Jonn Syse

Timelærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Kompetanse

Faglig interesse, nåværende undervisnings- og forskningsområde

 • Evalueringsforskning.
 • Forskningsmetode og statistikk.
 • Handlingsorientert forskningssamarbeid.
 • Folkehelsearbeid.
 • Mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Habilitering og rehabilitering.
 • Helsepedagogikk.
 • Ledelse.
 • Prosjektledelse.

CV

Utdanning:

 • 2003 Prosjektledelse (5VT), Høgskolen i Vestfold
 • 1998 Veilednings- og høgskolepedagogikk (5VT), Høgskolen i Østfold
 • 1991 Bedriftsøkonom (20VT), Bedriftsøkonomisk institutt, Sandefjord
 • 1978 Embetseksamen i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 1971 Realfagstudier, matematikk, fysikk, statistikk, Universitetet i Oslo

Arbeid på høgskolen:

 • H2010- Høgskolelektor og forsker, ansvarlig for masteroppgavemodulen, master i helsefremmende arbeid
 • H2010 Kst. instituttleder Institutt for helsefremmende arbeid (2 mnd)
 • 2007-2010 Studieleder videreutdanninger og master i helsefremmende arbeid (50 – 80 %). Forsker og lektor (20 – 50 %)
 • 2003-2007 Høgskolelektor, fast oppdragsstilling, Høgskolen i Vestfold, avd. helsefag

Verv og komiteer (siste ca. 15 år)

 • Plasstillitsvalgt og styremedlem/ sekretær i Forskerforbundet, HiVe/HBV/HSN (2005-2007, 2010-)
 • Medlem i Høgskolens Likestillings- og inkluderingsutvalg (2008-2012)
 • Forskningsutvalget Sykehuset i Vestfold HF. Medlem. Fra 15.5.03-1.2.04 leder av utvalget
 • Medlem i Helse Sørs utredningsgruppe for kronikeromsorgen (2004). Rapport fra arbeidet foreligger

 

Publikasjoner

Artikler (nyeste først):

Nordsteien, A, Horntvedt, ME, Syse, J (2017) Use of research in undergraduate nursing students' theses: A mixed methods study. Nurse Education Today, 56 (2017) 23-28.

Torp, S, Syse, J (2017) Er selvstendig næringdrivende en oversett gruppe i arbeidsrettet rehabilitering etter kreft? Mars 2017. Best practice Onkologi og hematologi.

Torp, S, Syse, J, Paraponaris, A og Gudbergsson, S (2016) Return to work among self-employed cancer survivors. J Cancer Surviv. Published online 12.11.16. DOI 10.1007/s11764-016-0578-8

Nafstad, I T, Midje, H H, Torp, S og Syse, J (2015) Arbeidsmiljøets betydning for jobbengasjement og helse blant mellomledere i kommunal sektor. Magma. 2/2015. Fagartikkel

Midje, H H, Nafstad, I T, Syse, J and Torp, S (2014) Workaholism and Mental Health Problems Among Municipal Middle Managers in Norway. Journal of Occupational and Environmental Medicine. Volume 56, number 10, DOI: 10.1097/JOM.0000000000000223

Andvig E, Syse J og Severinsson E (2014) Interprofessional collaboration in the mental health service in Norway. Nursing Research & Practice. http://dx.doi.org/10.1155/2014/849375.

Syse, J og Torp, S (2007) Masterstudium i helsefremmende arbeid - et studium også for sykepleiere i eldreomsorgen. FGD-nytt / NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens.

Syse, J (1996) Liten grunn til å legge vekt på SSBs tall og konklusjoner Milepælen Årg. 7, nr 4

Rapporter/ notater etc (alfabetisk etter førsteforfatter)

Andvig E, Syse J, Iversen PE, Vik L (2011) Forskningsprosjektet Miljøterapi ”Når rammene løses opp” – Smidige overganger mellom kommune og DPS. HiVe Rapport 2/2011. ISBN: 978-82-7860-225-6 (148s)

Andvig E, Jahre E, Syse J og Maan F (2009) Forskningsprosjektet Miljøterapi ”Når rammene løses opp” – Miljøterapeutiske samtaler. Rapport (46s)

Fløtten T, Grønningsæter A, Gustavsen K, Kavli HC, Nielsen R, Syse J og Torp S (2009) Cancer and living conditions. Summary of findings from a study among people with cancer in Norway. Oslo: Fafo. Fafo-rapport 2009:42.

