Line Joranger

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (E2-27)
Jeg er professor i sosial, kultur, og samfunnspsykologi. Jeg har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo med tittelen: Subjectivity as Science and Experience. Jeg har også en fireårig stipendiatperiode i idéhistorie hvor jeg studerte den franske idéhistsorikeren, Michel Foucault. Mine fagområder er vitenskapsfilosofi/idehistorie, kulturpsykologi, etikk og menneskerettigheter. I min forskning er jeg opptatt av å reflektere kritisk over diskursive praksiser og menneskretettighetenes idegrunnlag. Jeg retter søkelys på hvordan institusjonelle og politiske strukturer og ideer kan stå i veien for likeverd og anerkjennelse, brukervennlig innovasjon og tjenesteyting, og tverrfaglige perspektiver innenfor dagens helse- og velferdstjenester. I min forskning problematiserer jeg det intersubjektive forhorholdet mellom kunnskap og praksis, epistemologi og behandling. Jeg er opptatt av det komplekse forholdet mellom individ og sosiokulturelle kontekster, herunder forholdet mellom erfaring og viten(skap), livsverden og teknologi, forvaltningsidealer og menneskerettigheter. Min forskning har som mål å kaste lys på (makt)forhold, logikker og argumentasjoner, som påvirker menneskers verdighet, atferd og tenkning. Jeg er medlem av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-sørøst B), som fagekspert for psykologi.

Publikasjoner i Cristin