 5 No 2 (2021): Dramaturgiske perspektiver på didaktiske kontekster | Journal for Research in Arts and Sports Education (jased.net)
  •  
 • Bakke, J. O. & Kverndokken, K. (2021). Muntlig bruk av språket. I: Bjercke, C. & Nygård, M. (red). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanninga 1-7. Universitetsforlaget, 2. utgave, s. 65-98
  •  
 • Bakke, J. O., Bueie, A. & Kverndokken, K. (2021). Den andre skriveopplæringa. I: Bjercke, C. & Nygård, M. (red). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanninga 1-7. Universitetsforlaget, 2. utgave, s. 173-204

 

Doktorgrad: 

 • 2019 Skriveforløpets dramaturgi : å iscenesette et skriveoppdrag — En kvalitativ studie av skriveundervisning i norsk, samfunnsfag og naturfag på 7. trinn, gjennomført i Normprosjektet​. Doktorgradsavhandling. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/258238

Andre sentrale publikasjoner: 

 • 2019 5 skrivegrep i: 101 ways to work with communicative skills. I: Burner, Carlsen & Kverndokken. Bergen: Fagboklaget. 

 • 2018 14 skrivegrep i boka: 101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprose i: Kverndokken, K. (red.), Bergen: Fagbokforlaget/LNU. Medforfattere: F. Lindstøl og M. Moe

 • 2018 "Det står jo ikke det jeg ser" - om barns visuelle tekstkompetanse i møte med bildeboka". i: Kverndokken, K. (red.)101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. (red.) (2018). Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie. Medforfatter: K. Kverndokken 

 • 2017 «Den skal tidlig krøkes – om bruk av visuelle metaforer og modeller som medierende redskap i en begynnende skriveundervisning» I: Askeland, N., Kverndokken, K. & Siljan, H. H. (red.) Kvalitet og kreativitet i klasserommet – ulike perspektiver på undervisning. Bergen: Fagbokforlaget. Medforfatter K. Kverndokken.

 • 2015 17 skrivegrep i boka: 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk i: Kverndokken, K. (red.), Bergen: Fagbokforlaget/LNU. Medforfatter: F. Lindstøl.

 • 2015 «Å forestille seg betyr å bruke fantasien til å tenke på noe som ikke fins. Introduksjon av skriveoppgaver på 7.trinn» i: Otnes, H. (red.). Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver. Bergen/LNU: Fagbokforlaget. Medforfatter: K. Skovholt.

 • 2015 «As if. Om profesjonsverksted på GLU» i Høihilder, E. K. og Gulbrandsen, O.A. (red.): Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Oslo: Gyldendal Akademiske. Medforfattere: F. Lindstøl og M. Moe

 • 2014 Å ‘late tanker’ med penn og tastatur – om Skrivehjulet og skriving somgrunnleggende ferdighet» i: Kverndokken, K. (red): 101 skrivegrep – om skriving, skrivestrategier og elevers tekstvalg (red.) (2014). Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie

 • 2014 «Muntlig bruk av språket» i Jansson, B. K og Traavik, H. (red.) (2014)  Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Oslo: Aschehoug. Medforfatter: K. Kverndokken

 • 2013 «Gutter leser faktisk». Artikkel. http://www.forskning.no/artikler/2013/mai/358050  Medforfatter:  J. O. Skålid

 • 2013 «Pay me, bitch! Om gutters lesing i videregående skole». I: Kverndokken, K: Gutter og lesing. Bergen: Fagbokforlaget. Medforfatter: M. Moe