Klasseromforskning – kvalitet i undervisning

Forskergruppas overordnede mål er å rette søkelys på hva som kjennetegner kvalitet og kreativitet i undervisning i skole og lærerutdanning.


I senere års stortingsmeldinger, offentlige utredninger og evalueringsprogrammer har kvalitet i skolen og hvordan elevenes og studentenes læring skjer, vært drøftet.

I St.meld. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen uttrykkes det for eksempel bekymring «for at kvaliteten på viktige områder av norsk grunnopplæring ikke er god nok. Det er spesielt alvorlig at elevenes ferdigheter svekkes, samtidig som kravene til kompetanse øker …». I NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser og NOU 2014: 7 Elevens læring i fremtidens skole er man blant annet opptatt av hvordan læring skjer, hva som fremmer elevenes læring og på hvilke måter elever deltar i og forstår læringsprosesser.  

I Kunnskapsdepartementet (2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning etterspørres forskning på undervisningskvalitet. Profesjonsverkstedet, som er en arena for denne forskninsgruppen, er spesifikt nevnt i Meld. St. 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50). Profesjonsverkstedet fikk NOKUTs utdanningspris i 2014.

 

I forlengelsen av dette er det et kontinuerlig behov for praksisnær forskning omkring kvalitetskultur i skolen og lærerutdanningen. Betegnende nok er strategien for videreutdanning av lærere kalt Kompetanse for kvalitet. Samlet kan en si at senere års statlige utredninger om elevers læring i framtidas skole og statlige satsinger for kompetanseløft i skolen danner et bakteppe for den klasseromforskning om kvalitet i undervisning som denne forskergruppa har som forskningsfelt. 

Forskningsfelt

I klasseromforskning vil forskeren observere, undersøke og analysere det som foregår i undervisning og læring i klasserommet og diskutere begrepene kvalitet og kreativitet. Forskergruppa orienterer seg mot:

 • kvalitet og kreativitet i undervisning og læringsformer og forske på læringsressurser og læreprosesser som kan bidra til sammenheng mellom utdanningsvitenskap, didaktikk og praktisk lærerarbeid.
 • teoretiske perspektiver på gode undervisningsformer og kvalitetsbegrep
 • hva som hemmer, fremmer og videreutvikler kvalitetskultur i skole og utdanning
 • strategiske valg av undervisnings- og vurderingsformer
 • interaksjon mellom lærer og elev og elev–elev, lærer- og elevroller

Forskere og nettverk

Forskergruppa består av forskere og undervisere fra flere fagfelt på USN, knyttet til ulike undervisningsprogram – fra masterstudier til grunnutdanninger. Vi samarbeider med andre forskergrupper og institusjoner om enkeltpublikasjoner. Gruppa ledes av Jannike Ohrem Bakke og Fride Lindstøl.

Aktivitet og planer

Det overordnede målet er – gjennom klasseromforskning – å rette søkelys på hva som kjennetegner kvalitet og kreativitet i undervisning.

Forskergruppas mål er for det første å arbeide med vitenskapelige publikasjoner, der målgruppa er studenter, lærere, lærerutdannere og forskere.

Fra høsten 2018 arbeider forskergruppen med tre områder: 

1. Undervisningskvalitet i grunnskolen

 • Empatisk lesing (Bueie, Bakke, Lindstøl, Moe)
 • Matematikkdidaktikk (Kverndokken, Karlsen, Klaveness, Lindstøl Fauskanger)
 • Engelsk didaktikk (Kverndokken, Burner, Karlsen)

2. Undervisningskvalitet i lærerutdanning

 • Forskningsprogrammet «Det er lærer du skal bli ...» (Bakke, Karlsen, Klaveness, Lindstøl, Bueie & Moe (i samarbeid med Madsen, Bjerkholt, Olsen, Ørbeck & Kindeberg)

3. Undervisningens dramaturgi og dramaturgiske analyser av undervisning

 • Dramaturgiske analyser – vitenskapsteoretisk tilnærming (Bakke & Lindstøl)
 • Dramaturgiske modeller og begrep i undervisningskontekster (Lindstøl & Bakke).

Publikasjoner

Kverndokken, K.; Askeland, N. & Silja, H. H. (Red.). "Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning" (2017). Bergen: Fagbokforlaget/LNU).

101-serien av Kverndokken, K. (Red.):

 • 101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. (2012). Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie
 • 101 skrivegrep – om skriving, skrivestrategier og elevers tekstvalg. (2014). Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie
 • 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på – om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. (2016). Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie
 • 101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. (2018). Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie   

Under arbeid: Bøker om digitaldidaktikk, matematikkdidaktikk og engelskdidaktikk (i 101-serien) er under arbeid.

Aktiviteter

 • «Det er lærer du er», Profesjonskonferansen. Vi arrangerer en årlig lærerkonferanse (siden 2015), der målet er å skape en god, faglig arena for lærere og skoleledere, som vil oppdatere seg på relevant skolefaglig forskning, styrke læreridentiteten, gi faglig inspirasjon og debattere framtidas skole. Neste konferanse er onsdag 19.9.19.
 • Arbeider med å skape arenaer der forskere, lærerutdannere og praksisfeltet møtes og arbeide for en integrert lærerutdanning, dvs. som har god sammenheng mellom teori og praksis. Det gjør vi på arenaen Profesjonsverkstedet, som er knyttet til GLU-programmet "Det er lærer du skal bli"
 • Arbeider med etterutdanningstilbud/kurspakker til skolens lærere og lærerutdannere