Mette Bunting

Dosent
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3125)
Mette Bunting er dosent i pedagogikk og Ledet det strategiske og tverrfaglige forskningsområdet ved USN "Oppvekst, Tilhørighet og Livsmestring". For tiden leder hun Erasmus+ KAIII prosjektet COSI.ed (2021-2024) der USN sammen med partnere i Danmark, Polen, Spania og Portugal har utviklet en politikk for å kunne sosialt inkludere barn og unge i Europas utdanninger. Dette prosjektet bygger på et annet prosjekt hun også har ledet, det nå avsluttede Erasmus+ prosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE) som fikk benevnelse som "Good Practice". Bunting ledet tidligere forskningsgruppen "Oppvekst og Utdanning", og var en av to prosjektledere for det longitudinelle forskningsprosjektet "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark". Bunting holder kurs og foredrag for lærere og andre i skolen om tilpasset opplæring, læringsstrategier, vurdering og veiledning, og er forfatter for diverse bøker om samme temaet. Hun har bakgrunn som lærer både i grunnskolen og videregående utdanning.

Kompetanse

​2016   Dosent i Pedagogik

2013   Førstelektor i Pedagogikk

2008   Høgskolelektor i Pedagogikk

2007-2008   Inspektør ved Gimsø ungdomsskole i Skien kommune

2001-2007   Pedagogisk veileder på Pedagogisk Senter i Skien kommune (prosjektleder for MILL-programmet)

1995.2001   Lærer ved Menstad ungdomsskole

1991- 1995  Lærer ved Skien videregående skole og Frogner og Ekely videregående skole, Telemark fylkeskommune

CV

2023-          Leder av Sentralt Forskningsområde; "Oppevskt, Tilhørighet og Livsmestring"

2023-          Referansegruppe for prosjekt Sosial Bærekraft og Redusert Utenforskap ( finansiert av sparebankstiftelsen)

2020-2023 Instituttleder for Institutt for Pedagogikk ved USN

2020-2024 4Coordinator for Erasmus+ KAIII: Co-creating Education through social inclusion COSI.ed

2017-2020 Leder Erasmus+ prosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE). Samarbeidet med Via University college (DK) og University of Cumbria (UK)

2014- 2020 Leder den tverrfaglige forskergruppa «Oppvekst og utdanning». Gruppa består av medlemmer fra helsefag, sosialfag og pedagogikk. Fokus for tiden er på ungdom, og gruppa gir ut en vitenskapelig antologi til våren der Mette Bunting er en av redaktørene.

2013 – 2019 Prosjektleder sammen med Geir Moshuus av «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark» et 10-årig kvalitativt longitudinelt forskningsarbeid om drop-out som bruker etnografisk narrativ intervjumetode. Finansiert av USN og FARVE

2016-2017 Leder sammen med Professor Anne Trine Kjørholt IPs Førstekomeptanseprogram

2015- 2018  Veileder i samarbeidsprosjektet «Åpen Dør» med Telemark fylkeskommune. Fokuset er på grunnleggende ferdigheter. 

2014-2016  Veileder for Fylkesmannens tverrfaglige prosjekt «Talenter for framtiden». Et tverretatlig samarbeid i kommunene mellom Fylkesmannen i Telemark, oppvekst, helse og NAV.  

2010-2013   Veileder for Porsgrunn videregående skole i prosjektet «Inkluderende læringsmiljø- Tett på», finansiert av UDIR gjennom prosjektet «Bedre Læringsmiljø».

2008-2009 Veileder for tre ungdomsskoler i Skien kommune i prosjektet «Til å regne med», finansiert gjennom UDIR gjennom prosjektet «Fra ord til handling».

Publikasjoner i Cristin