Praksisfortolkning av læremidler

Student i klasse - praksis på Ringshaug ungdomsskole.

Prosjektets formål er å kartlegge og begrepsfeste forholdet mellom læremidlenes didaktiske potensial og læremidlenes realisering i undervisningssituasjonen.


Gjennom prosjektet vil man på sikt søke mot å etablere et begrepsapparat som er anvendbart på tvers av de ulike lærerutdannings- og skolefagene.

Dette prosjektet skal utvikles med utgangspunkt i mindre piloter som gjennomføres i løpet av 2019. Piloteringen er konsentrert om norsk, samfunnsfag og engelsk, og utføres av USNs egne forskere, praksislærere og studenter i samarbeid med lokale og regionale aktører.