Koronaviruset: Vedtak og oppdateringer (6.5.2020)

Koronaviruset - bilde

Slik påvirkes USN av koronavirus-pandemien.

Det er nå begrenset tilgang til universitetets bygninger som følge av vedtakene fra regjeringen. Hensikten er å begrense spredningen av koronasmitte.
 
Universitetet er ikke lukket, og alle administrative tjenester opprettholdes. Det gjelder blant annet sentralbord, IT-support tjenesten og annet. Administrasjonen er tilgjengelig på e-post og telefon. Det er fortsatt opptak til alle studier ved USN. Søknadsfristen er 15. april. 

Innhold

Dette betyr stengningen for USNs ansatte og studenter:

Bestille bøker fra Universitetsbiblioteket

Fra mandag 20. april er det mulig å bestille bøker fra USNs egen samling i Oria. Bøkene kan hentes ved USNs campusbygg i gitte tidsperioder. 

Tilpasninger ifbm. koronasituasjonen

Dersom du på grunn av koronasituasjonen har behov for tilpasninger i studiesituasjonen din, kan du i dette nettskjemaet søke om tilpasninger knyttet til arbeidskrav / obligatorisk aktivitet og deltakelse, forkunnskapskrav og progresjonskrav. (min.usn)

Utsatt innlevering grunnet koronaviruset

Supplering til studie- og eksamensforskrift

For å sikre at studentene ikke blir unødig forsinket i studiene på grunn av koronaviruset, har styret vedtatt en midlertidig forskrift som supplerer studie- og eksamensforskriften.

Eksamen og studieprogresjon

Alle eksamener våren 2020 blir digitale hjemmeeksamener. Les mer om det her.

USN skal ivareta studentenes studieprogresjon. Studentene skal sikres en vurdering som er upartisk og faglig betryggende, selv om eksamensformen vil være annerledes enn det som står i emneplanen.

Retningslinjer for bruk av opptak av lyd og video i undervisning

Campus er stengt for studenter, begrenset tilgang til spesialrom

Våre campuser er nå fysisk stengt for studenter.
Undervisning og veiledning gjennomføres digitalt. Hvis dette ikke er mulig, skal undervisningen avlyses.

Fra 27. april har studenter tilgang på printere på alle campuser.  USN vil legge til rette for at de som kommer til campus for å skrive ut – blir henvist til et eller flere steder på campus med en operativ printer, kanskje i nærheten av servicetorget.


Der blir det merket med at man skal holde avstand og ivareta smitthensyn. Det vil også bli satt opp antibac, som gjør at man regelmessig kan tørke over og selv bruke antibac når man skal betjene maskinen.

 
USN legger til rette for at studenter som har et særlig behov, skal få en begrenset tilgang. Dette gjelder følgende grupper: 
 
 • Studenter som bor i studenthybler på campus.
 • Studenter som ikke har tilgang til internett hjemme.
 • Internasjonale studenter som velger å ikke reise hjem, men som blir i Norge. 
Disse studentene har fått tilgang til et begrenset område av campus for å kunne følge nettforelesninger eller gjøre annet arbeid. De skal følge retningslinjene som gjelder for å begrense smittespredning. Det innebærer blant annet at de ikke kan samles i grupper, og at alle må holde god avstand til hverandre. Det vil være personell tilstede på campus, og det blir utført renhold i områdene som er tilgjengelig. 
 
Det blir satt opp plakater som informerer om regelverket på campus, og tilgjengelig område blir markert.
 
 • Tilgang til IT-ressurser hjemmefra og på reise

Studenter i praksis

Mange studenter har fått avbrutt sin praksis da all planlagt praksis i vårsemesteret er avlyst inntil videre. Vi arbeider med å se på mulighetene for alternativ tilrettelegging av utdanningsløpet, slik at studentenes studieprogresjon kan bli i varetatt i størst mulig grad, uten at det fører til reduksjon av de faglige kravene.

For å øke handlingsrommet har universitetets styre i denne sammenhengen gitt rektor fullmakt til å gi dispensasjon fra USNs regelverk.

Regjeringen endret 18.mars reglene for praksis i høyere utdanning. Nå får universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene
 
Studenter ved Fakultet for humaniora, idrett- og utdanningsvitenskap (HIU) fikk sin praksisperiode avbrutt fra 13. mars, da regjeringen vedtok å stenge skoler og barnehager. 

