Hvordan opprettes, endres eller nedlegges et studieprogram?

Akkreditering

Som universitet kan USN selv opprette studietilbud på alle nivå. Når et studieprogram er akkreditert, er det etter en kvalitetssikringsprosess endelig godkjent av styret, slik at det kan settes i gang. Alle studium må tilfredsstille kravene i studietilsynsforskriften.

Alle studietilbud ved USN må kvalitetssikres gjennom rutinen for akkreditering og etablering. Dette gjelder studietilbud på bachelor- master- og ph.d. nivå, inkludert kortere studier som årsenheter, videreutdanninger og emner. Rutinen skal bidra til å sikre at alle studietilbud blir utviklet, vurdert og dokumentert i henhold til gjeldende regelverk. Det er utarbeidet egne arbeidsbeskrivelser som skal følges i arbeidet med oppretting av studietilbud på de ulike nivåene. Les mer om akkreditering og etablering av studietilbud ved å følge lenka under.

  • Rutine, arbeidsbeskrivelser, mal og veiledning til mal (krever innlogging)

Mindre endringer

På bakgrunn av for eksempel nasjonale føringer, resultater fra evalueringer, erfaringer fra gjennomføring etc. kan det oppstå behov for å endre en studie- og/eller emneplan. Ved USN skilles det mellom mindre og vesentlige endringer. Er det behov for å gjøre mindre endringer eller justeringer følges rutinen KS-1.2 Mindre endringer av godkjente studie- og emneplaner. Mindre endringer skal vedtas av dekan.

Hva som regnes som mindre endringer er beskrevet i rutinen. Les mer om endringer av akkrediterte studietilbud ved å følge lenka under.

  • Rutine og mal og veiledning til mal (krever innlogging)

Vesentlige endringer

På bakgrunn av for eksempel nasjonale føringer, resultater fra evalueringer, erfaringer fra gjennomføring etc. kan det oppstå behov for å endre en studie- og/eller emneplan. Ved USN skilles det mellom mindre og vesentlige endringer. Er det behov for å gjøre vesentlige endringer følges rutinen KS-1.4 Vesentlige endringer av akkrediterte studietilbud. Endringer skal kun gjøres etter en forutgående behovsvurdering. Vesentlige endringer utløser krav om søknad til viserektor for utdanning og studiekvalitet.

Hva som regnes som vesentlige endringer er beskrevet i rutinen. Les mer om endringer av akkrediterte studietilbud ved å følge lenka under.

  • Rutine og mal og veiledning til mal (krever innlogging)

Re-akkreditering

Begrepet re-akkreditering brukes ved USN for tidligere akkrediterte studieprogram som etter periodisk evaluering anses å tilfredsstille kravene til studier på det aktuelle nivået.

Periodisk evaluering resulterer i en re-akkreditering, re-akkreditering med merknader, eller underkjennelse. Ved underkjennelse må studieprogrammet akkrediteres på nytt.

Det er utarbeidet detaljert rutine for periodisk evaluering av studietilbud på USNs intranett. Du kan lese mer om periodisk evaluering ved å følge lenka under.

  • Rutine og mal for evaluering og rapportering (krever innlogging)

Nedleggelser

Når et studieprogram legges ned skal det ikke lengre tilbys ved USN. Det må foreligge et formelt vedtak om nedleggelse. Den instans som har godkjent etableringen av studiet skal også godkjenne nedleggelsen av det. Styret har myndighet til å legge ned alle studier ved USN. Viserektor for utdanning har delegert myndighet til å legge ned studier på til og med 60 studiepoeng.

Søknader om nedleggelse av studietilbud behandles fortløpende.

  •  Rutine og mal for nedlegging (krever innlogging)

Spørsmål og svar