Fløtten T, Grønningsæter A, Gustavsen K, Kavli HC, Nielsen R, Syse J og Torp S (2009) Kreft og levekår. Et sammendrag. Oslo: Fafo. Fafo-rapport 2009:06

Fløtten, T, Torp, S, Kavli HC, Nielsen R, Syse J, Grønningsæter A, Gustavsen K (2008) Kreftrammedes levekår. Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte. Oslo: Fafo. Fafo-rapport 2008:47 (170s)

Grønningsæter, AB, Tvetene, KG, Nielsen, R, Syse, J, Fløtten, T og Torp, S (2007) "Vanvittig mye å finne ut av". Kreftrammedes opplevelser av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen. Oslo: Fafo-rapport 2007:37 (90s)

Gundersen, A og Syse, J (2000) Hva mener vernepleiere om sin kompetanse? - En undersøkelse blant vernepleiere utdannet ved høgskolen i Østfold i 1995 -1997 Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Østfold. Rapport

Gustavsen K, Grønningsæter AB, Fløtten T, Nielsen R, Syse J og Torp S (2008) Barn og unge i kreftrammede familier. Oslo. Fafo-rapport 2008:38 (50s)

Hovland-Hegg I, Brekke M, Syse J og Andvig E (2009) Forskningsprosjektet Miljøterapi ”Når rammene løses opp” – Miljøterapiens verdigrunnlag og innhold. HiVe Notat 1-2009, ISSN: 0808-131X (38s)

Kleppe, L, Nilsen, S og Syse, J (2010) Evaluering av tiltaket ”Røtter og Vinger” i regi av Foreningen Voksne for Barn. Henær-rapport mars 2010 (15s)

Lorentzen, C, Syse, J og Bjørnstad, E (2013). Hvordan fremme godt samarbeid mellom kommunale og frivillige aktører om frilufstlivstiltak? Høgskolen i Vestfold. Skriftserien Rapport 1/2013. ISSN: 0807-0806. (20s)

Nilsen S og Syse, J (2009) Evaluering av stillingen som Tilrettelegger for Individuell Plan ved Tjenestekontoret i Nøtterøy. HiVe/ Henær. Rapport

Sjømæling, B, Evensen, S og Syse, J (2004) Aspergerprosjektet : et samarbeidsprosjekt mellom Habiliteringstjenesten i Vestfold, Glenne autismesenter, tre kommuner i Vestfold og Autismeenheten, UIO : sluttrapport..Tønsberg: Sykehuset i Vestfold, Klinikk Tønsberg

Solheim, I, Syse, J og Berge AR (2007) Sluttevaluering fire nettverk i kommuneprogrammet "Samsynt og Framsynt". Horten, Bergen: Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Bergen, Rehab-Nor. Rapport (54s)

Syse, J (2015) Enestående familier.  En evaluering av prosjektet basert på analyse av transkriberte fokusgruppeintervjuer. Rapport HBV, juni 2016 på oppdrag av Sandefjord kommune og IOGT. 30 sider

Syse, J og Bjørnstad, E (2015). Læringsmiljø og  gjennomføring  i videregående skole. HBV skriftserien 15/2015. 40 sider.

Syse, J og Bjørnstad, E (2013) Prosjekt helsefremmende skoler i Østfold. Sluttrapport fra evalueringen. Høgskolen i Vestfold. Rapport. (25 s)

Syse, J og Lorentzen, C (2013). Aktiv i friluft. Samarbeid og samhandling mellom frivillige organisasjoner og aktører med ansvar for folkehelsetiltak. Høgskolen i Vestfold. Rapport. (17 s)

Syse, J og Lorentzen, C (2012) Folkehelsearbeid i videregående skoler. Resultater fra to fokusgruppeintervjuer. Høgskolen i Vestfold. Arbeidsnotat. (12 s)

Syse, J (2012) Prosjekt helsefremmende skoler i Østfold. Underveisrapport om evalueringsdesign og resultater fra datainnsamling høsten 2012. Høgskolen i Vestfold. Rapport (15 s)

Syse, J (2012) Prosjektet Trygg Oppvekst. Evaluering av elevenes opplevelse av endring i livskvalitet. Rapport.

Syse, J og Solberg, J (2009) Styrket samhandling gjennom gjensidig hospitering 1. og 2. linjetjenesten. En evalueringsrapport. Oppdrag for Undervisningssykehjem i Helseregion Sør. Nygård Undervisningssykehjemmet for Vestfold. Rapport juni 2009 (32s)

Syse, J (2008) Rapport om forskningsoppfølging av “Kicking the Habit”. Oppdragsgiver Skien kommune. Høgskolen i Vestfold (15s)

Syse, J (2007) Følgeevaluering av nettverket Plan for personer med behov for koordinerte tjenester. Rapport for 2006. Høgskolen i Vestfold (28s)

Syse, J og Hansen, T.A (2007) Rapport fra pilotprosjekt: Samarbeidsmodell Bufetat - HVE - kommuner, region sør. Utredningsprosjekt. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Rapport (16s)

Syse, J (2007) Følgeevaluering av LOS-prosjektet. Et forprosjekt for utprøving av samarbeid mellom aktørene rundt ungdom som faller ut eller står i fare for å falle ut av skole eller rekruttering til yrkeslivet i Holmestrand og Nøtterøy. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Henær-rapport unummerert (25s)