Studenter som manglet inntil 10 % av studieprogrammets totale antall praksisdager da praksisperioden ble avbrutt, skal ikke ha mer ordinær praksis våren 2020, og disse praksisdagene skal ikke tas igjen. Fakultetet har laget alternative læringsaktiviteter for de studentene som har fått redusert sin praksis. Læringsutbyttene som lå i praksisperioden som ble avlyst, vil bli ivaretatt i andre læringsaktiviteter og kommende praksisperioder.  


Studenter ved helse- og sosialfagutdanningene fortsetter i sin praksis ut praksisperioden, og skal følge praksisstedets retningslinjer. Praksisperioder ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) som startet opp mandag 16. mars, blir utsatt.

Studenter og ansatte i beredskapsarbeid

Studentene som skulle hatt praksisemner fristilles for å kunne bidra inn i aktuell beredskap i helse- og omsorgssektoren lokalt. Kommuner og helseforetak beslutter hvorvidt det er behov for USNs studenter til beredskapsarbeid.

18. mars leverte USN sin oversikt til Helsedirektoratet. USN har rundt 560 sisteårsstudenter på bachelorutdanningene, 300 studenter på master og videreutdanninger, samt 200 ansatte med helsefaglig bakgrunn. Det utgjør til sammen 1060 personer som kan beordres til korona-innsats.

Studenter kan bli etterspurt i frivillig beredskapsarbeid i både i utdanningssektoren og i helsesektoren. I dialog med sektorene arbeider USN for å legge til rette for det. Helsefagstudenter anses som helsepersonell, og kan etter helsepersonelloven beordres og innrulleres som reservepersonell i helsetjenestene. Dette gjelder også ansatte med helsefaglig bakgrunn.

USN er gitt nødvendig handlingsrom fra nasjonale myndigheter til å legge til rette for at beredskapstjeneste kan gi uttelling som praksisopplæring. USN er ansvarlig for at overordnet læringsutbytte på program ivaretas, og skal finne kompenserende læringsaktiviteter for praksis der det er nødvendig.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har tre hovedkategorier i oppfølging av studenter som skulle hatt praksisperioden våren 2020:

 • For studenter som nå jobber fulltid i beredskap, blir det gitt full fritak for praksis
 • For studenter som jobber deltid i beredskap, blir det gitt fritak time for time, manglende praksis blir kompensert med teoretisk undervisning og oppgaver.
 • For studenter som av ulike årsaker ikke har anledning til å bidra i beredskap, blir læringsutbytte ivaretatt gjennom teoretisk undervisning og oppgaver.

Det er viktig å bemerke at studentene i bachelor- og masterprogram har flere enn én praksisperiode i løpet av studiet, og det er mulig å fordele læringsutbyttene ut på flere typer læringsaktiviteter og praksis senere i programmet.

Lærerstudentene ble fristilt i perioden fram til 26. mars for eventuelt å kunne delta i skolenes beredskapsarbeid, for eksempel med utvikling av digitale undervisningsformer. Dette inngikk som en del av USNs beredskap og støtte til lokalsamfunnet, men ikke som ordinær praksis. Studentene er nå tilbake i ordinær, digital undervisning.

Internasjonale studenter

USN-studenter som er på utveksling i utlandet, anmodes om å reise hjem så raskt som mulig. USN vil dekke merutgiftene som dette påfører studentene. Internasjonale studenter som er på utveksling hos USN, blir anmodet om å reise hjem. De som ønsker å bli, blir fulgt opp. Internasjonal seksjon ivaretar kontakten med internasjonale studenter og norske studenter på utveksling.

Her finner du mer informasjon til internasjonale studenter (på engelsk).

Retningslinjer for gjennomføring av digital disputas ved USN

Dette betyr korona-situasjonen for ansatte:

Ansattes opphold i universitetets bygninger

For å redusere risikoen for smitte, ønsker vi å begrense ansattes opphold i universitetets bygninger. Mange mennesker tilstede på ett sted øker smittefaren.

Begrenset adgang innebærer at ansatte i samråd med nærmeste leder arbeider hjemmefra, dersom det lar seg gjøre ut fra arbeidets art. Noe faglig arbeid (f.eks. enkelte utstyrskrevende forskningsaktiviteter) og administrativt arbeid forutsetter tilstedeværelse. Noen drifts- og servicefunksjoner forutsetter også fysisk tilstedeværelse.

Universitetets bygninger er låst. Ansatte har tilgang til bygningene ved å bruke nøkkelkortene. Vi har tillit til at den enkelte ansatte vurderer egen arbeidssituasjonen etter beste skjønn. Ved tilstedeværelse forutsetter vi at smittevernsanbefalingene følges.

