Satser på simulering i lærerutdanninga

illustrasjon som viser en voksen og et barn i dialog og et digitalt rammeverk
DIGITALE LÆRINGSMIDLER: Simuleringen skal gi studentene trening i å identifisere og håndtere dilemmaer og løse problemer de per i dag ikke blir godt nok forberedt på. Illustrasjon: LUDO / USN

USN utvikler nye digitale læringsmidler som skal gjøre lærerstudenter tryggere i lærerrollen.

Overgangen mellom utdanning og yrke er svært krevende, mener 60 prosent av nyutdannede lærere, ifølge en undersøkelse utført av Pedagogstudentene i 2019. Rundt halvparten syntes ikke de var blitt godt nok forberedt gjennom utdanningen.

Gjennom programmet for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene lyste Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ut 30 millioner kroner i tilskudd til prosjekter som skal utvikle, styrke og strukturere praksisopplæringen, slik at lærerstudentene blir bedre forberedt for arbeidslivet. 

Fem av disse millionene går til USN og prosjektet «Simulert praksis i lærerutdanningen: En ny arena for profesjonalisering» (SIMPROF). 

Simulerte praksisløp

Kort fortalt handler SIMPROF-prosjektet om utvikling av simulerte praksisløp i samarbeid med praksisfeltet, og implementering av disse i lærerutdanninga.Agnete Bueie

Det var førsteamanuensis Toril Aagaard som ledet arbeidet med å skrive søknaden, og førsteamanuensis Agnete Bueie går nå inn som prosjektleder. Sammen med blant andre førstelektorene Jo Inge Frøytlog og Magnus Sandberg og lærere fra regionen, er de klare for å starte arbeidet.

– Vi skal lage digitale læringsmidler som skal gjøre lærerstudenter tryggere ved å gi dem trening i å identifisere og håndtere simulerte dilemmaer og løse problemer de per i dag ikke blir godt nok forberedt på, sier prosjektleder Bueie.

De simulerte praksisforløpene har fokus på følgende fire tematikker, som i henhold til nyere nasjonale og lokale kartlegginger og internasjonal forskning trenger mer oppmerksomhet i lærerutdanningen: 

  • ungdommers psykososiale klassemiljø
  • skole-hjem samarbeid
  • relasjonsbygging med elever som strever
  • skolekultur og konflikthåndtering

Iscenesatte problemer

Toril Aagaard. Foto

Lærerstudenter, men også lærerutdannere fra våre campus og praksisskoler,  skal jobbe systematisk med digitale, simulerte skolesituasjoner. De får blant annet se filmer hvor reelle hendelser, problemstillinger og dilemmaer lærere og/eller elever står overfor er iscenesatt. Konteksten blir nyansert i tekstdokumenter en lærer typisk har tilgang til.

Alt produseres profesjonelt og blir gjort fritt tilgjengelig digitalt etter mal fra de digitale læremidlene «Storefri» og «Utviklingssamtalen», som kom i stand som følge av USN-utviklingsprosjektet «Læring og undervisning i digitale omgivelser» (LUDO).

Prøv sjøl

Her kan du selv teste ut hvordan simulering i lærerutdanningen kan foregå:

Evalueringsdata fra implementeringen av simuleringsressursene «Storefri» dokumenterer at studentene opplever dette som svært nyttig. 

Av de 94 studentene som har evaluert bruken av «Storefri», ønsker alle seg flere simuleringsressurser. 90 prosent er enige i at arbeidet med innholdet ga dem innblikk i praksisrelevante problemstillinger.100 prosent er enige i at det var nyttig å diskutere utfordringer med klassemiljø med medstudenter når de hadde et konkret eksempel å snakke om. Alle er enige i at arbeidet med «Storefri» bidro til å forberede dem for læreryrket.

Bakes inn i utdanninga

De simulerte praksisforløpene vil bli systematisk implementert i USNs grunnskolelærerutdanning (GLU 5 – 10). Det vil også bli utviklet forskningsbasert kunnskap både om studentenes læringsutbytte og kjennetegn ved profesjonaliseringsprosessen.

– Den forskningsbaserte kunnskapen vil ha relevans og effekt på kvalitetsarbeid i lærerutdanningen mange år frem i tid, også ut over GLU 5-10. USN vil blant annet legge til rette for at kunnskapen deles og brukes strategisk til å styrke praksis og arbeidslivsrelevans på tvers av profesjonsutdanninger, sier førsteamanuensis Aagaard.

SIMPROF har oppstart i januar 2023.


 

SIMPROF

Prosjekttittel: Simulert praksis i lærerutdanningen: En ny arena for profesjonalisering

Prosjektleder: førsteamanuensis Agnete Bueie

Støtte: fem millioner kroner gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) sitt program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene

Oppstart: januar 2023

Mål: Det overordnede målet er å utvikle, styrke og strukturere praksisopplæringen, slik at lærerstudentene blir bedre forberedt for arbeidslivet. Målet skal nås gjennom å utvikle og implementere fire simulerte praksisforløp som innebærer innovasjon i både bruk av teknologi og pedagogisk praksis.

Prosjektet har fokus på følgende fire tematikker: 

  • ungdommers psykososiale klassemiljø
  • skole-hjem samarbeid
  • relasjonsbygging med elever som strever
  • skolekultur og konflikthåndtering