Embodied making and learning (EMAL)

Ulike håndarbeidsprosesser. Foto.

Vi studerer menneskets skapende og deltakende møter med materialer i verden i dag, og undersøker også læringen som foregår i disse møtene.


Menneskets skapende og deltakende møter med materialer i verden i dag beskriver vi som en praksis: embodied making.

I undersøkelsen av læringen som foregår i disse møtene, legger vi til grunn et syn på læring og kognisjon som embodied – altså forankret i kroppen.

Hva forsker vi på?

Vårt mål er å utvikle kunnskap som kan forklare den ovennevnte praksisen, og forstå hvilken rolle denne har for enkeltpersoner og for dagens samfunn.

Vi gjør dette ved å samarbeide interdisiplinært, i tett kontakt med og i forkant av den internasjonale forskningsfronten på feltet.

Kunnskapen vi utvikler skal lokalt bidra til å styrke vårt fakultets barnehage, grunnskolelærer, og kunst- og designutdanninger, og internasjonalt bidra til å utvikle kunnskap om læring, undervisning og embodied making generelt.

Hvordan er vi organisert?

Organisasjonsstrukturen i EMAL består av tre nivå:

1. Målretting:

EMALs ledergruppe ledes av professor Marte S. Gulliksen. På dette nivået målrettes forskningen.

2. Koordinering:

Forskningen koordineres i fem klynger:

3. Forskning

Selve forskningen utføres av gruppens medlemmer (se egen oversikt i faktaramme) og følgende fagdisipliner er representert:

 • kunst og håndverk
 • kunst/design praksis
 • forming
 • friluftsliv, kroppsøving og dans
 • pedagogikk
 • musikk
 • fagdidaktikk-allmenndidaktikk
 • learning sciences
 • kreativitet, kultur, utdanning

Samarbeidspartnere og nettverk

Vi samarbeider også med OsloMet, UiS/Grensesnitt, BIN-norden, Reggio Children International Network, Helsinki Universitet, Aalto Universitet, Turku University, Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet, Åbo Akademi, NAFOL og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Pågående ph.d.-prosjekter i EMAL

Ved ph.d.-programmet i Kulturstudier:

 • Silje Bergman: «Opphavsrett i klasserommet. Åndsverkslovens dilemma i kunst og håndverk, grenser og utfordring for praksis»
 • Brynjar Olafsson: «Elevens muligheter for kreative avgjørelser i kunst- og håndverksfag»
 • Ann-Hege Lorvik Waterhouse: «Materialpoetiske hendelser. En studie av barns materielle inspira(k)sjoner ibarnehagen.»
 • Agnethe Tessem: «Betingelser for og konsekvensene av dybdelæring i kunst og håndverksfaget.»

Ved ph.d.-programmet i Pedagogiske ressurser og læreprosesser:

 • Lovise Søyland: «Embodied learning i møte med og skaping av digitale collager. Bildebok på nettbrett med utgangspunkt i materialer og materialitet.»
 • Mona Nicolaysen og Marie Skeie i et felles prosjekt: «Barnehagens arbeidsmåter for å fremme barns ytringer i Norge og Palestina.»

Disputaser gjennomført av EMAL-medlemmer

 • Rimstad, Åsta (2015) Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar. Ph.d.-avhandling, NTNU
 • Carlsen, Kari (2015) Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur. Dr.Ped, Åbo Akademi
 • Randers-Pehrsson, Anniken (2016) Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekst. Ph.d.-avhandling, UiO
 • Riis, Kirstine (2016) Designkundskabens DNA Udforskning af designkundskab gennem designprocessen Mit DNA. Ph.d.-avhandling, NTNU
 • Solberg, Anne (2017) Developing Doctorateness in Art, Design and Architecture. Ph.d.-avhandling, USN

Publikasjoner

Publikasjoner registrert i Cristin