Klasseromforskning – kvalitet i undervisning

Forskergruppas overordnede mål er å rette søkelys på hva som kjennetegner kvalitet og kreativitet i undervisning.


I senere års stortingsmeldinger, offentlige utredninger og evalueringsprogrammer har kvalitet i skolen og hvordan elevenes læring skjer, vært drøftet.

I St.meld. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen uttrykkes det for eksempel bekymring «for at kvaliteten på viktige områder av norsk grunnopplæring ikke er god nok. Det er spesielt alvorlig at elevenes ferdigheter svekkes, samtidig som kravene til kompetanse øker …».  

I NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser og NOU 2014: 7 Elevens læring i fremtidens skole er man blant annet opptatt av hvordan læring skjer, hva som fremmer elevenes læring og på hvilke måter elever deltar i og forstår læringsprosesser.      

I forlengelsen av dette er det et kontinuerlig behov for praksisnær forskning omkring kvalitetskultur i skolen. Betegnende nok er strategien for videreutdanning av lærere kalt Kompetanse for kvalitet. Samlet kan en si at senere års statlige utredninger om elevers læring i framtidas skole og statlige satsinger for kompetanseløft i skolen danner et bakteppe for den klasseromforskning om kvalitet i undervisning som denne forskergruppa har som forskningsfelt. 

Forskningsfelt

I klasseromforskning vil forskeren observere, undersøke og analysere det som foregår i undervisning og læring i klasserommet og diskutere begrepene kvalitet og kreativitet. Det vil være aktuelt for forskergruppa å orientere seg mot:

  • kvalitet og kreativitet i undervisning og læringsformer og forske på læringsressurser og læreprosesser som kan bidra til sammenheng mellom utdanningsvitenskap, didaktikk og praktisk lærerarbeid.
  • teoretiske perspektiver på gode undervisningsformer og kvalitetsbegrep
  • hva som hemmer, fremmer og videreutvikler kvalitetskultur i skolen
  • strategiske valg av undervisnings- og vurderingsformer
  • interaksjon mellom lærer og elev og elev–elev, lærer- og elevroller

Forskere

Forskergruppa består av forskere og undervisere fra flere fagfelt på HSN, knyttet til ulike undervisningsprogram – fra masterstudier til grunnutdanninger. Gruppa ledes av Kåre Kverndokken med Jannike Ohrem Bakke og Fride Lindstøl som nestledere.

Aktivitet og planer

Det overordnede målet er – gjennom klasseromforskning – å rette søkelys på hva som kjennetegner kvalitet og kreativitet i undervisning.

Forskergruppas mål er for det første å arbeide med vitenskapelige publikasjoner, der målgruppa er studenter, lærere, lærerutdannere og forskere. Første publikasjon "Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning" utkom vår 2017 (Fagbokforlaget/LNU). Redaksjonsgruppa besto av Norunn Askeland, og Kåre Kverndokken. Fire nye publikasjoner er under planlegging: Bøker om litteraturdidaktikk, matematikkdidaktikk og digitaldidaktikk (har forlagskontrakt) og bok om engelskdidaktikk (alle i 101-serien).

For det andre skal forskergruppa skape arenaer der forskere, lærerutdannere og praksisfeltet møtes og arbeide for en integrert lærerutdanning, dvs. som har god sammenheng mellom teori og praksis. Jannike Ohrem Bakke og Fride Lindstøl fra forskergruppa har i den anledning sendt en NFR-søknad på utlyste midler rettet mot GLU-utdanningene. Videre skal gruppa arbeide for å gi etterutdanningstilbud til skolens lærere.

For det tredje arbeider gruppa med en årlig profesjonskonferanse, der målet er å skape en god, faglig arena for lærere, som vil oppdatere seg på relevant skolefaglig forskning, styrke læreridentiteten, gi faglig inspirasjon og debattere framtidas skole. En todagers konferanse ble avholdt i 2015, en endagers i 2016 med tema: muntlighet. Annethvert år er planen å arrangere en todagers konferanse eksternt og en endags konferanse på campus Vestfold. For 2018 er konferansedagen lagt til onsdag 19. september. Faglige ansvarlige er Fride Lindstøl, Jannike Ohrem Bakke og Mette Moe.