Syse, J (2006) "Og bedre skal det bli-" : om bemanningsforskjeller mellom Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold : en undersøkelse av 4 sengeposter ved sykehusene. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Henær-rapport 6/2006

Syse, J (2006) Følgeevaluering av nettverket "Plan for personer med behov for koordinerte tjenester" : framdriftsrapport første halvår 2006. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Rapport (4s)

Syse, J (2006) Følgeevaluering av nettverket "Plan for personer med behov for koordinerte tjenester" : rapport for 2005. Tønsberg: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Rapport (25s)

Syse, J og Bjørnstad, E (2006) Rapport fra dialogkonferanse : levekårsutfordringer i Holmestrand kommune Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Henær-rapport 5/2006

Syse, J og Andvig, E (2004) Evaluering og oppfølging av folkehelseutdanningen i Oppegård : rapport fra dialogkonferanse. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Henær-rapport 1/2004

Syse, J, Gundersen, A og Martinsen, AK (1997) "Vernepleierutdanning - deltid og/eller desentralisert : en evalueringsrapport om deltidsutdanningene ved HIØ, avdeling for helsefag, Vernepleierutdanningen. Fredrikstad: Høgskolen i Østfold avd. helsefag, Arbeidsrapport 1997:3.

Syse, J (1994) Behov for fagpersonell i arbeidet med psykisk utviklingshemmede i Buskerud, Telemark og Vestfold: Rapport. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold

Syse, J (1989) Kartlegging av tilsyn, avlastning og bruk av avtaler i fosterhjem. En spørreskjemaundersøkelse blant medlemmer i Norsk fosterhjemsforening årsskiftet 1988/1989.  Norsk fosterhjemsforening. Sluttrapport.

Syse, J (1985) Fosterhjem og hjelpeapparatet”. Spørreskjemaundersøkelse til 450 fosterhjem. Norsk Fosterhjemsforening. Rapport.

Syse, J (1981) Fosterforeldres arbeidssituasjon. Forskningsrapport. Oslo: Sosialdepartementet

Syse, J (1981) Barn og unge i fosterhjem” Oslo: Sosialdepartementets småskriftserie nr 14/1981

Syse, J (1978) Linde skole for bevegelseshemmede - en miniundersøkelse av elevenes bo- og arbeidssituasjon etter endt skolegang. Rapport. Oslo: Handikapforbundet

Kronikker

Andvig E og Syse J (2011) Forskningssamarbeid mellom praktikere og forskere. Tønsbergs Blad, juni 2011.

Syse, J (2007) Rehabiliteringsarbeidet i kommunen – kan det planlegges? Tønsbergs Blad uke 40/2007.

Syse, J (2007) Gi barn og unge opplevelse av mestring og egen nytteverdi. Tønsbergs Blad uke 25/2007.

Syse, J (2006) - og bedre skal det bli! Tønsbergs Blad uke 44/2006.

Torp, S, Syse, J og Fløtten, T (2009) Kreftrammedes økonomi er god - Men mange er misfornøyd med støtten fra det offentlige. Tønsbergs Blad 27.05.09.

Torp, S og Syse, J (2009) Kreftrammede klarer seg bra i arbeidslivet! Tønsbergs Blad 07.05.09.

Annet

Andersen, G, Haagaas, I og Syse, J (2003). Oversettelse og tilpasning av registreringsskjema for CP. Fra SCPE Collaborative Group. Surveillance of cerebral palsy in Europe: A collaboration of cerebral palsy surveys and registers. Dev Med Child Neuro. 2000; 42:816-824. Januar 2003.

Torp, S., Skaflestad, T og Syse, J (2006)  Kan data fra Statoils Avdelingsvise Helse- og Arbedsmiljøkartlegging (AHA) nyttes i forskning? I Morken, T., Bråtveit, M., Moen, BE., (red.) HMS-petroleum: fysisk arbeidsmiljø og helse. Universitetet i Bergen/ UNIFOB

Torp, S, Fløtten, T og Syse, J (2009) Factors associated with work changes among cancer survivors. 6th Nordic Health Promotion Research Conference, Gøteborg, (2009) Abstract

Foredrag etc.

2011 Høgskolen i Østfold. SOPP-konferansen (Samarbeid om profesjonell praksis). Samarbeid høgskole og prakisfelt – erfaringer fra Høgskolen i Vestfold. Fredrikstad 21. oktober 2011.

2008 Telemark rehabiliteringssenter. Temadag om rehabilitering. Rauland, 5. februar 2008

2008 Foredrag på BUFF-konferansen 2008. LOS-prosjektet - Et forsøk på å forebygge at ungdom faller ut av skole og arbeidsliv. Sandefjord, 20. mai 2008

2007 Foredrag på Opplæring for kommuneansatte i Drammen kommune. Menneskesyn og verdier i kommunehelsetjenesten. Rehabilitering. Drammen, 15. november 2007