Jorunn Spord Borgen

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Notodden (C-110)

Ansvarsområder

 • 2022-2025: Prosjektleder, Evaluering av de praktiske og estetiske fagene i fagfornyelsen LK20 – oppdragsgiver Utdanningsdirektoratet. 

 • 2022-26: Leder av forskningsprojektet Følgeforskning LUPE, USN.

 • 2023-2030: Leder av forskningsprosjektet Kroppsøvingsfaget - historiske perspektiver. Samarbeid mellom USN og HVL.

 • 2023-2030: Leder av forskningsprosjektet De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning

 • Prosjektleder for Rethinking Physical education for the future. A comparative study of transnational development of bodily learning dimensions. Samarbeid mellom Japan, Sør Korea, USN og HVL. 

 • Delprosjektleder for NFR FINNUT-forskningsprosjektet pARTiciPED - et forskningsprosjekt som fokuserer på å styrke lærerstudenter i tverrsektorielle samarbeid. Den kulturelle skolesekkens samarbeid med norske skoler vil tjene som eksempel i prosjektet.
 • Delprosjektleder i NFR forskningsprosjektet  CLASS - Comparisons of Leadership Autonomy in School districts and Schools (2021-2024). https://www.usn.no/forskning/prosjekter/prosjekter-finansiert-av-forskningsradet/comparisons-of-leadership-autonomy-in-school-districts-and-schools-class/
 • 2021-2023: Prosjektmedlem I arbeidspakke 4 i RE-POSE Renewed perspectives on research use in education https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/repose
 • Prosjektmedlem i den forskningsbaserte evalueringen ULF - Utbildning, lärande och forskning. Försöksverksamhet med praktiknära forskning i Sverige (2018-2022). 
 • Prosjektmedlem i NFR forskningsprosjektet REPOSE - Renewed perspectives on research use in education (2020-2024). https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/repose 
 • Medlem i forskergruppen Embodied making and learning (EMAL), del av ledergruppen i EMAL-LU 
 • Veileder PhD stipendiater og masterstudenter

Ekstern aktivitet:

Nylig avsluttet: 

Kompetanse

The expertise is studies in physical education and arts and cultural education, in kindergarten, primary and secondary education and in higher education, the relationship between policies, professional development and practices in kindergarten and school. Prof. Borgen has built research capacity through research leadership at Oslo Metropolitan University, The Nordic Institute for Studies in Innovation,
Research and Education (NIFU), as special advisor for Research Council Norway (RCN), through phd- programmes and member of boards. 

Publikasjoner

Birkelund, I., Midthaugen, P., & Borgen, J. S. (2024). Newly Graduated Physical Education Teachers’ Experiences of and Readiness for Professional Practice: A Scoping Review. Journal for Research in Arts and Sports Education8(1), 20–38. https://doi.org/10.23865/jased.v8.5846

Sondre Sæther, Jorunn Spord Borgen & Petter Erik Leirhaug (2023) Structuring play in physical education, Sport, Education and Society, https://doi.org/10.1080/13573322.2023.2283782

Borgen, J. S. & Hallås, B. O. (2023). Conceptualisations in the nexus of cross-sector partnerships. History of arts and culture and physical activity extra-curricular programmes in Norwegian schools. In T. S. Prøitz., P. Aasen & W. Wermke (Eds.). From Education Policy to Education Practice. Unpacking the Nexus. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-36970-4

Borgen, J. S., Murtnes, Å, Bergsland, J. E., Bottolfs, M., Carlsen, K., Husebø, Ø., Moen Ouff, S., Randers-Pehrson, A., Møller-Skau, M., Thorrud, S., Bråthen Weum, K. & Ørbæk, T. (2023). De praktiske og estetiske fagene i læreplaner for fagene – fagtradisjoner, fornyelse og endring frem mot LK20 (Delrapport 1. Evaluering av fagfornyelsen i fire fag). USN Rapportserie, nr 130. Universitetet i Sørøst-Norge.

Borgen, J. S., Murtnes, Å, Bergsland, J. E., Bottolfs, M., Carlsen, K., Husebø, Ø., Moen Ouff, S., Randers-Pehrson, A., Møller-Skau, M., Thorrud, S., Bråthen Weum, K. & Ørbæk, T. (2023). Praksis i de praktiske og estetiske fagene i læreplaner for fagene i LK20 (Delrapport 2. Evaluering av fagfornyelsen i fire fag). USN Rapportserie, nr 131. Universitetet i Sørøst-Norge.

Borgen, J. S. & Engelsrud, G. (2023) On investigating phenomena without losing sight of them: The dialectics of observation and the phenomenological gaze in a kindergarten setting, International Journal of Social Research Methodology, DOI: 10.1080/13645579.2023.2223065  

Borgen, J. S. & Hallås, B. O. (2023). Conceptualisations in the nexus of cross-sector partnerships. History of arts and culture and physical activity extra-curricular programmes in Norwegian schools. In T. S. Prøitz., P. Aasen & W. Wermke (Eds.). Unpacking the policy and practice nexus: Educational structure and agency revisited. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-36970-4

Skjelbred, B. H., & Borgen, J. S. (2023). Formingsforskning i en ny tid? : En undesøkelse om formingsforskning, kunnskapsutvikling og endring i faget Kunst og håndverk. FormAkademisk16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4813 