Forskningsarbeid 

Ansatte skal arbeide hjemmefra, med mindre tilstedeværelse er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene. Tilstedeværelse på campus kan være nødvendig for ansatte inkludert stipendiater, som utøver forskningsvirksomhet som krever fysisk tilgang til universitetets fasiliteter. Eksterne samarbeidspartnere som har avtalebasert tilgang til forskningsfasilitetene på USN, har fortsatt tilgang. Det forutsettes at man følger anbefalinger for å begrense risikoen for smitte. 
 

Ansatte som har omsorg for barn

Arbeid på hjemmekontor kan være krevende for ansatte som har omsorg for små barn. 
 
20. mars vedtok Arbeids- og sosialdepartementet en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgsdager med lønn ut 2020.

Fra mandag 30. mars må ansatte ved USN som på grunn av omsorgsoppgaver ikke kan arbeide fulle dager, bruke retten til omsorgsdager. Dette kan gjøres hele dager eller deler av dager.
 

Drift- og vedlikehold på campus

Vedlikeholdsarbeider, ombygginger, service og reparasjoner i bygg og på utstyr vil bli utført som bestilt, dersom det ikke innføres nye begrensinger. Ledelsen i Eiendoms- og IT avdelingene koordinerer dette med de begrensinger som ellers gjelder.
 
Varemottak betjenes som normalt for levering av varer til USN. Alle henvendelser om nøkkelutlevering/innlevering og andre henvendelser til SSN må avtales i forkant med deres sentralbord på 31 00 90 00 eller ved henvendelse til post@ssn.no
 

Reisevirksomhet

Alle tjenestereiser og studiereiser i inn- og utland utsettes inntil videre. USN tar heller ikke imot gjester.
 

Ansatte må kontakte Egencia kundeservice på telefon 23 15 04 30 for å få hjelp til kansellering/endring av bestilte reiser.

Ansatte som kalles hjem fra tjenestereiser får dekket sine utgifter som normalt.

Følg med på Folkehelseinstituttets nettsider, for oppdatert informasjon

USNs beredskapsorganisasjon under koronakrisen

 • Beredskapsgruppen ved USN består av:
 • Infrastrukturdirektør Johnny Thorsen, leder
 • Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E. Borhaug, nestleder
 • Bjørnulf Stokvik, beredskapskoordinator
 • Kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud
 • Studiedirektør Vibeke Bredahl
 • SSN – Studentsamskipnaden, ved behov
 • Viserektor for forskning, Jarle Bjerkholt, ved behov
 • Rektor Petter Aasen, ved behov
 • Studentleder, ved behov

Det er i tillegg etablert en operativ arbeidsgruppe som ledes av Bjørnulf Stokvik. Arbeidsgruppen svarer på spørsmål fra ansatte og studenter på e-postadressen korona@usn.no sin er opprettet i forbindelse med koronakristen.

Arbeidsgruppen består av Inger Lene Solheim, Solbjørg Oldre, Ingrid K Reitan, Terje D. Jacobsen og Tone-Beth Strandborg.

Det er tidligere etablert en beredskapstelefon ved USN (tlf. 31 00 89 00). Denne betjenes av Johnny Thorsen, Bjørnulf Stokvik, Elisabeth E Borhaug og Christian Brørs.

Telefonen er betjent hele døgnet og nummeret ligger tilgjengelig nederst på min.usn.

Det er viktig at dette telefonnummeret bare brukes i situasjoner der det haster å få kontakt med beredskapsledelsen. Ansatte og studenter bør først søke informasjon på nettsidene eller hos nærmeste ledere.

Du kan fortsatt kontakte USN

USNs ansatte er på jobb (de fleste på hjemmekontor), og du kan få tak i oss på telefon og e-post, selv om campusene er stengt.

For studenter:

Nå har alle studenter blitt nettstudenter. Det er en ny situasjon for mange. For å hjelpe studentene har USN laget en egen nettside.

 • Hjelp til å studere på nett
 • Tips om studiemestring i en koronapreget hverdag

USN har stoppet all undervisning på campus. Undervisning og veiledning gjennomføres digitalt. Alle eksamener våren 2020 blir digitale hjemme-eksamener.

Har du spørsmål, kontakt din studieveileder eller foreleser på ditt studieprogram.

For ansatte:

USN har gått over til digital undervisning og veiledning. 

Har du spørsmål om hvordan sykdom eller mistanke om smitte skal håndteres? Ta først kontakt med din nærmeste leder. Du kan også kontakte ledelsen på korona@usn.no

For media:

Kontakt kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud, telefon 910 05 037

For helseforetak: