Søkertall 2020: Kamp om studieplassene ved USN

Studenter som er samlet utenfor campusen.

8887 studiesøkere har Universitetet i Sørøst-Norge som sitt førstevalg. Det er en økning på nærmere 3% fra i fjor. I tillegg har søkningen til masterutdanningene ved USN økt med hele 24% fra i fjor.

Det kom frem da søkertallene til høyere utdanning ble offentliggjort i dag.  
Hele 8887 studiesøkere konkurrerer om de 4236 ledige studieplassene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Det gir USN i snitt over to søkere til hver ledig studieplass. 

–  Vi registrerer en økning i antall søkere til USNs utdanninger. Det betyr at på mange utdanninger vil det være ventelister også i år, sier rektor Petter Aasen. 

Ingeniørene og maritime fag i medvind

Et fagområde som opplever en tydelig fremgang er ingeniørutdanningene. Totalt har ingeniørutdanningene ved USN en økning på 8,3%. 

380 søkere har søkt seg til de ingeniørutdanningene som tilbys på campusene Vestfold, Porsgrunn og Kongsberg. I tillegg søker mange seg til ingeniørutdanningene gjennom det lokale opptaket og her har totalt 608 søkt på ingeniørstudier gjennom Y-vei og TRES. Totalt er det derfor 988 som har søkt seg til ingeniørutdanningene ved USN. 

De maritime studiene hadde en markant økning i fjor og i år opplever studiene også en liten økning. Totalt har 265 søkere søkt på de tre maritime bachelorutdanningene som USN tilbyr. 

Flere vil studere IT og økonomi og ledelse

Økonomi og ledelsesfag ved USN har totalt 1130 søkere, det er en fremgang på 13,1%. Det samme gjelder for IT-studier som opplever en økning på 13,2% med 772 søkere.

Nettstudiene ved USN opplever fortsatt en jevn søkning og særlig årstudium i informasjonsbehandling (400), engelsk (275), norsk (233), naturfag (156) og spansk (133) og har høye søkertall. 

Fremgang for estetiske fag og liten tilbakegang på lærerutdanningene

Totalt har 555 søkt seg til grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. og 5.- 10. Nedgangen i søkingen til grunnskolelærerutdanningen ved USN er på 3,3%, mens den på landsbasis er på 9,1%. 

Barnehagelærerstudiet ved USN har hatt en framgang på 33% de siste årene, men opplever en tilbakegang i antall søkere på 18% i år. Allikevel har 509 personer søkt seg til studiet. 

De estetiske fagene har samlet sett en fremgang på 28% med totalt 500 søkere. Studiet i digital mediedesign har flest søkere med 142 søkere.

Stabilt på sykepleie, økning på sosialfag 

USN har hatt høye søkertall til sykepleieutdanningene over flere år, men merker for første gang en stabilisering. 1189 søkere ønsker å studere sykepleie ved USN i år, 43 færre enn i fjor. Det betyr at det fortsatt blir konkurranse om de 460 studieplassene på sykepleie.

Sosialfagene vernepleie og barnevern har en solid økning på henholdsvis 28,3% og 10,6 %. 381 har søkt på vernepleierutdanningen og 239 søkere til barnevern.  

Masterutdanningene øker med 24%

8687 har søkt seg til USN gjennom det lokale opptaket, og her utgjør masterprogrammene en stor del av studietilbudet sammen med videreutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanninger, kortere studier og det internasjonale opptaket.

Hele 5739 har søkt på en master ved USN til høsten. Det er en økning på 23,8% og 1094 flere søkere enn i fjor. 

Rektor Petter Aasen tror ikke korona-krisen og den økende arbeidsledigheten er den eneste grunnen. 

– Søkningen til masterutdanningene kan være påvirket av den økonomiske situasjonen som følge av pandemien, samtidig har vi over tid registret en større etterspørsel etter kompetanse på masternivå i arbeidslivet. Vi har tatt høyde for det og tilbyr en rekke masterutdanninger som treffer samfunnets og arbeidslivets behov og studentenes interesser. 

Nasjonalt ønsker 150 784 å ta en høyere utdanning ved landets kunnskapsinstitusjoner til høsten, det gir en fremgang på 8,7%. 

Dette er noe av hva søkerne ønsker å studere:

 • Sykepleie: 1189 
 • Ingeniørfag: 988 (inkluderer y-vei og TRES)
 • IT-studier: 772 
 • Økonomi og ledelse: 724
 • Grunnskolelærer: 555 
 • Barnehagelærer: 509 
 • Estetiske fag: 500 
 • Vernepleie: 381 
 • Idrettsfag: 335 
 • Historiske fag: 301 
 • Maritime studier: 265 
 • Jus: 234 

Disse masterprogrammene opplever god søkning: 

 • Master i pedagogikk: 512 søkere
 • Master of Science Industrial IT and Automation: 436 
 • Master in Human Rights and Mulitculturalism: 432
 • Master i samfunn og helse: 394 søkere
 • Master of Science Energy and Environmental Technology: 276 
 • Master of management Information Systems: 349 
 • Master of Science, Electrical Power Engineering: 271 
 • Siviløkonom: 246 
 • Master of Maritime Management: 244 
 • Master i jordmorfag: 208