Prøitz, T. S.; Rye, E.; Borgen, J. S.; Barstad, K.; Afdal, H.; Mausethagen, S. & Aasen, P. (2022). Utbildning, lärande, forskning: Slutrapport från en utvärderingsstudie av ULF-försöksverksamhet. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge, 87. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2990745 

Sæther, S., Borgen, J. S., & Leirhaug, P. E. (2022). Lek i læreplanen i kroppsøving - historisk konseptualisering. Acta Didactica Norden16(3), 24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8977 

Karlsen, M. L., Skarpenes, O., & Borgen, J. S. (2022). Standardisering av WHO-anbefalingen for fysisk aktivitet for barn og unge og konsekvenser for praksis i norske skoler. Acta Didactica Norden16(1), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8983

Engelsrud, G., Gyring, J., Sæle, O., Hallås,B. O., & Borgen, J. S. (19.7. 2022). Karakterer i kroppsøving er ikke irrelevant. Forskning.no. https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-debattinnlegg-meninger/karakterer-i-kroppsoving-er-ikke-irrelevant/2055831

Ruud, L. C., Borgen, J. S., & Engelsrud, G. (2022). «Relevant for livet og skolekvardagen». En analyse av relevansbegrepets inntog i Den kulturelle skolesekken. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 25(1), pp 95 - 112. https://doi.org/10.18261/nkt.25.1.7 

Bråten, I., & Borgen, J. S. (2022). Generasjon 2.0: Mannlige lærere i kunst og håndverk. Acta Didactica Norden16(1), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8805 

Aarskog, E., Barker, D. & Borgen, J. S. (2021) ‘When it’s something that you want to do.’ Exploring curriculum negotiation in Norwegian PE, Physical Education and Sport Pedagogy, DOI: 10.1080/17408989.2021.1934660

Løndal, K., Borgen, J. S., Hallås, B. O., Moen, K. M., Gjølme, E. G. (2021). Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019 [Research for the future? An overview study of empirical research on the Norwegian school subject physical education in the period 2010-2019]. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(3). https://doi.org/10.23865/jased.v5.3100

Borgen, J. S., Løndal, K., Moen, K. M., Aasland, E., & Lyngstad, I. K. (2021). Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis14(3), 58-79. https://doi.org/10.23865/up.v14.2486

Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds) (2021). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill-Sense Open Access. https://doi.org/10.1163/9789004445666

Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (2021). Introducing childhood cultures in transformation. In Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability.  Brill-Sense Open Accesshttps://doi.org/10.1163/9789004445666

Borgen, J.S., Rugseth, G., Bjorbækmo, W. (2021). ‘Children at Risk’ in Public Health Policy: What is at Risk? In Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill-Sense Open Accesshttps://doi.org/10.1163/9789004445666

Borgen, J. S. & Ødegaard, E. E. (2021). Global Paradoxes and Provocations in Education—Exploring Sustainable Pedagogy for the Future. In Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill-Sense Open Accesshttps://doi.org/10.1163/9789004445666

Grindheim, L. T., Borgen, J. S. & Ødegaard, E. E. (2021). In the best interests of the child - from the century of the child to the century of sustainability. In Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill-Sense Open Accesshttps://doi.org/10.1163/9789004445666

Prøitz, T. S., Rye, E., Afdal, H., Borgen, J. S., Barstad, K., Mausethagen, S. og Aasen, P. (2021). Utbildning, lärande, forskning En evalueringsstudie – delrapport 3. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 68. Universitetet i Sørøst-Norge. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2730008

Borgen, J. S., & Engelsrud, G. (2020). Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20). Acta Didactica Norden, 14(1), 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8099

Borgen, J. S., Hallås, B. O., Løndal, K., Moen, K. M., Gjølme, E. G. (2020). Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools. Sport, Education and Society. https://doi.org/10.1080/13573322.2020.1722090 

Borgen, J. S., Hallås, B. O., Seland, E. H., Aadland, E. K., & Vindenes, N. (2020). De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering. Acta Didactica Norden, 14(1), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7901

Borgen, J. S., Moen, K. M., Hallås, B. O., Løndal, K., Gjølme, E. G. (2020). Physical Education and Sport Studies in Norway. R. Naul, & C. Scheuer (eds). Research on Physical Education and School Sport in Europe, Meyer & Meyer Sport, p. 361-391.

Skjelbred, B. H., & Borgen, J. S. (2020). Tegning og didaktiske praksiser i kunst og håndverk. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(1), 20-35. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3461

Skjelbred, B., & Borgen, J. S. (2019). Ungdomsskolelæreres oppfatning av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten å skrive. Acta Didactica Norge, 13(1), Art. 10. doi.org/10.5617/adno.6438

Bråten, I, & Borgen, J. S. (2019). Hvor var det det butta, hvor er det blitt av alle gutta? Kunst og håndverk i et kjønns- og likestillingsperspektiv. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 12(1). doi.org/10.7577/formakademisk.3239

Borgen, J. S., Hallås, B. O., Løndal, K., Moen, K. M., Gjølme, E. G. (2019). Physical Education Sport Studies in Norway. Naul, R, & Scheuer, C. European Physical Education Teacher Education Practices: Initial, Induction, and Professional Development, Publisher: Meyer & Meyer. 

Aarskog, E., Barker, D. & Borgen, J. S. (2018). What were you thinking? A methodological approach for exploring decision-making and learning in physical education, Sport, Education and Society, DOI:10.1080/13573322.2018.149183

Borgen, J. S. (2018). International Comparative Review of Physical Education. OECD Education 2030. In-depth Analysis of Physical Education (PE) in 12 countries. Report prepared under the auspices of the OECD Future of Education and Skills 2030 project. Oslo: Norwegian School of Sport Sciences.   

Borgen, J. S. & Hjardemaal, F. (2017). From general transfer to deep learning as argument for practical aesthetic school subjects? Nordic journal of studies in educational policy research, 3:3, 218-229, DOI: 10.1080/20020317.2017.1352439

Borgen, J. S., Hallås, B. O., Løndal, K., Mordal Moen, K., Gjølme, E. G. (2017). Kroppsøving mer enn "fysisk aktivitet". Bedre skole, 4/2017. Bedre Skole 4 2017.pdf (utdanningsnytt.no)

Eide, G. M., Møen, I.-L., Borgen, J. S. (2017). Fra faglærer i kunstfag til kunnskapsområdelærer i Kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Vol 15 (2017). https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1790

Borgen, J. S. & Mordal Moen, K. (2017). Temaredaktørenes innledning. Temanummer om forskning på kroppsøving og idrettsfag i skolen. Journal for studies in arts and sports education (JASEd).  https://jased.net/index.php/jased   

Borgen, J. S. og Ødegaard E.E. (2015): Barnekultur som forskningsfelt – et interdisiplinært vitenskapelig emne. BARN – Forskning om barn og barndom i Norden nr 3-4, 2015, s. 5-18. Norsk senter for barneforskning, NTNU. Trondheim.

Borgen, J. S. & Engelsrud, G. (2015). Hva skjer i kroppsøvingsfaget? Bedre skole, 2/2015. https://utdanningsforskning.no/artikler/hva-skjer-i-kroppsovingsfaget/

Borgen, J. S. (2014). Asymmetri mellom det "kunstneriske" og det "pedagogiske" i Den kulturelle skolesekken. I Angelo, E. og Kalsnes, S. (red.) Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk, s. 138-154.

Borgen, J. S., By, I. Ås., Rustad, H., & Engelsrud, G. (15.oktober, 2014). Skandaløst om kroppsøvingsfaget. NIH-bloggen. https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nih-bloggen/borgen-jorunn-spord/skandalost-om-kroppsovingsfaget/

Borgen, J. S. (2013). Formingsfaget i oppdragelses- og dannelsesperspektiv. Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A 2013 (17) s. 40-59. 

Borgen, J. S. (2013). Kunnskapsparadokser i kunst- og kulturformidling for barn og unge. I: Winkelmann, A. og Johansson, M. (red.) Kulturrikets tilstand 2013. Konferanserapport, Høgskolen i Telemark, s. 45-52.

Borgen, J. S. (2012): The Cultural Rucksack in Norway. A National Model for School Change? I: Julian Sefton Green, Pat Thomson, Liora Bresler and Ken Jones (eds) (2012): International Handbook of Creative Learning. Routledge.

Borgen, J. S. (2011): Den kulturelle skolesekken - et instrument for kunst- og kunstnerpolitikk eller for kulturpolitikk? Mangset, Per, Kjærsti Skjeldal (red): KulturRikets Tilstand 2010. Senter for kultur- og idrettsstudiar: HiT-skrift nr. 1-2011, Høgskolen i Telemark.

Borgen, J. S. Kazimierz, M. & Schwach, V. Stensaker, B. (2011). Evaluering av Nordplus. Nordisk ministerråd, TemaNord (516). 

Markussen, E., Frøseth, M. W., Sandberg, N., Lødding, B. & Borgen, J. S. (2011): Early Leaving, Non-Completion and Completion in Upper Secondary Education in Norway. In Lamb, S., Markussen, Teese, R., Sandberg, N., & Polesel, J. (eds.): School Dropout and Completion. International Comparative Studies in Theory and Policy.  Springer Science &Business Media B.V.

Borgen,  J. S., Stensaker, B. & Geschwind, L. (2010). Nordisk Utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn – nye muligheter. København: Nordisk Ministerråd, TemaNord 2010/540. 

Borgen, J. S. (2009). Tilbakeblikk på framtiden? I: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift/Ekstranummer november 2009 i forbindelse med evalueringen av Nordisk kulturfond. Borås.

Borgen, J. S. & Vibe, N. (2009). Blir man “skoleflink” av musikk? Eller er noen elever flinke i alt? I: Musikk i skolen 1/09. Oslo: Musikk i skolen. 

Borgen, J. S. (2009): Samisk kunst, makt og meningsfullt mangfold. Sámi dáidda, fápmu ja ávkkálas girjáivuohta. Gierdu, bevegelser i samisk kunstverden / sirdimat sámi duodje- ja dáiddamáilmmis, s. 92-104. Tromsø: Skinn, samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge og RiddoDuottarMuseat

Keinänen, M. & Borgen, J. S. (2009). Hvordan er teorien om Multiple Intelligences (MI) relevant for norske skoler og barnehager? I: Utdanning 22/09. Oslo: Utdanningsforbundet.

Borgen J. S. (2008). Forskning, utvikling og formalisering. En kunstutdanning i endring. I: Replikk, 25/2008, s. 6-11. Bergen: UiB.

Borgen, J. S. & Brandt, S. S. (2008): "Det urørlige" i kulturpolitikkforskningen. Om Den kulturelle skolesekken og realiseringen i opplæringen. I: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr. 1/2008.

Borgen, J.S., Hetland, P. & Vibe, N. (2008). Kulturpolitiske kamper og forskningens rolle. Forskningspolitikk 1/2008.

Borgen, J. S. (2008): Extraordinary or inevitable? Evaluating The Cultural Rucksack (TCR), a new arts and cultural programme in primary and lower secondary schools in Norway. In Evaluating the Impact of Arts & Cultural Education on Children and Young People. Paris: La documentation Francaise/Centre Pompidou.

Borgen, J. S. & Brandt, S. S. (2007). Drama og teater som eksempel på formidling i Den kulturelle skolesekken. Tidsskriftet Drama – nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr.2/2007.

Røyseng, S., Mangset, P. & Borgen, J. S. (2007). ”Young artists and the charismatic myth”. I: The International Journal of Cultural Policy, vol 13, no 1, 2007.

Borgen, J. S. (2006). Kunst- og kulturformidling for alle? Den kulturelle skolesekken i norsk grunnskole. I: Teatertidningen 4/2006. Stockholm: Hoogland http://www.teatertidningen.se/index.html

Borgen, J. S. (2006). Barn og kunstformidling - tradisjoner, begrunnelser og perspektiver. I: Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, 51, s. 109-132. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Borgen, J. S. (2006). Barn og kultur – i teori og metode. I: Børn og kultur - i teori og metode? Rapport fra konferansen København/Schäffergården 15.-17.12.2005. BIN-Norden og Nordisk Ministerråd. http://www.bin-norden.net/Publikationer-1.konference.html#Indholdsfortegnelse_

Borgen, J. S. (2006). Formidlingens rom. Om å skape den optimale ramme for kunst- og kulturformidling. I: Slip fortellingen løs. Kunst- og kulturformidling til de 3-6-årige. København: Børnekulturens Netværk 2006.

Borgen, J. S. (2005). Samarbeid mellom ulike profesjoner. I: Østberg, Tina (red.). (2005). Barnet og kunsten. Oslo, Norsk kulturråd.

Borgen, J. S. (2003). Den kulturelle skolesekken - utfordringer og kompetansebehov. Norsk pedagogisk tidsskrift 2/3, 2003. Oslo, Universitetsforlaget.

Borgen, J. S. (2002). Om forholdet mellom amatører og profesjonelle i kunstfeltet og nytten av Bourdieu i kulturstudier. Publisert i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2/2002. Spesialnummer om nordisk Bourdieu-forskning.

Borgen, J. S., Peter Fehér, Silvia Ferrero, Andrea Karpati, Christos Ioannides, Kirsten Klaebo, Fran Payne, Serge Pouts-Lajus, Mary Simpson, Stella Vosniadou (2002). Observation and Analysis of the Uses of Information and Communication Technology in European Primary and Secondary Schools – An Intercultural Approach. Paris/EU, Socrates-Minierva prosjekt no. 88093-CP-1-2000-1-FR-Minerva-ODL. http://www.emile.eu.org/

Borgen, J. S. (2002). Forestillinger om endringer i en digital tidsalder. I: Tidsskriftet FORM, 4/2002. http://www.kunstogdesign.no/form402/jorunnsb.html

Borgen, J. S. (2002). Erfaringer og utviklingstrekk i kunstformidling for barn og unge. I Bjørkås, S. (red.) (2002). Kulturpolitikk og forskningsformidling bind III. Kulturproduksjon, distribusjon og konsum. Bergen, Høgskoleforlaget. 

Borgen, J. S. (2000). Kunstutdanningene – spesielle kunnskapsfelt eller vanlige profesjoner? Sommerseminar i profesjons- og fagdidaktikk. Kabelvåg 9.-13-august 2000. Konferanserapport.

Borgen, J. S. (1998). Kunnskapens stabilitet og flyktighet. Om forholdet mellom amatører og profesjonelle i kunstfeltet. Avhandling til dr.art-graden, HF-fakultetet, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, seksjon for kunsthistorie, Universitetet i Bergen. 

Borgen, J. S. (1998). Har husflid og nasjonal form kulturpolitisk relevans på 1990-tallet? Et historisk perspektiv på norsk kulturnasjonalisme. Artikkel publisert på grunnlag av prøveforelesningen. Borås, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 3/1998.

Borgen, J. S. (1997). Kunnskapens stabilitet og flyktighet: er kriteriene i kunstfag meislet i stein eller skrevet i sand? Trondheim/Oslo. Lærerutdanningsrådet. Lærerutdanningsrådets forskersymposium Trondheim 19-21.nov.1997. Konferanserapport.

Borgen, J. S. (1997). “Kunstens morsmål” og “fuglenes sang”. Om estetiske vurderinger, eksperter og vanlige folk. Høydalsnes (red.) (1997). Kunst og sted. Tromsø, Universitetet i Tromsø, Humanistisk fakultet.

Borgen, J. S. (1996). Constructing Symbols of Norwegianness. How to Understand the Invisible in the Visible. I: Techne-serien, Research in Sloyd Education and Craft Science. Vasa, Finland. (nivå 2)

Borgen, J. S. (1995). Kunstutdanningen - fra kunst til vitenskap, eller kunst og vitenskap? Uten Tittel, Tidsskrift for Vestlandske Kunstakademi, Bergen.

Borgen, J. S. (1995). Kunstutdanningen - fra praksis til teori? Billedkunstneren  nr. 2-1995.

Borgen, J. S. (1995). Solid norsk sengeåkle og importert eleganse. Om “det norske” i amatører og eksperters OL-formgiving. OL-94 og forskningen VII 1995. Opplandsforskning/Lillehammer.

Borgen, J. S. (1995). Båtryen og Lofotvesten - Wittgensteinianisme og modernitet. Et forsøk på å beskrive det ubeskrivelige. Oslo, Norsk Pedagogisk Tidsskrift. nr.2/3-1995.

Borgen, J. S. (1995). Formingsfaget i et oppdragelses- og dannelsesperspektiv. Tronshart, B.(red.) (1995). Formingsfagets egenart. Evaluering av formingsfaget i grunnskolen. Høgskolen i Telemark/Telemarksforsking-Notodden.

Borgen, J. S. (1994). Norsk, typisk,unikt? Sentraltradering og mangfold belyst gjennom konkurransen "Jeg fant, jeg fant". OL-94 og forskningen VI 1993. Lillehammer: Opplandsforskning.

Borgen, J. S. (1993). Aesthetics in Practice. KASVATUS vol.24, The Finnish Journal of Education 1/93.

Borgen, J. S. (1993). Forming - estetikk i praksis. Om kunnskap, sammenheng og mening. Trondheim, Nordisk Lærerutdanningskongress 1993, Konferanserapport s. 277-285. Trondheim

Borgen, J. S. (1993). FOU i faglærerutdanningen i forming. NLHL-kontakt 1/93.

Borgen, J. S. (1993). Forming, tradisjon og nyskaping. SLFO Vennehefte 1993.

Borgen, J. S. m. flere (1992): Barns liv, rum och ting i nordiskt perspektiv En rapport från Capella-akademin. Kalmar/Stockholm: Capella-akademin/Nordiska museet

Borgen, J. S. (1992). Forming, tradisjon og nyskaping. Statens lærerhøyskole i forming Oslo.

Borgen, J. S. (1992). Den estetiske dannelses retorikk, stimulans for nye tanker? Oslo, Forming i skolen 4/92.

Borgen, J. S. (1991). Formingsfaget i oppdragelses- og dannelsesperspektiv. Kontur 2/1991.

Borgen, J. S. (1991). Formingsfaget i oppdragelses- og dannelsesperspektiv. Forming i skolen 5/1991.

Borgen, J. S. (1990). Formidling av fagområdet forming. Dilemma og muligheter. Undersøkelse av 1-årsstudentenes praksis i 3-årig faglærerutdanning. Oslo, Statens Lærerhøgskole i forming, Oslo.

Borgen, J. S. (1988). Visuelle rytmiske uttrykk. Hovedoppgave i forming, Statens Lærerhøgskole i Forming Oslo.

 

Editorials

Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. (eds) (2021). Childhood Cultures in Transformation. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. London: Brill-Sense Open Access.

Borgen, J. S. & Moen, K.M. (2017). «Leder: Forskning på kroppsøving og idrettsfag i skolen.» Journal for Research in Arts and Sports Education, Vol. 1, 2017, pp. 1–4. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.999

Borgen, J. S., & Ødegaard, E. E. (2015). Barnekultur som forskningsfelt – et interdisiplinært vitenskapelig emne, BARN, 33(3–4), 5–17. 

Juncker, B., & BIN-Norden. (2013). Børn & kultur I Norden. Nordiske forskningsperspektiver i dialog. Historien om et projekt. Scandinavian Book A/S.

Borgen, J. S. Medlem i publiseringskomiteen for konferanseserien Børn og kultur – i teori og metode. BIN-Norden forskernettverk. 

Utredninger - et utvalg:

Aadland, E. K., Borgen, J. S., Salvesen, G. S., Sæthre-McGuirk, E., Gjølme, E. G., & Oftedal, K. H. (2017). Styrking av de praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning. NRLU ad hoc-utvalg, 2017. Se lenke: https://www.uhr.no/_f/p1/if03b81a6-ddbb-47b3-9f75-2c0c7a7cd781/rapport-styrking-av-de-praktiske-og-estetiske-fagene-i-larerutdanningene.pdf 

Bjørkås, S., Borgen, J. S., Gripsrud, J. Thingstad, S. (2003). Kunnskapsbehov i kultursektoren. En utredning om forskning og forskningsformidling på kulturfeltet på oppdrag fra Norges forskningsråd.  Oslo, Norges forskningsråd. http://www.forskningsradet.no/forport/application?origin=header.jsp&event=bea.portal.framework.internal.refresh&pageid=Publikasjoner&lang=no_NO 

Borgen, J. S. (2000) Omorganisering av FoU i avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo. Notat internt i HiO. Administrativ omorganisering i avdeling for lærerutdanning, HiO. Høringsuttalelse. (Internt dok)

Borgen, J. S. (2000) Innstilling fra ressursgruppen i avd. for lærerutdanning. Høringsuttalelse. Notat i HiOslo.(Internt dok) 

Borgen, J. S. (1997) Vikarstipendordningen i HiO. Notat i HiO. FoU-strategi for HiO 2000-2005. Høringsuttalelse. (Internt dok)

Borgen, J. S. (1994). Hovedfag i forming, fagfelt i forandring: En utredning om kulturdimensjonen i det estetiske fagområdet i hovedfagstudiet i forming. Vikarstipend Regionalt høgskoleråd i Oslo og Akershus (RHOA). Publisert som arbeidsnotat.

Borgen, J. S. (1988). Hvordan kan formingsfaget møte den EDB-teknologiske utvikling? Oslo, Statens Lærerhøgskole i Forming Oslo.

 

Forskningsrapporter (basert på akkvisisjon/søknad om forskningsmidler/ forskningsbaserte evalueringer)

Borgen, Jorunn Spord og Liv Anne Støren (2011): Kvalifisert for bygging? En studie av ingeniør- og arkitektutdanningene ved utvalgte læresteder i Norge. Oslo: NIFU rapport 18/2011. Prosjektleder, oppdragsgiver: NHO og NITO

Borgen, Jorunn Spord, Clara Åse Arnesen, Joakim Caspersen, Hebe Gunnes, Elisabeth Hovdhaugen og Terje Næss (2010): Kjønn og musikk. Kartlegging av kjønnsfordelingen i utdanning og arbeidsliv innenfor musikk. NIFU rapport nr 49/2010. Prosjektleder, oppdragsgiver: Universitetet i Oslo.

Borgen, Jorunn Spord, Bugge, Markus M, Lund, Jørgen (2010): Samspill om kunst i offentlige rom. Evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997-2007. Oslo: NIFU STEP Rapport 19/2010. Prosjektleder, oppdragsgiver: Kunst i offentlige rom (KORO).

Prøitz, Tine S. og Borgen, Jorunn Spord (2010): Rettferdig standpunktvurdering - det (u)muliges kunst? Læreres setting av standpunktkarakterer i fem fag i grunnopplæringen. Oslo: NIFU STEP Rapport 16/2010. Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet.

Borgen, Jorunn Spord og Berit Lødding (2009). Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet. Oslo: NIFU STEP Rapport 39/2009. Prosjektleder, oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet (Udir).

Borgen, Jorunn Spord, Vibeke Opheim, Tine Sophie Prøitz (2009). PraksisFoU 2005-2010. Vurdering av forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen. Oslo: NIFU STEP Rapport 25/2009. Prosjektleder, oppdragsgiver: Forskningsrådet.

Borgen, Jorunn Spord og Synnøve Skjersli Brandt (2009). Architectural education for young people in Europe. A Comparative Study in Seven European Countries. Norway - Country Report. Oslo: NIFU STEP Rapport 51/2009. Prosjektleder, oppdragsgiver: Det franske Kultur- og informasjonsdepartementet.

Borgen, J. S., Vabø, A. (2009): Forsøk med instituttløst fakultet. Oppsummering av gruppeintervju. Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Intern rapport for Universitetet i Bergen. 

Borgen, Jorunn Spord, Nils Vibe, Rannveig Røste (2008). Karriere Akershus Evaluering av Partnerskap for karriereveiledning i Akershus. Oslo, NIFU STEP Rapport 11/2008. Prosjektleder, oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune/Udir.

Lødding, Berit og Jorunn Spord Borgen (2008): Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Delrapport I. Evaluering av Kunnskapsløftet. Oslo: NIFU STEP Rapport 41/2008. Prosjektleder, oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet. 

Røste, Rannveig og Jorunn Spord Borgen (2008). Erfaringsanalyse av Partnerskap for karriereveiledning i Telemark. Oslo: NIFU STEP Rapport 7/2008. Prosjektleder, oppdragsgiver: Telemark Fylkeskommune/Udir.

Røste, Rannveig; Borgen, Jorunn Spord (2008). Organisering av karriereveiledning i videregående opplæring i Akershus: En utredning av ulike organisasjonsmodeller for karriereveiledning i førstelinjetjenesten i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune. Oslo: NIFU STEP rapport (44). Prosjektleder, oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune/Udir.

Borgen, Jorunn Spord, Terje Bruen Olsen, Petter Aasen (2008): Karriereveier for forskere i UVK. Oslo: NIFU STEP Rapport 36/2008. Oppdragsgiver: Vetenskapsrådet, Sverige

Vibe, Nils og Jorunn Spord Borgen (2007). "Lese det, lære det, ja! Men å skrive det? Nei, det vil vi ikke." Evaluering av forsøk med valgfritt skriftlig sidemål i Oslo. Oslo: NIFU STEP Rapport nr. 33, 2007. Oppdragsgiver: Oslo kommune/Utdanningsetaten

Borgen, Jorunn Spord, Hebe Gunnes, Gunnar Sivertsen (2007). Kartlegging av norsk utdanningsforskning. Oslo: NIFU STEP Rapport nr. 32, 2007. Prosjektleder, oppdragsgiver: Norges forskningsråd

Aasen, Petter, Nina Sandberg, Jorunn Spord Borgen (2007). Utdanningsforskning. Fagdepartementets sektorforskningsansvar. Oslo, NIFU STEP Rapport nr 15/2007. Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet

Borgen, Jorunn Spord og Synnøve Skjersli Brandt. 2006. Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen. Oslo: NIFU STEP Rapport nr. 5/2006. Prosjektleder, oppdragsgiver: Kulturdepartementet

Borgen, J. S. (2005). Kunstaktiv ungdom på internett. Evaluering av nettstedet www.Trafo.no. Oslo: NIFU STEP Rapport nr. 1/2005. http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/kunstaktiv_ungdom_p_internett Prosjektleder, oppdragsgiver: Norsk kulturråd

Hetland, Per og Jorunn Spord Borgen (2005). Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid. Oslo: NIFU STEP Arbeidsnotat 27/2005. Oppdragsgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Sekretær for evalueringskomiteen (2005). Evaluering av forskningen innenfor Nordisk språk og litteratur. Norges forskningsråd. Prosjektleder, oppdragsgiver: Norges forskningsråd.

Borgen, Jorunn Spord, Hebe Gunnes, Agnete Vabø (2005). Strukturelle betingelser for forskningen i nordisk språk og litteratur. Oslo: NIFU STEP Arbeidsnotat 29/2005. Prosjektleder, oppdragsgiver: Norges forskningsråd

Aasen, Petter, Tine Sophie Prøitz, Jorunn Spord Borgen (2005). Utdanningsvitenskap som kunnskapsområde. En studie av Vetenskapsrådets støtte til utdanningsvitenskapelig forskning. Vetenskapsrådets rapportserie 5/2005. Oppdragsgiver: Vetenskapsrådet, Sverige

Sekretær for evalueringskomiteen (2004). Norsk pedagogisk forskning. En evaluering av forskningen ved utvalgte universiteter og høgskoler. Norges forskningsråd. Prosjektleder, oppdragsgiver: Norges forskningsråd

Borgen, J. S., Gunnes, H., Lehman Sundnes, S. (2004). Strukturelle betingelser for norsk pedagogisk forskning. Oslo: NIFU STEP Arbeidsnotat 4/2004. Prosjektleder, oppdragsgiver: Norges forskningsråd

Borgen, J. S. (2003). Ole Bull Akademiet. En gjennomgang av kursvirksomheten. Oslo, NIFU skriftserie nr. 20/2003. Prosjektleder, oppdragsgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Borgen, Jorunn Spord (2003). Kommunikasjonen er kunsten. Evaluering av Klangfugl - kunst for de minste. Oslo: Norsk kulturråd, Notat nr. 57, 2003. www.kulturrad.no/publikasjoner  Prosjektleder, oppdragsgiver: Norsk kulturråd

Aslaksen, E., Borgen, J. S., Kjørholt, A. T. (2003). Den kulturelle skolesekken – forskning, utvikling og evaluering. Oslo, NIFU skriftserie nr. 21/2003. Også publisert på ABM-utvikling sin nettside Den kulturelle skolesekken: http://www.museumsnett.no/kulturelleskolesekken/sagt_skrevet/rapporter.html Prosjektleder, oppdragsgiver: Kultur-departementet/ABM-utvikling

Hagen, Anna, Borgen, Jorunn Spord, Moland, Leif E. (2002). Undervisningssykehjemsprosjektet. En underveisevaluering. Oslo, Fafo-rapport 383. Oppdrsgagiver: Sosial- og helsedirekt./Universitetet i Oslo.

Borgen, J. S. (2002). Aspirantordningen - ny stipendordning for nye kunstnerrroller. Evaluering av aspirantordningen. Oslo: Norsk kulturråd, Notat nr. 49, 2002. www.kulturrad.no/publikasjoner Prosjektleder, oppdragsgiver: Norsk kulturråd

Borgen, J. S. (2001). Møter med publikum. Formidling av nyskapende scenekunst til barn og unge med prosjektet LilleBox som eksempel. Oslo, Norsk kulturråd, notat nr. 43. Prosjektleder, oppdragsgiver: Norsk kulturråd

Borgen, J. S. (2001). Evaluering av www.Trafo.no, delrapport I, 2001. Oslo, Norsk kulturråd. Prosjektleder, oppdragsgiver: Norsk kulturråd

Borgen, J. S. (2001). Evaluering av www.Trafo.no, delrapport II, 2001. Oslo, Norsk kulturråd. Prosjektleder, oppdragsgiver: Norsk kulturråd. 

 

Bokanmeldelser

Borgen, J. S. (2007). Om å lete etter kjernen i kunst- og kulturopplæringen. I: Drama 4/2007 (Nordisk Dramapedagogisk Tidsskrift). Oslo, Norsk Tidsskriftforening. 

Borgen, J. S. (2003). Kunstfaglig forsknings- og utviklingsarbeid – kunst, utdanningspolitikk, markedstilpasning og/eller vitenskap? Bokanmeldelse av Karlsson, H. 2002. Handslag, famntag, klapp eller kyss? Konstnärlig forskarutbildning i Sverige. Swedish Institute for Studies in Education and Research SISTER, Stockholm. I: Forskningspolitikk 4/2002, NIFU.

Borgen, J. S. (2002). Kunstformidling uten publikum? I: Nordisk kulturpolitisk    tidsskrift 1/2002. Borås. Bokanmeldelse av boken: Solhjell, Dag. 2002. Formidler og formidlet. Oslo, Universitetsforlaget. Bokanmeldelse.

Kronikker/debattinnlegg/blogg etc., allmennrettet formidling (et utvalg)

Borgen, J.S. & Engelsrud, G. (2019). Kroppsøvingsfaget i fremtidens skole. Blogg på NIH.no og Forskning.no. Se: https://blogg.forskning.no/nih-bloggen/kroppsovingsfaget-i-fremtidens-skole/1590506

Borgen, J. S., Ødegaard, E. E., Maradon, A. (2019). Barnehager må ha «blautadrit» og maur, ikke mer plast. Debattinnlegg Bergens Tidende 09.08. 2019. Se: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/1nyb4K/barnehager-maa-ha-blautadrit-og-maur-ikke-mer-plast

Borgen, J. S., Moen, K. M., Hallås, B. O., Gjølme, E. G., Løndal, K. (2017). Fem kroppsøvingsforskere: Fysisk aktivitet i skolen redder ikke folkehelsen. Aftenposten 19.6.2017. Se lenke: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7rKXo/Fem-kroppsovingsforskere-Fysisk-aktivitet-i-skolen-redder-ikke-folkehelsen-  

Borgen, J. S., Gurholt, K., P., Engelsrud, G. (2015). Lek og friluftsliv i kroppsøvingsfaget – der dybdelæring foregår. Blogg på Nih.no og forskning.no 23.2.2015. http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/lek-og-friluftsliv-i-kroppsovingsfaget/

Borgen, J. S., & Engelsrud, G. (2015). Kroppsøvingsfaget som skolefag - 30 år frem i tid. Blogg på Nih.no og forskning.no 29.1.2015. http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nih-bloggen/engelsrud-gunn/kroppsovingsfaget-som-skolefag---30-ar-frem-i-tid/

Borgen, J. S. & Engelsrud, G. (2015) Hvor er barnas stemme i debatten om fysisk aktivitet? Kronikk på Forskning.no 06.10.2015. Se lenke: https://utdanningsforskning.no/artikler/hvor-er-barnas-stemme-i-debatten-om-fysisk-aktivitet/   

Borgen, J. S. & Engelsrud, G. (2015) Barns egne stemmer fortsatt borte i debatten om fysisk aktivitet. Kronikk på Forskning.no 14.10.2015. Se lenke: https://utdanningsforskning.no/artikler/barns-egne-stemmer-fortsatt-borte-i-debatten-om-fysisk- aktivitet/  

Borgen, J. S. & Engelsrud, G. (2015). Hele mennesket må med. Kronikk i Klassekampen 25.03.2015, side 18 – 19.

Borgen, J. S., By, I.-Å., Rustad, H., Engelsrud, G. (2014). Skandaløst om kroppsøving. Dagsavisen 15.10.2014. Se lenke: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/skandaløst-om-kroppsøving-1.447062

Rugseth, G. & Borgen, J. S. (2014). Dusjing etter gymmen har ingenting med helse å gjøre. Aftenposten 26.sep.2014. Se lenke: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Dusjing-etter- gymmen-har-ingenting-med-helse-a-gjore-78538b.html

Rugseth, G. & Borgen, J. S. (2014). Dusjing etter kroppsøving er unødvendig. Dropp det. Aftenposten 12.sep.2014.

Borgen, J. S. & Rugseth, G. (2014). – Jeg gruer meg til gymmen! Å bruke tid på dusjing etter kroppsøvingstimen er en unødvendig og tidkrevende barriere for å delta i faget. Dusjingens begrunnelse er dessuten utdatert. NIH-bloggen. Se lenke: http://www.nih.no/om- nih/aktuelt/nih-bloggen/gro-rugseth/-jeg-gruer-meg-til-gymmen/

Vibe, N. & Borgen, J. S. (2008): Effektivt sidemålsforsøk. 14.1.2008: Debattinnlegg Aftenposten Aften.  

Lei av taus kultur-makt. Dagens næringsliv 16.3.2007. Intervju i Dagens næringsliv 2007.

Borgen, J. S. & Brandt, S. S. (2007). Er evaluering irrelevant for Den kulturelle skolesekken? I: Museumsnytt nr. 1/2007. Oslo: ABM-utvikling.

Borgen, J. S. (2005), Kunst som bedøvelse? Debattinnlegg Aftenposten 23.11.05.

Borgen, J. S. (2004). Kultur til barn lønner seg. Barn og unge er en Sareptas krukke for kunstnere og kulturarbeidere. Intervju i Dagsavisen 14. 01. 2004

Borgen, Jorunn Spord (2004). Trafo.no – nettsted for ungdom mellom 16 og 22 år. Oslo, Nytt fra Norsk kulturråd.

Borgen, Jorunn Spord (2003). Død over aspirantordningen? Leve aspirantordningen! Oslo, Ballade.no musikktidsskrift/ nettpublikasjon http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2003120313072563395742

Borgen, Jorunn Spord (2001). God kunstformidling for barn og unge – hva er det, og hvem har ansvaret? Kronikk i Bergens Tidende 5. sept. 2001,

Borgen, Jorunn Spord (2001). God kunstformidling for barn og unge – hva er det, og hvem har ansvaret? Kronikk i Adresseavisen 26.nov. 2001.

Borgen J. S. (1999). Husfliden er støvete og stiv. Norsk Husflid, 3/1999.

Borgen, J. S. (1999). Smakspolitiet truer mangfoldet. Norsk Husflid 2/1999

Borgen, J. S. (1999). Kunnskapens stabilitet og flyktighet. Første doktorgrad med hovedfag i forming. Form, tidsskrift for formgiving, kunst og håndverk i skolen, 3/1999, Oslo.

Borgen, J. S. (1995). Et streif gjennom formingshistorien - med Rolf Bull Hansen som reisefølge. I: Jubileumsheftet for VKD/tidligere SLFO, 120 års jubileum.

Borgen, J. S. (1993). FOU i faglærerutdanningen i forming. I: NLHL-kontakt 1/93.

Borgen, J. S. (1993). Forming, tradisjon og nyskaping. I: SLFO Vennehefte 1993.

Borgen, J. S. (1992). Har bildet grammatikk? Artikkel basert på min hovedoppgave i forming (1988):Tittel: Visuelle, rytmiske uttrykk. SLFO Vennehefte 1992.

Borgen, J. S. (1992). Bunad i forvandling. Norsk Husflid 4/92.

Borgen, J. S. (1991). Formingsfaglig formidling - dilemma og muligheter. I: SLFO Vennehefte 1991.